Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
Externe bijlageKaartje Vlietzone

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201901-10-2020nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-310018

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

 

Nr. Z217439-2019

 

AP

 

De burgemeester van Leeuwarden;

 

overwegende:

 

-Dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

-Dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

-Dat op het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied, valt onder het protocol cameratoezicht 2013 en het protocol flexibel cameratoezicht 2017 van de Gemeente Leeuwarden;

 

-Dat het gebied in en rond de Vlietzone al geruime tijd te kampen heeft met verstoringen van de openbare orde en de daarmee gepaard gaande overlast voor de omgeving die voornamelijk door bewoners en bezoekers van en rondom de genoemde straten veroorzaakt wordt;

 

-Dat die overlast bestaat uit:

*-samenscholen;

* het maken van lawaai door gillen en schreeuwen op straat of vanuit ramen van woningen;

* vernielingen, zoals het intrappen van portiekdeuren en het lek steken van fietsbanden;

* vandalisme en baldadigheid;

* vechtpartijen op straat;

* inbraken (met vernieling);

* overlast door verwarde / overspannen personen;

* overlast door gebruik van alcohol en /of drugs op straat;

* het handelen in en gebruiken van verdovende middelen op de openbare weg;

 

-Dat de overlast wordt veroorzaakt door bewoners en bezoekers individueel en in groepen van wisselende samenstelling;

 

-Dat één en ander, mede gelet op de klachten van bewoners in de omgeving die -binnenkomen bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden en de politie, niet langer geaccepteerd kan worden;

 

-Dat het in het belang van de openbare orde noodzakelijk is om extra maatregelen te nemen;

 

-Dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers ;

 

- Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

-Dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

Gelet op:

 

het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening, artikel 3 Politiewet 2012 en de schriftelijke consultatie in het driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 13 Politiewet 2012;

 

BESLUIT:

 

Het volgende gebied in Leeuwarden aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

Vlietzone:

 

Het gebied dat wordt omsloten door de volgende straten: Bote van Bolswertstraat, Willem Loréstraat (gedeeltelijk), Zuidvliet (gedeeltelijk), Keetwaltje, Sibrandus Leostraat, Claes Bockes Balkstraat, als weergegeven op onderstaande kaart.

 

 

Inzake het aangewezen gebied worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde.

 

De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 

De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

 

De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 

De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

 

Dit besluit treedt in werking op 20 december 2019 en geldt tot 1 juli 2020.

Leeuwarden, 19 december 2019

De Burgemeester voornoemd,

mr. S. van Haersma Buma