Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent jeugdhulp (Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent jeugdhulp (Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020)
CiteertitelBesluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-202001-07-2020bijlage 1, 2

07-01-2020

gmb-2020-14082

01-01-202022-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-314860

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent jeugdhulp (Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020)

Het college van de gemeente Nieuwegein;

 

gelet op de artikel 3.4 vierde lid, artikel 3.5 derde lid, artikel 5.1 derde lid, artikel 5.2 vierde lid, artikel 8.2 zesde lid en artikel 9.1 derde lid van de Wmo en de Jeugdhulpverordening gemeente Nieuwgein 2020

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit zijn de definities van begrippen zoals verwoord in artikel 1.1 van de Wmo en Jeugdhulp verordening gemeente Nieuwegein 2020 overeenkomstig van toepassing. Alle begrippen die in het besluit worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wmo 2015, de Jeugdwet, en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2. Bijdrage kosten maatwerkvoorziening Wmo

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 3.5 van de verordening is een inwoner een bijdrage in de kosten verschuldigd bij de toekenning van een maatwerkvoorziening Wmo.

 • 2.

  De duur waarvoor een inwoner een bijdrage in de kosten verschuldigd is, bedraagt:

  • a.

   Indien het een maatwerkvoorziening Wmo betreft die door het college wordt gehuurd, geleased oftewel in bruikleen aan de inwoner wordt verstrekt, de periode zolang de inwoner gebruik maakt van de maatwerkvoorziening;

  • b.

   Indien het een maatwerkvoorziening Wmo in de vorm van een pgb betreft, de periode waarvoor de maatwerkvoorziening wordt toegekend;

  • c.

   Indien het een maatwerkvoorziening Wmo betreft die door het college in eigendom aan de inwoner wordt verstrekt, de periode die ontstaat door de kostprijs van de voorziening te delen door de maximale eigen bijdrage per maand zoals beschreven staat in het derde lid.

 • 3.

  De hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage, is gelijk aan de kostprijs van de maatwerkvoorziening, tot aan ten hoogste € 19,00 per maand voor de ongehuwde inwoner of de gehuwde inwoner tezamen, tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en artikel 3.5 tweede lid van de verordening geen bijdrage is verschuldigd.

 • 4.

  Met inachtneming van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en artikel 3.5 tweede lid onder d. van de verordening zijn inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening Wmo ‘vervoer’ zijnde het collectief vervoer geen bijdrage in de kosten verschuldigd als bedoeld in artikel 2.1.4a van de Wmo (abonnementstarief). Wel is de inwoner per rit een instap- en reistarief van € 0,95 per zone oftewel € 0,19 per kilometer, verschuldigd aan de vervoerder.

Artikel 3. Financiële tegemoetkoming als maatwerkvoorziening

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 5.1 van de verordening kan een financiële tegemoetkoming als maatwerkvoorziening worden verstrekt.

 • 2.

  De hoogte van de in het eerste lid genoemde financiële tegemoetkomingen als maatwerkvoorziening hoeft niet kostendekkend te zijn en is exclusief eventuele algemeen gebruikelijke kosten.

 • 3.

  Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizen en inrichten als bedoeld in artikel 5.1

  onder a. van de verordening, baseert het college zich op:

  • a.

   de goedkoopst passende kosten zoals geoffreerd in minimaal twee offertes;

  • b.

   de kosten van het inrichten van de elementaire gebruiksruimten van de woning tot ten hoogste het aantal vertrekken dat gebruikelijk is in sociale woningbouw waaronder in ieder geval de keuken, woonkamer, hal/gang en het noodzakelijk aantal slaapkamers, en;

  • c.

   de kosten van het opknappen van de vloer en de wanden van de onder b. bedoelde gebruiksruimten tot ten hoogste het uitrustingsniveau van sociale woningbouw.

 • 4.

  Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in artikel 5.1 onder b. van de verordening, baseert het college zich op:

  • a.

   de kosten van tijdelijke huisvesting in een woning met een bovengrens van de sociale woningbouw netto (kale) huurprijs;

  • b.

   de onder a. genoemde kosten voor een duur van maximaal 3 maanden.

 • 5.

  Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van een voorziening voor sportbeoefening als bedoeld in artikel 5.1 onder c. van de verordening, baseert het college zich op:

  • a.

   de goedkoopst passende kosten zoals geoffreerd in minimaal twee offertes;

  • b.

   de kosten voor de voorziening met een minimale gebruiksduur van 5 jaar.

 • 6.

  Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van individueel vervoer als bedoeld in artikel 5.1 onder d. van de verordening betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van de eigen auto voor korte afstanden, baseert het college zich op:

  • a.

   een bedrag per km voor het gebruik van de auto afgeleid van de Reisregeling Binnenland met een maximum aantal te reizen kilometers van 750 kilometer per jaar.

 • 7.

  Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Wmo als financiële tegemoetkoming in de kosten van individueel vervoer als bedoeld in artikel 5.1 onder d. van de verordening, betreffende een bijdrage in de kosten voor het aanpassen van de eigen auto, baseert het college zich op:

  • a.

   de goedkoopst passende kosten zoals geoffreerd in minimaal twee offertes;

  • b.

   de naar het oordeel van het college voor de inwoner noodzakelijke aanpassingen.

 • 8.

  Bij de berekening van de hoogte van de maatwerkvoorziening Jeugdhulp als financiële tegemoetkoming in de kosten van jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 5.1 onder e. van de verordening betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van de eigen auto of kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer, baseert het college zich op:

  • a.

   de kortst gemeten afstand op basis van routenet.nl of 9292OV van en naar de locatie waar de jeugdhulp geboden wordt;

  • b.

   de vervoersbeweging van de jeugdige, indien van toepassing met zijn begeleider;

  • c.

   de naar het oordeel van het college noodzakelijke frequentie dat de jeugdige vervoerd moet worden;

  • d.

   een bedrag per km voor het gebruik van de auto afgeleid van de Reisregeling Binnenland of de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer die door de Reisinformatiegroep bv beschikbaar gesteld wordt via 0900-9292, www.9292ov.nl en mobiel.9292ov.nl.

Artikel 4. Financiële tegemoetkoming meerkosten Wmo

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 5.2 van de verordening betreft de financiële tegemoetkoming meerkosten maximaal € 500,- per inwoner per jaar.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het vorige lid.  

Artikel 5. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

 • 1.

  Het college bepaalt jaarlijks in samenspraak met het Steunpunt Mantelzorg de hoogte van de blijk van waardering voor een mantelzorger.

Artikel 6. Tarieven en prijzen ondersteuning Wmo en Jeugdhulp

 • 1.

  De tarieven van de maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding en Jeugdhulp in natura voor 2020 zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 van dit besluit.

 • 2.

  De prijzen van de maatwerkvoorzieningen hulpmiddelen in natura zijn opgenomen in bijlage 3 van dit besluit.

Artikel 7. Overgangsrecht

 • 1.

  Het besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een inwoner behoudt het recht op een maatwerkvoorziening overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die verstrekt is op grond van het besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2017.

 • 3.

  Aanvragen die ingediend zijn op grond van het besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2017 waarop nog niet is beslist bij de inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld krachtens dit besluit.

 • 4.

  Op bezwaarschriften gericht tegen het besluit op grond van het besluit Wmo en Jeugdhulp Nieuwegein 2017 en waarop nog niet is beslist bij de inwerkingtreding van dit besluit worden afgehandeld krachtens dit besluit.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo en Jeugdhulp gemeente Nieuwegein 2020.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Nieuwegein op 10 december 2019,

de secretaris,

Ellie Liebregts

de voorzitter,

Frans Backhuijs

Bijlage 1 Tarieven maatwerkvoorzieningen Wmo Lekstroomgemeenten 2020 in natura

 

 

 

Product

Tarief 2020

Eenheid

I-wmo

Cak

Ondersteuning Zelfredzaamheid 1

 € 42,59

uur

10A37

403

Ondersteuning Zelfredzaamheid 2

 € 55,37

uur

10A41

404

Ondersteuning Zelfredzaamheid 3

 € 69,20

uur

10A45

405

Ondersteuning Maatschappelijke deelname 1

 € 30,88

dagdeel

10A46

411

Ondersteuning Maatschappelijke deelname 2

 € 46,86

dagdeel

10A50

412

Ondersteuning Maatschappelijke deelname 3

 € 60,69

dagdeel

10A54

416

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

 € 7,47

etmaal

08A01

441

Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal

 € 21,30

etmaal

08A02

440

Vervoer dagbesteding GGZ

 € 7,29

etmaal

08A05

438

Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal

 € 8,82

etmaal

08A06

439

Kortdurend verblijfs- component

 € 27,65

etmaal

04A00

447

Kortdurend begeleiding 3,5 X OZR1

 € 149,07

etmaal

04A01

447

 

 

Nieuwegein

Arbeidsmatige dagbesteding Niveau 1=OMD1maar geen eigen bijdrage

 € 30,88

dagdeel

10A61

Geen e.b.

Arbeidsmatige dagbesteding Niveau 2=OMD2 maar geen eigen bijdrage

 € 46,86

dagdeel

10A63

Geen e.b.

OZR 2

Zorgmijders

 € 55,37

Per uur

10A40

Geen e.b.

 

OZR 3

Zorgmijders

 € 69,20

 

Per uur

10A44

Geen e.b.

 

Bijlage 2 Tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Lekstroomgemeenten 2020 in natura

 

Producten binnen de J&O en KmB

Productnaam

Product-categorie

Product-code

Eenheid

Bedrag 2020 in €

Aandachtspunten/toelichting 2020

Consultatie & screening regulier

45

45A04

Uur

 € 85,06

(post)HBO; 2 tot 8 uur, maximaal € 680,48 Alleen verwijzing via het lokale team.

Consultatie & screening zwaar

45

45A05

Uur

 € 95,69

WO(plus); 2 tot 8 uur, maximaal € 765,52 Alleen verwijzing via het lokale team.

Begeleiding individueel licht

50

50A03

Uur

 € 42,53

Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding individueel midden

50

50A04

Uur

 € 58,48

Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding individueel zwaar

50

50A06

Uur

 € 82,93

Alleen verwijzing via het lokale team (Opvoedhulp in complexe gezinssituaties)

 

Begeleiding groep licht

50

50A08

Dagdeel = 4 uur

 € 42,53

Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding groep midden, bijdrage bovenop ouderbijdrage

50

50A02

Dagdeel = 4 uur

 € 29,25

Alleen verwijzing via het lokale team. Volgens de regeling Kinderopvang BSO.

Begeleiding groep midden

50

50A09

Dagdeel = 4 uur

 € 53,16

Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding groep zwaar

50

50A11

Dagdeel = 4 uur

 € 85,06

Alleen verwijzing via het lokale team

Vervoer algemeen

42

42A03

Etmaal

 € 8,77

Uitgangspunt is lokaal maatwerk. Alleen verwijzing via het lokale team.

Rolstoelvervoer

42

42A04

Etmaal

 € 21,16

Voor rolstoelvervoer. Uitgangspunt is lokaal maatwerk. Alleen verwijzing via het lokale team.

Vervoer maatwerk

42

42A06

Per rit

 

Bij dit product brengt het taxibedrijf de kosten in rekening bij de aanbieder, de aanbieder brengt de kosten 1 op 1 in rekening bij de gemeenten. Alleen verwijzing via het lokale team.

