Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent jeugdhulp (Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent jeugdhulp (Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020)
CiteertitelBesluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021artikel 2, bijlage 1, 2

08-12-2020

gmb-2020-334020

01-07-202001-01-2021artikel 2, 3, 4, 6, bijlage 3, 4

16-06-2020

gmb-2020-159728

22-01-202001-07-2020bijlage 1, 2

07-01-2020

gmb-2020-14082

01-01-202022-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-314860

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent jeugdhulp (Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020)

Het college van de gemeente Nieuwegein;

 

gelet op de artikel 3.4 vierde lid, artikel 3.5 derde lid, artikel 5.1 derde lid, artikel 5.2 vierde lid, artikel 8.2 zesde lid en artikel 9.1 derde lid van de Wmo en de Jeugdhulpverordening gemeente Nieuwgein 2020

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit zijn de definities van begrippen zoals verwoord in artikel 1.1 van de Wmo en Jeugdhulp verordening gemeente Nieuwegein 2020 overeenkomstig van toepassing. Alle begrippen die in het besluit worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wmo 2015, de Jeugdwet, en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2. Bijdrage kosten maatwerkvoorziening Wmo

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 3.5 van de verordening is een inwoner een bijdrage in de kosten verschuldigd bij de toekenning van een maatwerkvoorziening Wmo.

 • 2.

  De duur waarvoor een inwoner een bijdrage in de kosten verschuldigd is, bedraagt:

  • a.

   Indien het een maatwerkvoorziening Wmo betreft die door het college wordt gehuurd, geleased oftewel in bruikleen aan de inwoner wordt verstrekt, de periode zolang de inwoner gebruik maakt van de maatwerkvoorziening;

  • b.

   Indien het een maatwerkvoorziening Wmo in de vorm van een pgb betreft, de periode waarvoor de maatwerkvoorziening wordt toegekend of de periode totdat de kostprijs van de voorziening is bereikt;

  • c.

   Indien het een maatwerkvoorziening Wmo betreft die door het college is aangeschaft en in bruikleen of eigendom aan de inwoner wordt verstrekt, de periode zolang de inwoner gebruik maakt van de maatwerkvoorziening of de periode totdat de kostprijs van de voorziening is bereikt.

 • 3.

  De hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage, is gelijk aan de kostprijs van de maatwerkvoorziening, tot aan ten hoogste € 19,00 per maand voor de ongehuwde inwoner of de gehuwde inwoner tezamen, tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en artikel 3.5 tweede lid van de verordening geen bijdrage is verschuldigd.

 • 4.

  Met inachtneming van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en artikel 3.5 tweede lid onder d. van de verordening zijn inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening Wmo ‘vervoer’ zijnde het collectief vervoer geen bijdrage in de kosten verschuldigd als bedoeld in artikel 2.1.4a van de Wmo (abonnementstarief). Wel is de inwoner per rit een instaptarief van € 1,00 en een reistarief van € 0,25 per kilometer, verschuldigd aan de vervoerder.

Artikel 3. Financiële tegemoetkoming als maatwerkvoorziening

1. Met inachtneming van artikel 5.1 van de verordening kan een financiële tegemoetkoming als maatwerkvoorziening worden verstrekt.

2. De hoogte van de in het eerste lid genoemde financiële tegemoetkomingen als maatwerkvoorziening hoeft niet kostendekkend te zijn en is exclusief eventuele algemeen gebruikelijke kosten.

3. Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizen en inrichten als bedoeld in artikel 5.1

onder a. van de verordening, baseert het college zich op:

 • a.

  een bedrag van € 1.500,00 voor het verhuizen oftewel het (laten) verplaatsen van de inboedel naar de nieuwe woning;

 • b.

  een basisbedrag van € 1.000,00 voor het inrichten van de elementaire gebruiksruimten betreffende de woonkamer, slaapkamer, hal/gang en sanitaire ruimte. En voor elk, naar het oordeel van het college, noodzakelijk in te richten extra (slaap)kamer € 250,00 met een maximum van drie extra kamers. Het inrichten beperkt zich tot het opknappen van de wanden, vloeren en/of aanschaffen van raambekleding in deze gebruiksruimten tot ten hoogste het uitrustingsniveau van sociale woningbouw.

4. Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in artikel 5.1 onder b. van de verordening, baseert het college zich op:

 • a.

  de kosten van tijdelijke huisvesting in een woning met een bovengrens van de sociale woningbouw netto (kale) huurprijs;

 • b

  de onder a. genoemde kosten voor een duur van maximaal 3 maanden.

5. Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van een voorziening voor sportbeoefening als bedoeld in artikel 5.1 onder c. van de verordening,

 • a.

  baseert het college zich op de goedkoopst passende kosten zoals geoffreerd in minimaal twee offertes;

 • b.

  geldt voor de aanschaf van een handbewogen sportrolstoel een maximum vergoeding van € 3.400,00 voor een periode van drie jaar, exclusief 2% per jaar voor onderhoud;

 • c.

  geldt voor de aanschaf van een elektrische sportrolstoel een maximum vergoeding van € 6.800,00 voor een periode van drie jaar, exclusief 6% per jaar voor onderhoud.

6. Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van individueel vervoer als bedoeld in artikel 5.1 onder d. van de verordening betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van de eigen auto voor korte afstanden, baseert het college zich op:

 • a.

  een bedrag van € 0,37 per kilometermet een maximum aantal te reizen kilometers van 750 kilometer per jaar.

7. Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van individueel vervoer als bedoeld in artikel 5.1 onder d. van de verordening, betreffende een bijdrage in de kosten voor het aanpassen van de eigen auto, baseert het college zich op:

 • a.

  de goedkoopst passende kosten zoals geoffreerd in minimaal twee offertes;

 • b.

  de naar het oordeel van het college voor de inwoner noodzakelijke aanpassingen.

8. Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Jeugdhulp als financiële tegemoetkoming in de kosten van jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 5.1 onder e. van de verordening betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van de eigen auto of kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer, baseert het college zich op:

 • a.

  de kortst gemeten afstand op basis van googlemaps.nl of 9292OV van en naar de locatie waar de jeugdhulp geboden wordt;

 • b.

  de vervoersbeweging van de jeugdige, indien van toepassing met zijn begeleider;

 • c.

  de naar het oordeel van het college noodzakelijke frequentie dat de jeugdige vervoerd moet worden;

 • d.

  een bedrag van € 0,37 per kilometer voor het gebruik van de eigen auto of de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer die door de Reisinformatiegroep bv beschikbaar gesteld wordt via 0900-9292, www.9292ov.nl en mobiel.9292ov.nl.

Artikel 4. Financiële tegemoetkoming meerkosten Wmo

 • 1. Met inachtneming van artikel 5.2 van de verordening betreft de financiële tegemoetkoming meerkosten maximaal € 500,- per inwoner per jaar, waarvan:

   

  • a.

   een bedrag tot ten hoogste € 125,00 per jaar voor de aanschaf van extra kleding.

  • b.

   een bedrag tot ten hoogste € 125,00 per jaar voor extra waskosten voor kleding of beddengoed. Een inwoner die Was & Wederkeer als maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning toegekend heeft gekregen, komt hiervoor niet in aanmerking.

  • c.

   Een bedrag tot ten hoogste € 125,00 per jaar voor extra energiekosten.

  • d.

   Een bedrag tot ten hoogste € 125,00 per jaar aan een inwoner diverse overige aantoonbare meerkosten als gevolg van de beperking of chronische psychische of psychosociale problemen van de inwoner: zoals kosten voor hulpmiddelen, medicatie, geneeskundige hulp of andere verzorging.

  2. Met inachtneming van artikel 5.2 lid 3 van de verordening:

  • a.

   Beschikt de inwoner over een inkomen dat niet hoger ligt dan 130% van de voor hem van toepassing zijnde bijstandsnorm, waarbij de kostendelersnorm buiten beschouwing wordt gelaten;

  • b.

   Heeft de inwoner op de datum van de melding aantoonbare meerkosten als gevolg van het leven met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen.

  3. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het gestelde in lid 1 en lid 2.

Artikel 5. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

 • 1.

  Het college bepaalt jaarlijks in samenspraak met het Steunpunt Mantelzorg de hoogte van de blijk van waardering voor een mantelzorger.

Artikel 6. Tarieven en prijzen ondersteuning Wmo en Jeugdhulp

 • 1. De tarieven van de maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding en Jeugdhulp in natura voor 2020 zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 van dit besluit.

   

Artikel 7. Overgangsrecht

 • 1.

  Het besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een inwoner behoudt het recht op een maatwerkvoorziening overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die verstrekt is op grond van het besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2017.

 • 3.

  Aanvragen die ingediend zijn op grond van het besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2017 waarop nog niet is beslist bij de inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld krachtens dit besluit.

 • 4.

  Op bezwaarschriften gericht tegen het besluit op grond van het besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2017 en waarop nog niet is beslist bij de inwerkingtreding van dit besluit worden afgehandeld krachtens dit besluit.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Nieuwegein op 10 december 2019,

de secretaris,

Ellie Liebregts

de voorzitter,

Frans Backhuijs

Bijlage 1 Tarieven maatwerkvoorzieningen Wmo Lekstroomgemeenten 2020 in natura

WMO Huishoudelijke hulp

Productnaam

Product-categorie

Product-code

Eenheid

Frequentie* Tarief

Tarief 2021

Schoon en leefbaar huis

1

01A11

minuten

maand

€ 0,49

Wasverzorging

1

01A12

minuten

maand

€ 0,49

Boodschappen

1

01A13

minuten

maand

€ 0,49

Regie en organisatie

1

01A14

minuten

maand

€ 0,49

Advies, Instructie en Voorlichting (AIV)

1

01A15

minuten

Totaal binnen geldigheidsduur

€ 0,49

Maaltijden

1

01A20

minuten

maand

€ 0,49

Kindzorg

1

01A21

minuten

maand

€ 0,49

 

WMO Maatwerkvoorziening Begeleiding Nieuwegein

Productnaam

Product-code

Eenheid

Tarief 2021

Arbeidsmatige dagbesteding Niveau 1=OMD1maar geen eigen bijdrage

10A61

dagdeel

€ 32,03

Arbeidsmatige dagbesteding Niveau 2=OMD2 maar geen eigen bijdrage

10A63

dagdeel

€ 48,60

OZR 2 Zorgmijders

10A40

uur

€ 57,43

OZR 3 Zorgmijders

10A44

uur

€ 71,77

 

Overige WMO tarieven Nieuwegein

Eenheid

Tarief 2021

Ritbijdrage Regiotaxi

Per kilometer

€ 0,25

Inwoner bijdrage HHT Mantelzorg

Uur

€ 8,50

 

WMO Maatwerkvoorziening Begeleiding Lekstroom

Productnaam

Product-code

Eenheid

Tarief 2021

Ondersteuning Zelfredzaamheid 1

10A37

uur

€ 44,17

Ondersteuning Zelfredzaamheid 2

10A41

uur

€ 57,43

Ondersteuning Zelfredzaamheid 3

10A45

uur

€ 71,77

Ondersteuning Maatschappelijke deelname 1

10A46

dagdeel

€ 32,03

Ondersteuning Maatschappelijke deelname 2

10A50

dagdeel

€ 48,60

Ondersteuning Maatschappelijke deelname 3

10A54

dagdeel

€ 62,95

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

08A01

etmaal

€ 7,75

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal

08A02

etmaal

€ 22,09

Vervoer dagbesteding GGZ

08A05

etmaal

€ 7,56

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

08A06

etmaal

€ 9,15

Kortdurend verblijfs- component

04A00

etmaal

€ 28,68

Kortdurend begeleiding 3,5 X OZR1

04A01

etmaal

€ 183,30

 

Bijlage 2 Tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Lekstroomgemeenten 2020 in natura

Producten binnen de J&O en KmB

Productnaam

Product-categorie

Product-code

Eenheid

Tarief 2021

Aandachtspunten/toelichting

Consultatie & screening regulier

45

45A04

Uur

€ 88,22

(post)HBO; 2 tot 8 uur, maximaal € 705,76 Alleen verwijzing via het lokale team.

Consultatie & screening zwaar

45

45A05

Uur

€ 99,25

WO(plus); 2 tot 8 uur, maximaal € 794,00 Alleen verwijzing via het lokale team.

Begeleiding individueel licht

50

50A03

Uur

€ 44,11

Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding individueel midden

50

50A04

Uur

€ 60,66

Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding individueel zwaar

50

50A06

Uur

€ 86,01

Alleen verwijzing via het lokale team (Opvoedhulp in complexe gezinssituaties)

Begeleiding groep licht

50

50A08

Dagdeel

= 4 uur

€ 44,11

Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding groep midden, bijdrage bovenop ouderbijdrage

50

50A02

Dagdeel

= 4 uur

€ 30,34

Alleen verwijzing via het lokale team. Volgens de regeling Kinderopvang BSO.

Begeleiding groep midden

50

50A09

Dagdeel

= 4 uur

€ 55,14

Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding groep zwaar

50

50A11

Dagdeel

= 4 uur

€ 88,22

Alleen verwijzing via het lokale team

Vervoer algemeen

42

42A03

Etmaal

€ 9,10

Uitgangspunt is lokaal maatwerk. Alleen verwijzing via het lokale team.

Rolstoelvervoer

42

42A04

Etmaal

€ 21,95

Voor rolstoelvervoer. Uitgangspunt is lokaal maatwerk. Alleen verwijzing via het lokale team.

Vervoer maatwerk

42

42A06

Per rit

€ -

Bij dit product brengt het taxibedrijf de kosten in rekening bij de aanbieder, de aanbieder brengt de kosten 1 op 1 in rekening bij de gemeenten. Alleen verwijzing via het lokale team

Maatwerk

43

43A00

Maatwerk

Maatwerk

Alleen verwijzing via het lokale team

Tolk - maatwerk

45

45A73

Maatwerk

Maatwerk

Alleen verwijzing via het lokale team

Behandeling specifiek J&O

45

45A48

Uur

€ 99,57

Inzet WO – BIG geregistreerd. Alleen na verwijzing door sociaal team

Behandeling Specialistisch J&O en KmB

45

45A57

Uur

€ 104,77

Inzet WO plus – BIG geregistreerd. Alleen na verwijzing door sociaal team

Behandeling en diagnostiek J&O

45

45A53

Uur

€ 93,74

Alleen verwijzing via het lokale team.

Behandeling overig licht

45

45A70

Uur

€ 71,68

Maximaal € 716,95 per cliënt. Voorliggend is de aanvullende zorgverzekering van de ouders. Alleen verwijzing via het lokale team.

Kan worden ingezet bij enkelvoudige stoornissen, in de vorm van therapie. Eenmalige inzet tot max 20 uur per kind (niet per jaar dus). Hierna mag 50A04 worden ingezet.

Deeltijd Pleegzorg

44

44A18

Etmaal

€ 43,12

Alleen verwijzing via het lokale team.

Reguliere Pleegzorg 18 plus

44

44A19

Etmaal

€ 28,54

Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere kosten: per geval overleg met het lokale team.

Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg

44

44A07

Etmaal

€ 43,12

Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere kosten: per geval overleg met het lokale team.

Logeren/kortdurend verblijf

43

43A11

Etmaal

€ 165,41

Alleen verwijzing via het lokale team.

Gezinshuis licht

43

43A04

Etmaal

€ 137,85

Alleen verwijzing via het lokale team.

Gezinshuis regulier

43

43A10

Etmaal

€ 154,40

Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team.

Woongroep

43

43A36

Etmaal

€ 220,49

Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team.

Residentiële behandeling, incl deeltijd residentieel

43

43A38

Etmaal

€ 273,49

Incl. begeleiding en behandeling J&O/KmB. Alleen verwijzing via het lokale team.

Zelfstandigheidstraining

44

44A27

Etmaal

€ 180,86

Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team

Crisis hulp ambulant

46

46A01

Etmaal

€ 232,69

Maximaal 28 dagen. Verwijzing alleen via het lokale team, of SAVE team. Daarna het reguliere behandeltarief per uur, dus meestal 45A53 (behandeling overig per uur). Alleen Timon en Youké.

Crisis (netwerk) pleegzorg

46

46A05

Etmaal

€ 59,37

Crisis Residentiële crisiszorg

46

46A03

Etmaal

€ 378,26

Maximaal 28 dagen, daarna regulier verblijf. Verwijzing alleen via het lokale team, of SAVE team. Alleen Timon, Youke, Leger des Heils, Pluryn en Profila Zorg.

 

Producten binnen de JGGZ

Productnaam

Product-categorie

Product-code

Eenheid

Tarief 2021

Omschrijving/ toelichting

Behandeling regulier

54

54001

minuut

€ 1,66

Indien aantoonbaar samenwerking met psychiater, is een hogere gemiddelde prijs per cliënt mogelijk (na akkoord Lekstroom); het uurtarief wordt dan niet hoger. De psychiater brengt zijn/haar ingezette uren zelf in rekening. Indien het maximum van gemiddeld € 1.144,80 over alle cliënten dreigt te worden overschreden, vraagt de aanbieder toestemming aan de gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Max gemiddelde prijs per cliënt 2021 is € 1.195,20 (€ 99,60 per uur)

Behandeling specialistisch

54

54002

minuut

€ 1,91

Behandeling hoog specialistisch

54

54003

minuut

€ 2,26

Voorwaarden: - Alleen na verwijzing door sociaal team tbv

second opinion/instellen medicatie - 100% inzet kinderpsychiater Max gemiddelde prijs per cliënt 2021 is

€ 1.356,00 (€ 135,60 per uur). Indien dit maximum dreigt te worden overschreden, vraagt de aanbieder toestemming aan de gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Kinderartsen

53

53A01

stuks

€ 710,04

Met name bij inregelen medicatie ADHD door kinderarts.

Kinderartsen

53

53A02

stuks

€ 291,75

Met name bij inregelen medicatie ADHD door kinderarts.

Dyslexie

54

54025

minuut

€ 1,57

Specifieke code voor Lekstroom, ivm ontbreken landelijke code. Per cliënt max € 6.383,62 (4066 minuten) (€ 94,20 per uur)

Crisis behandeling jGGZ

54

54016

minuut

€ 1,91

Alleen toegestaan voor de aanbieder die de crisisopvang jGGZ binnen Lekstroom verzorgt. Na crisisbehandeling kan een andere behandeling starten. (€ 114,60 per uur).

Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg

54

54008

stuks

€ 544,31

Alleen toegestaan voor de aanbieders die de crisisopvang jGGZ binnen Lekstroom verzorgt.

 

Bijlage 3 Prijzen Maatwerkvoorzieningen Wmo in natura

[vervallen]

Bijlage 4 Normenkader Huishoudelijke Hulp

[vervallen]