Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe
CiteertitelBesluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Provinciewet
 3. boek 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201901-10-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-311464

75388-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden, de Burgemeester van de gemeente Coevorden, ieder voor zover het de uitoefening van zijn bevoegdheid betreft,

 

Overwegende dat:

 • -

  op 15 juli 2019 de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe is ondertekend;

 • -

  dat de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen op 18 oktober 2019 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Drenthe hebben gesloten om de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de samenwerking in het kader van de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe vast te leggen en inhoudelijke en procedurele afspraken te maken over de onderlinge samenwerking en de verdeling van taken, bevoegdheden en risico’s tussen de Provincie Drenthe en De Gemeenten;

 • -

  dat in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de hiervoor genoemde gemeenten, respectievelijk de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeenten mandaat, machtiging en volmacht verstrekken aan de provincie Drenthe, respectievelijk het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en dat hiervoor een afzonderlijk besluit mandaat, machtiging en volmacht wordt genomen.

 

Gelet op de bepalingen van afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, de bepalingen van de Provinciewet en Titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en de instemming van gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning van de provincie Drenthe;

 

Besluiten

 

vast te stellen het volgende besluit:

 

Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Samenwerkingsovereenkomst: de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen (De Gemeenten) ter uitwerking van de afspraken in het kader van de uitvoering van de Regio Deal;

 • b.

  burgemeester: burgemeester van de betreffende gemeente;

 • c.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid om namens burgemeester en wethouders of de burgemeester feitelijke handelingen te verrichten;

 • e.

  mandaat: de bevoegdheid om namens burgemeester en wethouders of de burgemeester besluiten te nemen;

 • f.

  Regio Deal: de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe;

 • g.

  Stuurgroep: de in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst bedoelde stuurgroep;

 • h.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

Artikel 2 Bevoegdheden

 • 1.

  Aan gedeputeerde staten van de provincie Drenthe wordt mandaat, machtiging en volmacht verleend voor:

  • a.

   de in artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst genoemde bevoegdheden;

  • b.

   het verstrekken van subsidies aan De Gemeenten, en individuele aanvragers indien de provincie Drenthe als penvoerder optreedt, in het bijzonder het nemen van alle besluiten in het kader van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   de uitoefening van andere dan de hiervoor genoemde bevoegdheden op basis van de Regio Deal of Bestuursovereenkomst.

 • 2.

  Het mandaat omvat ook het ondertekenen van stukken en de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten voor de voorbereiding en de uitvoering van besluiten waarvoor bij dit besluit mandaat wordt gegeven alsmede om over die besluiten informatie te verschaffen aan derden.

Artikel 3 Ondermandaat

Gedeputeerde staten van Drenthe zijn bevoegd ondermandaat te verlenen. Op het ondermandaat zijn de bepalingen ten aanzien van het verleende mandaat onverkort van toepassing.

 

Artikel 4 Instructies

 • 1.

  Het mandaat wordt uitgeoefend overeenkomstig de besluitvorming van de Stuurgroep en het bepaalde in de Regio Deal en de Bestuursovereenkomst.

 • 2.

  Op subsidieverstrekking is de regelgeving van de provincie Drenthe van toepassing.

 • 3.

  De mandaathouder informeert de Stuurgroep periodiek over de voorbereiding en uitvoering van te nemen en genomen besluiten.

 • 4.

  Van een gegeven mandaat wordt geen gebruik gemaakt in de volgende gevallen:

  • a.

   bij het nemen van een besluit dat in strijd is met de Regio Deal, de samenwerkingsovereenkomst of bestaand beleid;

  • b.

   bij het nemen van een besluit zonder dat de redelijkerwijs te verwachten financiële gevolgen in voldoende mate zijn afgedekt.

 • 5.

  Het vierde lid, onder b, is niet van toepassing indien de Stuurgroep toestemming heeft gegeven tot het gebruik van het mandaat.

 

 

Artikel 5 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijk gesteld de verlening van volmacht en machtiging.

 

Artikel 6 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 oktober 2019.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe.

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2019,

de secretaris, de burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester

De burgemeester van Coevorden,

B.J. Bouwmeester