Maatwerk

43

43A00

Maatwerk

Maatwerk

Alleen verwijzing via het lokale team

Tolk - maatwerk

45

45A73

Maatwerk

Maatwerk

Alleen verwijzing via het lokale team

Behandeling specifiek J&O

45

45A48

Uur

 € 95,69

Inzet WO – BIG geregistreerd. Alleen na verwijzing door sociaal team

Behandeling Specialistisch J&O en KmB

45

45A57

Uur

 € 101,01

Inzet WO plus – BIG geregistreerd. Alleen na verwijzing door sociaal team

Behandeling en diagnostiek J&O

45

45A53

Uur

 € 90,38

Alleen verwijzing via het lokale team.

Behandeling overig licht

45

45A70

Uur

 € 69,11

Maximaal € 691,10,- per cliënt. Voorliggend is de aanvullende zorgverzekering van de ouders. Alleen verwijzing via het lokale team. Kan worden ingezet bij enkelvoudige stoornissen, in de vorm van therapie.

Deeltijd Pleegzorg

44

44A18

Etmaal

 € 41,57

Alleen verwijzing via het lokale team.

Reguliere Pleegzorg 18 plus

44

44A19

Etmaal

 € 27,52

Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere kosten: per geval overleg met het lokale team.

 

Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg

44

44A07

Etmaal

 € 41,57

Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere kosten: per geval overleg met het lokale team.

Logeren/kortdurend verblijf

43

43A11

Etmaal

 € 159,48

Alleen verwijzing via het lokale team.

Gezinshuis licht

43

43A04

Etmaal

 € 132,91

Alleen verwijzing via het lokale team.

Gezinshuis regulier

43

43A10

Etmaal

 € 148,86

Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team.

Woongroep

43

43A36

Etmaal

 € 212,64

Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team.

Residentiële behandeling, incl deeltijd residentieel

43

43A38

Etmaal

 € 263,68

Incl. begeleiding en behandeling J&O/KmB. Alleen verwijzing via het lokale team.

Zelfstandigheidstraining

44

44A27

Etmaal

 € 174,37

Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team

Crisis hulp ambulant

46

46A01

Etmaal

 € 224,34

Maximaal 28 dagen. Verwijzing alleen via het lokale team, of SAVE team. Daarna het reguliere behandeltarief per uur, dus meestal 45A53 (behandeling overig per uur). Alleen Timon, Youké en Lijn 5

Crisis (netwerk) pleegzorg

46

46A05

Etmaal

 € 57,24

 

Crisis Residentiële crisiszorg

46

46A03

Etmaal

 € 364,69

Maximaal 28 dagen, daarna regulier verblijf. Verwijzing alleen via het lokale team, of SAVE team. Alleen Timon, Youké en Lijn 5

Jeugdzorg Plus

43

43B15

Etmaal

 

Bovenregionaal

Drie milieuvoorziening

43

43B19

Etmaal

 

Bovenregionaal

BOPZ (gesloten psychiatrisch)

43

43B14

Etmaal

 

Bovenregionaal

Producten binnen de JGGZ

Productnaam

Product-categorie

Product-code

Eenheid

Bedrag 2020 in €

Aandachtspunten/toelichting 2020

Behandeling regulier

54

54001

minuut

 € 1,59

Indien aantoonbaar samenwerking met psychiater, is een hogere gemiddelde prijs per cliënt mogelijk (na akkoord Lekstroom); het uurtarief wordt dan niet hoger. De psychiater brengt zijn/haar ingezette uren zelf in rekening. Indien het maximum van gemiddeld € 1.144,80 over alle cliënten dreigt te worden overschreden, vraagt de aanbieder toestemming aan de gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Max gemiddelde prijs per cliënt 2020 is

€ 1.144,80

Behandeling specialistisch

54

54002

minuut

 € 1,84

Er geldt een gemiddelde prijs per cliënt van € 2.622,00, over alle cliënten samen. Eis: inzet psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Indien dit maximum dreigt te worden overschreden, vraagt de aanbieder toestemming aan de gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Max gemiddelde prijs per cliënt 2020 is € 2.622,00

Behandeling hoog specialistisch

54

54003

minuut

 € 2,18

Voorwaarden: - Alleen na verwijzing door sociaal team tbv second opinion/instellen medicatie - 100% inzet kinderpsychiater Max gemiddelde prijs per cliënt 2020 is € 1.308,00. Indien dit maximum dreigt te worden overschreden, vraagt de aanbieder toestemming aan de gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Kinderartsen

53

53A01

stuks

 € 684,57

Met name bij inregelen medicatie ADHD door kinderarts

Kinderartsen

53

53A02

stuks

 € 281,29

Met name bij inregelen medicatie ADHD door kinderarts

Dyslexie

54

54025

minuut

 € 1,51

Specifieke code voor Lekstroom, ivm ontbreken landelijke code. Per cliënt max € 6.139,66 (4066 minuten)

Crisis behandeling jGGZ

54

54016

minuut

 € 1,84

Alleen toegestaan voor de aanbieder die de crisisopvang jGGZ binnen Lekstroom verzorgt. Na crisisbehandeling kan een andere behandeling starten.

Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg

54

54008

stuks

 € 524,79

Alleen toegestaan voor de aanbieders die de crisisopvang jGGZ binnen Lekstroom verzorgt.

Verblijf GGZ met beperkte verzorgingsgraad B

54

54010

per etmaal

 € 211,59

Excl behandeling. Uitsluitend na akkoord van sociaal team over in te zetten behandeling, en uitstroomperspectief

 

Bijlage 3 Prijzen Maatwerkvoorzieningen Wmo in natura

 

 

 

KERNassortiment N(ieuwegein)IJ(sselstein)L(opik)

Prijzen 2020 (excl btw)

Prijzen 2020 (incl btw)

 prijzen 2020 excl btw per 4 weken

 prijzen 2020 incl btw per 4 weken

 

 

 

 

 

 

cat 1

Handbewogen rolstoel incidenteel

 € 8,52

 € 9,29

 € 7,85

 € 8,55

 

 

 

 

 

 

Cat 2

Handbewogen rolstoel permanent/passief

 € 34,09

 € 37,16

 € 31,38

 € 34,20

 

gebruik met kantelverstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat 3

Handbewogen rolstoel (semi) permanent/

 € 14,70

 € 16,02

 € 13,53

 € 14,75

 

algemeen gebruik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat 4

Handbewogen rolstoel actief gebruik vouwframe

 € 14,15

 € 15,42

 € 13,03

 € 14,20

 

 

 

 

 

 

Cat 5

Handbewogen rolstoel actief gebruik vast frame

 € 48,16

 € 52,49

 € 44,33

 € 48,32

 

 

 

 

 

 

Cat 6

Elektrische rolstoel voor gebruik in en om het huis

 € 116,99

 € 127,52

 € 107,69

 € 117,39

 

 

 

 

 

 

Cat 7

Elektrische rolstoel voor binnen en buiten gebruik

 € 140,98

 € 153,67

 € 129,78

 € 141,46

 

 

 

 

 

 

Cat 8

Scootmobiel max. 10 km per uur

 € 48,76

 € 53,15

 € 44,88

 € 48,92

 

 

 

 

 

 

Cat 9

Scootmobiel max 15 km per uur

 € 65,00

 € 70,85

 € 59,83

 € 65,22

 

 

 

 

 

 

Cat 10

Scootmobiel maximaal 15 km per uur

 € 93,46

 € 101,87

 € 86,03

 € 93,78

 

extra comfortabel geveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat 11

3wielfiets volwassen

 € 41,15

 € 44,86

 € 37,88

 € 41,29

 

 

 

 

 

 

