Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

11-12-2019

gmb-2019-315906

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Het Hogeland

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 5.4 en 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

besluit vast te stellen de Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Het Hogeland

 

Paragraaf 1.  

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • uitvoering en handhaving: vergunningverlening, toezicht en handhaving

 • betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat (een van de artikelen van) hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van het college van burgemeester en wethouders.

 

Paragraaf 2. Kwaliteit

 

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

 • a.

  de dienstverlening;

 • b.

  de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

 • c.

  de financiën;

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stellen de kwaliteitscriteria voor de kwaliteit van uitvoering en handhaving vast, alsmede de daaruit voortvloeiende uitvoeringskaders.

 • 2.

  Het kwaliteitsniveau voor uitvoering en handhaving is minimaal gelijk aan de kwaliteitscriteria.

 • 3.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van het college van burgemeester en wethouders zijn de in het eerste lid bedoelde kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 4.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 5.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doet het college van burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Het Hogeland

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 11 december 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder