Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-2371.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202031-12-2020Vervangende regeling

19-11-2019

gmb-2019-311658

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

gezien de adviezen van de cliëntenraad Werk en Inkomen Het Hogeland;

gelet op artikel 32 Wmo-verordening;

stelt vast de Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten Het Hogeland

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Zorgverzekeringswet ZVW; Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking.

 • 2.

  Peildatum: 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze tegemoetkoming is om inwoners, die als gevolg van hun chronische ziekte en/of handicap het verplichte eigen risico volledig hebben betaald, een tegemoetkoming in de ziektekosten te verstrekken.

Artikel 3 Doelgroep

Deze regeling is van toepassing op belanghebbenden van 18 jaar of ouder met maximaal een inkomen en vermogen van 120% van het de bijstandsnorm die chronisch ziek of gehandicapt zijn, zoals bedoeld in artikel vier van deze regeling. De juridische grondslag van de tegemoetkoming is gelegen in artikel 32 Wmo-verordening.

Artikel 4 Doelgroep

Op grond van deze regeling is een belanghebbende chronisch ziek of gehandicapt als hij/zij gedurende 3 aaneengesloten jaren zijn/haar eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet heeft opgemaakt.

 

Er wordt geen aparte toets c.q. medisch onderzoek verricht door de gemeente naar de chronische ziekte of handicap die de belanghebbende heeft.

 

Indien iemand van mening is dat hij/zij wel chronisch ziek of gehandicapt is, maar niet voldoet aan deze voorwaarde van het opmaken van het eigen risico in deze jaren, dan is er geen recht op deze tegemoetkoming.

 

Artikel 5 Voorwaarden

 

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de aanvrager is op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder en inwoner van de gemeente Het Hogeland; artikel 40 Participatiewet is van toepassing;

 • 2.

  het eigen risico zorgkosten is volledig verbruikt in de jaren 2018,2019 en 2020;

 • 3.

  op de peildatum heeft de aanvrager een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm;

 • 4.

  Aanvrager heeft voor hetzelfde zorgjaar geen tegemoetkoming eigen risico zorgkosten ontvangen;

 • 5.

  5.Aanvrager heeft middelen beneden het vrij te laten vermogen (art. 34 lid 3 PW).

Artikel 6 Aanvraag en uitvoering

 

De tegemoetkoming wordt op aanvraag verstrekt.

De aanvraag wordt gedaan op een door het college vastgesteld formulier, onder overlegging van de op dat formulier gevraagde gegevens.

De aanvraag van het voorgaande jaar kan ingediend worden tot 31 december van het jaar daaropvolgend.

Artikel 7 Hoogte van de tegemoetkoming

 

De eerste 120 euro van het opgebruikte eigen risico komt voor rekening van de aanvrager zelf, de laatste 265 euro van het opgebruikte eigen risico komt voor rekening van de gemeente. Bij aanvragers die lopende het jaar 18 zijn geworden of lopende het jaar in Nederland zijn komen wonen, zal een vergoeding evenredig naar rato worden toegekend.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 9 Verificatie

Bij de aanvraag dienen bewijsstukken aangeleverd te worden, waaruit blijkt dat de aanvrager aan de voorwaarden voldoet zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 januari 2020. De regeling eindigt op 31 december 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten het Hogeland.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 19 november 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris