Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Leerplichtwet 1969

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

16-12-2019

bgr-2019-1007

Z/19/037800

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar

 

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

 

gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Leerplichtwet;

Besluit:

 • 1.

  Met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als Leerplichtambtenaar, belast met het toezicht op de Leerplichtwet voor de gemeente Druten en de gemeente Wijchen, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet:

   

  • -

   mevrouw C. Grotenhuis.

 • 2.

  De aanwijzing als Leerplichtambtenaar van:

   

  • -

   mevrouw P.J. Peters

  • -

   mevrouw M.A.G. Bakker-Bruins

 •  

  in stand te houden.

   

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus besloten op 16 december 2019

Het bestuur van de werkorganisatie Druten-Wijchen,

A.P.J.M.Litjens

Secretaris a.i.

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter

Bezwaar

Binnen zes weken kunt u en andere belanghebbenden tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag nadat dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • telefoonnummer en/of emailadres van de indiener;

 • datum van het bezwaarschrift;

 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Uw bezwaar stuurt u naar Werkorganisatie Druten-Wijchen, postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

 

Heeft u of een andere belanghebbende er een spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u sturen naar de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Als u zo’n verzoek indient moet u bij het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening meesturen. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

 

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.