Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2019
CiteertitelBevoegdhedenregeling 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevoegdhedenregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2020Intrekking bevoegdhedenregeling 2017, publicatie bevoegdhedenregeling 2019

12-12-2019

bgr-2019-1004

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2019

 

Het Dagelijks bestuur, respectievelijk de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, overwegen dat:

 

- De colleges van de vijf Peelgemeenten de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Peelgemeenten zijn aangegaan onder andere ter uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Bijzondere bijstand, Minima en Schulddienstverlening;

- In de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Peelgemeenten is bepaald dat bovengenoemde taken worden uitgevoerd op basis van mandaat, volmacht en/of machtiging;

- De colleges van de vijf Peelgemeenten mandaat, volmacht en machtiging hebben verleend aan het Dagelijks bestuur en/of voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten met de mogelijkheid van het verlenen van ondermandaat;

- Het uitgangspunt binnen het openbaar lichaam Peelgemeenten is om zoveel mogelijk bevoegdheden laag in de organisatie te beleggen;

- De bevoegdheden regeling Peelgemeenten 2017 wegens de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) aangepast moet worden;

- De bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2017 wegens wijzigingen rondom het werkgeverschap jeugd aangepast moet worden.

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 • 1.

  In te trekken de Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2017;

 • 2.

  In te trekken het externe mandaat aan de instellingen Jeugd;

 • 3.

  Vast te stellen de Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2019;

 • 4.

  De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende register te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen;

 • 5.

  Ten aanzien van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen een aantal hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Mandaat: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen zoals bedoeld in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Volmacht: De bevoegdheid om in naam van de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Machtiging: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde.

Behandelend Personen die werkzaam zijn bij of personen die in opdracht werken voor

ambtenaar: het openbaar lichaam Peelgemeenten.

Teamleider: De hiërarchisch leidinggevende van een team, zoals opgenomen in het Bedrijfsplan, werkzaam bij het openbaar lichaam Peelgemeenten.

 

Artikel 2 Bevoegde functionaris

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden en handelingen, vermeld in het hierbij behorende register, wordt opgedragen aan de daarbij vermelde functionaris.

 • 2.

  De genoemde functionaris maakt van de aan hen verleende bevoegdheid slechts gebruik ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein.

 • 3.

  De direct hiërarchisch leidinggevende(n) van de functionaris aan wie bevoegdheden bij dit besluit zijn opgedragen is eveneens bevoegd.

 • 4.

  Ingeval van afwezigheid van de direct leidinggevende is horizontale vervanging mogelijk. De plaatsvervangende leidinggevende heeft dezelfde bevoegdheden.

 • 5.

  Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden of afkorting “bij afwezigheid/ba” of “plaatsvervanger/plv” of “in opdracht/io”.

 

Artikel 3 Ondermandaat

 

 • 1.

  Alleen de directeur en teamleiders kunnen de hen verleende bevoegdheden ondermandateren.

 • 2.

  Schriftelijk verleende ondermandaten worden als bijlagen toegevoegd aan het register.

 • 3.

  Het ondermandaat vervalt indien:

  • a.

   De functionaris die het ondermandaat verleent, het ondermandaat intrekt;

  • b.

   Het mandaat van de functionaris die het ondermandaat heeft verleend komt te vervallen.

 

Artikel 4 Reikwijdte

 

 • 1.

  Voor de uitoefening van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat daarvoor een toereikend bedrag moet zijn opgenomen in de begroting.

 • 2.

  Indien de inwerkingtreding van wetten, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels, niet leidt tot een verandering van de inhoud en reikwijdte van de in het register toegekende bevoegdheden, worden de bevoegdheden in het register tevens geacht te zijn toegekend op basis van de actuele wet- en regelgeving.

 • 3.

  De basis voor het toekennen van bevoegdheden aan de betreffende functionaris, ook in het geval het bestuursorgaan zelf zijn bevoegdheid uitoefent, is in de ruimste zin des woords. Hieronder wordt mede verstaan:

  • a.

   Het nemen van alle voorbereidende besluiten c.q. ontwerpbesluiten;

  • b.

   Kennisgeving ter inzage legging van besluiten/aanvragen;

  • c.

   Het uitreiken van een gespecificeerd bewijs van ontvangst e.d.;

  • d.

   Het vaststellen van formulieren, sjablonen e.d.;

  • e.

   Het opvragen van inlichtingen, bescheiden en adviezen aan derden;

  • f.

   Verdagen, opschorten en/of uitstellen;

  • g.

   Verzoeken om aanvullende informatie;

  • h.

   Het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • i.

   Het stellen van nadere voorwaarden en voorschriften;

  • j.

   Het toekennen van bedragen in termijnen;

  • k.

   Het afleggen van verantwoording aan het Rijk;

  • l.

   Het toezenden/doorzenden van besluiten aan instanties;

  • m.

   Het (schriftelijk) verstrekken en toezenden van gegevens en informatie;

  • n.

   Het bekend maken en/of toezenden van besluiten/beschikkingen;

  • o.

   Alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 4.

  Waar volmacht is verleend wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van de uitvoering van die rechtshandeling, waartoe ook worden gerekend in gebreke stellen, ontbinden, vorderen van nakoming of schadevergoeding, opzeggen en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden.

 • 5.

  De functionaris is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde mandaatregister, tenzij:

 • a.

  het besluit zou leiden tot overschrijding van budgetten of kredieten of anderszins niet voorziene financiële consequenties;

 • b.

  er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde of van diens plaatsvervanger bij het te nemen besluit bestaat.

 

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar een bevoegdheid is verleend aan de betreffende functionaris wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit wettelijk niet is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening wordt opgenomen namens welk bestuursorgaan bevoegdheden worden uitgeoefend.

 

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als de “Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2019”.

 • 2.

  Deze regeling met de daarbij behorende bijlagen treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten op 12 december 2019.

 

Dagelijks bestuur,

H.J. Mak

de voorzitter

M.Kersbergen

de secretaris

Voorzitter,

H.J. Mak