Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpparkeerbelastingen
Externe bijlagePlattegrond parkeerbelastingen Sneek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-313424

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân;

 

gelet op artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen het

 

Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân

 

 

Artikel 1 Tijdstip betaald parkeren

 • 1.

  De tijdstippen waarop tegen betaling mag worden geparkeerd, zijn vastgesteld:

  • a.

   in Sneek op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur;

  • b.

   in Bolsward op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur;

  • c.

   in Bolsward op vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur;

  • d.

   in Bolsward op door het college aangewezen extra koopavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 5 mei wanneer dit een nationale feestdag is (één keer in de vijf jaar), Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en 31 december.

 

Artikel 2 Plaatsen betaald parkeren

Als plaatsen waarop tegen betaling van de belasting in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden de onderstaande wegen en terreinen aangewezen, voor zover deze niet zijn aangewezen ten behoeve van gehandicapten:

 • 2.1

  Straten en terreinen binnen en buiten de stadsgrachten (binnenstad) van Sneek (volgens plattegrond bijlage):

  • a.

   Boschplein (maaiveld)

  • b.

   Bothniakade

  • c.

   Gedempte Pol

  • d.

   Grootzand

  • e.

   Harinxmakade

  • f.

   Hoogend

  • g.

   Julianastraat, oostelijk van de Sophiastraat

  • h.

   Kleine Kerkstraat

  • i.

   Kleinzand

  • j.

   Kleine Palen

  • k.

   Leeuwarderweg tussen de Oosterpoortsbrug en de Regenboogstraat

  • l.

   Lemmerweg, gelegen tussen rotonde Lemmerweg, Frieswijkstraat, Scherhemstraat en kruising met de Balthuskade

  • m.

   Marktstraat

  • n.

   Martiniplein

  • o.

   Normandiaplein (maaiveld)

  • p.

   Oud Kerkhof

  • q.

   Oude Koemarkt

  • r.

   Prins Hendrikkade

  • s.

   Rienck Bockemakade

  • t.

   Singel

  • u.

   Sint Antoniusplein (maaiveld)

  • v.

   Sint Antoniusplein (Parkeerdek, boven maaiveld)

  • w.

   Wijde Noorderhorne

  • x.

   Zuidend

  • y.

   Zuidenddwarsstraat/Mollemaklooster

 

 • 2.2

  Straten en terreinen buiten de stadsgrachten (lang parkeren) van Sneek (volgens plattegrond bijlage):

  • a.

   Bolswarderpoort (westelijk deel)

  • b.

   Johan Willem Frisostraat (hoek J.W. Frisostraat – Albertine Agnesstraat)

  • c.

   Julianastraat (westelijk van de Sophiastraat)

  • d.

   Kerkhoflaan (straatgedeelte tussen Bolswarderweg en Kerkhoflaan 1)

  • e.

   Oppenhuizerweg (Flexaterrein)

  • f.

   Oppenhuizerweg (parkeerterrein hoek Oppenhuizerweg / W. Lodewijkstraat)

  • g.

   Parkeerterrein Steenklip

  • h.

   Veemarktplein (noordwestelijk deel)

 

 • 2.3

  Boschpleingarage (volgens plattegrond bijlage):

  • a.

   Boschplein parkeergarage

 

 • 2.4

  Normandiagarage (volgens plattegrond bijlage):

  • a.

   Normandiagarage

 

 • 2.5

  Straten en pleinen in centrum Bolsward

  • a.

   Bargefenne

  • b.

   Broereplein

  • c.

   Dijkstraat

  • d.

   Marktstraat

  • e.

   Nieuwmarkt

  • f.

   Skilwyk

  • g.

   Snekerpoort

NB: het aanwijzen van gebieden voor de betaling van belasting van Artikel 2, onderdeel b, vergunningen, is niet vastgelegd in dit Aanwijzingsbesluit. Dit is geregeld in artikel 2.1 van de Parkeerverordening, en wordt opgenomen in het Aanwijzingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening.

 

Artikel 3 Wijze van betalen

 • 1.

  Betaald parkeren geschiedt door de parkeerapparatuur in werking te stellen:

  • a.

   door muntstukken in te werpen van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 of door middel van een bankpas.

  • b.

   in de parkeergarages (Normandiagarage en Boschplein parkeergarage) kan tevens betaald worden met papiergeld van € 5,--, € 10,--, € 20,-- en € 50,--;

 • 2.

  Bij inwerkingstelling door middel van muntstukken dienen voldoende muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur ook geschieden door via een telefoon in te loggen op de centrale computer van een bij het SHPV aangesloten provider of een provider die met een bij het SHPV aangesloten provider samenwerkt. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode digitaal door te geven aan de provider. Ook neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de provider in acht.

 • 4.

  Wanneer niet aan de voorwaarden in lid 3 is voldaan, moet de belasting overeenkomstig het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen, worden betaald bij aanvang van het parkeren.

   

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  Het ‘Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân’ van 9 juli 2019 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2020 hebben voorgedaan.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân’.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân op 17 december 2019,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

P. Zondervan, gemeentesecretaris