Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent digitale kennisgevingen (Verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent digitale kennisgevingen (Verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem)
CiteertitelVerordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

26-09-2019

gmb-2019-315699

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent digitale kennisgevingen (Verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem)

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2019 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet

 

Besluit

Artikel 1. Digitale kennisgeving

 • 1.

  Berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, kunnen digitaal worden verzonden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het digitale gemeenteblad.

 • 2.

  Het Digitale Gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 26 september 2019

De wnd. griffier,

drs. F.J. van den Bos.

de voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens

Toelichting

 

Algemeen

Gemeenten zijn wettelijk verplicht inwoners, bedrijven en anderen op de hoogte te brengen van allerlei gemeentelijke berichten, zoals aanvragen, meldingen, ontwerpbesluiten en besluiten. Doel van deze zogeheten ‘kennisgevingen’ is ervoor te zorgen dat potentieel geïnteresseerden effectief kennis kunnen nemen van berichten die voor hen van belang kunnen zijn. Dat kan zijn in verband met mogelijke inspraak (zienswijzen), met een mogelijkheid om in bezwaar of in beroep te komen, maar het kan ook om een meer algemene voorlichtingsfunctie gaan.

 

Momenteel geldt dat in de meeste gevallen voor ‘kennisgevingen’ de publicatie in een huis-aan-huisblad de wettelijk voorgeschreven publicatievorm is (de rechtmatige bron). In de nabije toekomst (1-2 jaar) is het wettelijk verplicht om ‘kennisgevingen’ in het digitale gemeenteblad (op overheid.nl) te publiceren. Het einddoel is informatievoorzieningen op maat, waarbij burgers zich digitaal kunnen laten attenderen op berichten waarnaar hun specifieke belangstelling uitgaat.

 

Maar ook nu al mag een gemeente ervoor kiezen om de digitale publicatievorm (het digitale Gemeenteblad) aan te wijzen als de geldende publicatievorm (rechtmatige bron). Nodig daarvoor is een raadsbesluit in de vorm van een korte verordening die deze keuze regelt. De VNG heeft daarvoor een modelverordening opgesteld. Deze Verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem is daarop gebaseerd.

 

Dat een verordening nodig is die regelt dat kennisgevingen voortaan rechtsgeldig kunnen worden gedaan door digitale publicatie, wordt bepaald door artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna:Awb). Dat artikel zegt meer algemeen dat berichten niet uitsluitend digitaal mogen worden gepubliceerd als er niet een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt. Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 Awb, zodat digitale kennisgeving voortaan rechtsgeldig is in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie de kennisgeving bedoeld is, voldoende te bereiken.

 

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze verordening alleen de kennisgeving (publicatie) van diverse berichten betreft en niet gaat over het bekendmaken van besluiten aan een aanvrager. Dat gebeurd door toezending van het besluit aan de aanvrager. Dat is geregeld in de Awb

 

Vanzelfsprekend blijft de kennisgeving in het huis-aan-huisblad bestaan maar op termijn kan deze worden afgebouwd. Voordeel van de elektronische kennisgeving is dat er juridisch geen onduidelijkheid meer is over wanneer een besluit is bekendgemaakt. Daarnaast past elektronisch bekendmaken binnen de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, waarbij burgers in de toekomst veel meer elektronische informatie tot zich nemen.

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Digitale kennisgeving

Lid 1.

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke. ‘Kennisgeven’ is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

 

In dit artikellid wordt de bevoegdheid gecreëerd om kennisgevingen rechtsgeldig digitaal te publiceren. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde van artikel 2:14 van de Awb om een wettelijke grondslag te hebben voor dergelijke publicaties. Verder is bepaalt dat de verzending geschiedt door plaatsing in het digitale Gemeenteblad. Naast digitale kennisgeving kunnen ook andere vormen van publiciteit van belang zijn vanwege een betere service aan de potentieel geïnteresseerden.

 

Het artikellid bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen (alleen) digitaal publiceren. Het is soms inderdaad wettelijk gezien onvoldoende om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure; dan is artikel 3:12 van de Awb van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van een ‘geschikte wijze van kennisgeving’. Deze eis houdt in dat in elk geval moet worden voldaan aan de voorwaarde dat kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

 

Indien een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dwingend is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie in het digitale Gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennisgeven. Een voorbeeld hiervan is artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ook wel: Activiteitenbesluit milieubeheer) over maatwerkvoorschriften.

 

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen alleen publicatie in het digitale gemeenteblad zijn:

 • -

  Artikel 78 van de Onteigeningswet;

 • -

  Artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

 • -

  Artikel 2 van de Belemmeringenwet Privaatrecht;

 • -

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie onder meer artikel 3.12); en

 • -

  De Wet ruimtelijke ordening (hierna:Wro), zie onder meer artikel 3.8, eerste en derde lid).

De Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl (artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro).

 

Lid 2

Gemeenten hebben al sinds 1 januari 2014 een digitaal Gemeenteblad voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften, zoals verordeningen (artikel 139 van de Gemeentewet, zoals dat luidt per genoemde datum). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor alle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. Verreweg de meeste gemeenten, waaronder Gulpen-Wittem, maken daarvoor gebruik van de voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Dat adres is opgenomen in de verordening.

 

Lid 3

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip ‘berichten’ duidelijk. Zo ruim is het ook bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Awb.