Cat 12

3wiel fiets voor kinderen van circa 2 tot 5 jaar

 € 18,93

 € 20,64

 € 17,43

 € 19,00

 

 

 

 

 

 

Cat 13

3wiel fiets voor kinderen van circa 5 tot 9 jaar

 € 31,35

 € 34,18

 € 28,86

 € 31,46

 

 

 

 

 

 

Cat 14

3wiel fiets voor kinderen van circa 9 tot 15 jaar

 € 34,05

 € 37,11

 € 31,34

 € 34,16

 

 

 

 

 

 

Cat 15

Douche- toiletstoelen op poten KOOP

 € 368,91

 € 402,11

 € 339,60

 € 370,16

 

 

 

 

 

 

Cat 16

Douche- toiletstoelen op zwenkwielen

 € 14,15

 € 15,42

 € 13,03

 € 14,20

 

 

 

 

 

 

Cat 17

Douche- toiletstoelen zelfrijder

 € 20,44

 € 22,28

 € 18,82

 € 20,51

 

 

 

 

 

 

Cat 18

Duo fiets tandem 2 personen achter elkaar

 € 58,72

 € 64,00

 € 54,05

 € 58,92

 

 

 

 

 

 

Cat 19

3wiel ligfiets

 € 55,19

 € 60,16

 € 50,80

 € 55,38

 

 

 

 

 

 

Cat 20

Aankoppelbaar fietsdeel / handbike

 € 56,53

 € 61,62

 € 52,04

 € 56,72

 

 

 

 

 

 

Cat 21

Aankopplbaar fietsdeel / handbike motorisch

 € 114,89

 € 125,23

 € 105,76

 € 115,28

 

ondersteunend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat 22

Elektrische aandrijfunits hoepelondersteuning

 € 127,24

 € 138,69

 € 117,13

 € 127,67

 

 

 

 

 

 

Cat 23

Elektrische aandrijfunits duwondersteuning

 € 34,48

 € 37,58

 € 31,74

 € 34,60

 

 

 

 

 

 

Cat 24

Buggy's / wandelwagens voor kinderen

 € 15,25

 € 16,62

 € 14,04

 € 15,30

 

 

 

 

 

 

Cat 25

Kinder duwwandelwagens

 € 70,42

 € 76,75

 € 64,82

 € 70,66

 

 

 

 

 

 

Cat 26

Kinder rolstoel handbewogen

 € 52,45

 € 57,17

 € 48,29

 € 52,63

 

 

 

 

 

 

Cat 27

Kinder rolstoelen handbewogen

 € 138,66

 € 151,14

 € 127,64

 € 139,13

 

met kantelverstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat 28

Kinder rolstoelen vastframe

 € 75,13

 € 81,89

 € 69,16

 € 75,38

 

 

 

 

 

 

Cat 29

Kinder rolstoelen elektrisch

 € 268,40

 € 292,56

 € 247,08

 € 269,31

 

 

 

 

 

 

Cat 30

Rolstoelfietsen

 € 74,97

 € 81,72

 € 69,01

 € 75,22

 

 

 

 

 

 

Cat 31

Elektrische douchestoelen

 € 79,82

 € 87,00

 € 73,47

 € 80,09

 

 

 

 

 

 

Cat 32

Douche- tolietstoelen met kantelverstelling

 € 38,49

 € 41,96

 € 35,43

 € 38,62

 

 

 

 

 

 

Cat 33

Verrijdbaar niet elektrisch transferhulpmiddel

 € 14,85

 € 16,18

 € 13,67

 € 14,90

 

 

 

 

 

 

Cat 34

Badplanken KOOP

 € 36,43

 € 39,71

 

 

 

 

 

 

Cat 35

Autostoeltjes

 € 31,06

 € 33,85

 € 28,59

 € 31,16

 

 

 

 

Bijlage 4 Normenkader Huishoudelijke Hulp