Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Normenkader 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiemodulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNormenkader 2019
CiteertitelNormenkader 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019Vervangende regeling

04-11-2019

bgr-2019-999

Besluit algemeen bestuur d.d. 4 november 2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenkader 2019

 

 

Per 1 januari 2004 dient de accountant op grond van artikel 36 lid 6 WGR jo artikel 213 van de gemeentewet, naast een getrouwheidsonderzoek ten aanzien van de jaarrekening, een rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren, naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.

 

Naast genoemde onderzoeken heeft MGR Rijk van Nijmegen rekening te houden met meerdere wetten in formele zin. Deze zijn van buitenaf opgelegd en derhalve niet beinvloedbaar door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur of de Directie, noch enige ander persoon of orgaan welke direct of indirect bij MGR Rijk van Nijmegen is betrokken. Deze wetten vallen automatisch onder het normenkader waarbinnen MGR Rijk van Nijmegen opereert. Onderstaand worden de belangrijkste genoemd:

 

 • Grondwet

 • Burgerlijk Wetboek

 • Gemeentewet

 • Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

 • Participatiewet en de daarbij horende regelingen/protocollen

 • Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en daarbij behorende regelingen/protocollen

 • Besluit begroting en verantwoording (Bbv)

 • Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)

 • Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en aanverwante regelingen (Ruddo)

 • Wet Normering Topinkomens (WNT)

 • Wet modernisering invoering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

 • Fiscale wetgeving in brede zin

 • Sociale wetgeving in brede zin

 • Wet markt en overheid

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 • Nationale aanbestedingswet

 • EU aanbestedingsregels

 

Indien nieuwe of gewijzigde wetgeving wordt afgekondigd welke relevant is voor de activiteiten van de organisatie wordt het toetsingskader hiermee uitgebreid of aangepast.

 

Controletoleranties

Mede op basis van dit normenkader worden jaarlijks, met het verlenen van de controleopdracht naar de accountant, goedkeurings- en rapportagetoleranties gehanteerd.

Deze zijn voor 2019:

 • 1% van de lasten voor fouten

 • 3% van de lasten voor onzekerheden in de controle

 

Deze toleranties gelden zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid.

Dientengevolge is aan de accountant de opdracht verstrekt om bij fouten en/of onzekerheden van € 50.000 of hoger bevindingen hierover te rapporteren in het ‘Rapport van bevindingen naar aanleiding van de accountantscontrole”.

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR in haar vergadering van 4 november 2019,

De secretaris,

I. Hol

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls