Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht
CiteertitelAanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-202016-12-2019Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

16-12-2019

gmb-2020-101

2019-052827

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

Gelezen het voorstel (RV GM2019-052827) van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 november 2019;

 

Gelet op onderstaande wettelijke bepalingen:

• Artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht

 

Gehoord de Commissie Ruimte op 2 december 2019;

 

 

 

Besluit

1. Het raadsbesluit van 22 november 2010 in te trekken voor zover het betreft de aanwijzing van categorieën van gevallen van aanvragen om omgevingsvergunning waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is;

2. De categorieën, zoals hierna onder ‘Categorieën’ opgenomen, aan te wijzen als categorieën van gevallen van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is;

3. Aan de aanwijzing als bedoeld onder beslispunt 2 terugwerkende kracht toe te kennen, in die zin dat er geen verklaring van geen bedenkingen nodig is voor vergunningaanvragen als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3 Wabo:

a. waarover op 16 december 2019 nog geen definitief besluit is genomen, en

b. die passen binnen één van de categorieën, zoals hierna opgenomen onder ‘Categorieën’;

4. De aanwijzing van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is, alleen te laten gelden voor zover burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn voor een omgevingsvergunning.

 

Categorieën

Als categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht worden aangewezen:

 

1. Voor stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom):

a. project van 25 woningen of minder met bijbehorende bouwwerken;

b. project van voorziening (maatschappelijk, cultuur, ontspanning, sport, recreatie en dergelijke ) of bedrijvigheid (bedrijf, detailhandel, horeca, kantoor en dergelijke ) met terreinomvang van 5 ha of minder;

c. project op het gebied van infrastructuur en de openbare ruimte;

 

2. Voor niet-stedelijk gebied (buiten de bebouwde kom):

a. project van 10 woningen of minder met bijbehorende bouwwerken;

b. project van agrarisch of ander bedrijf van 2 ha of minder;

c. project van voorziening (maatschappelijk, cultuur, ontspanning, sport, recreatie en dergelijke) of bedrijvigheid (bedrijf, detailhandel, horeca, kantoor en dergelijke) met terreinomvang van 2 ha of minder;

d. project op het gebied van natuurontwikkeling, infrastructuur en de openbare ruimte

 

Met ‘terreinomvang’ zoals genoemd onder 1 b en 2 c wordt de omvang van de projectlocatie bedoeld. Deze omvang staat los van perceels- of inrichtingsgrenzen.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en het plaatselijk weekblad Middenstandsbelangen.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 16 december 2019,

De raad voornoemd,

G.A.A. van Luijn J.C.J. van Bree

griffier voorzitter