Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Mandaat- en volmachtbesluit Werkorganisatie Druten Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaat- en volmachtbesluit Werkorganisatie Druten Wijchen
CiteertitelMandaat- en volmachtbesluit Werkorganisatie Druten Wijchen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

16-12-2019

bgr-2019-979

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en volmachtbesluit Werkorganisatie Druten Wijchen

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen;

 

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

 

vast te stellen het volgende Mandaat- en volmachtbesluit;

Artikel 1
 • 1.

  De uitoefening van de in het bij het mandaatregister vermelde bevoegdheden en de ondertekening van de in het register genoemde stukken wordt, onder de in het register opgenomen specifieke voorwaarden en behoudens de genoemde beperkingen, opgedragen aan daar genoemde functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen.

 • 2.

  Onder mandaat wordt tevens verstaan volmacht of machtiging.

 • 3.

  Indien de uitoefening van de in het mandaatbesluit opgenomen mandaten het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van het vermelde mandaat. Dit voor zover daarbij de te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de begroting van de Werkorganisatie Druten Wijchen en voorts behoudens de in het register opgenomen specifieke voorwaarden en beperkingen.

 • 4.

  Onder manager wordt verstaan de domeinmanagers in dienst bij de Werkorganisatie Druten Wijchen.

 • 5.

  Onder lid van de directie wordt verstaan een van de directeuren van de Werkorganisatie Druten Wijchen.

 • 6.

  Onder MT wordt verstaan het managementteam bestaande uit domeinmanagers, de businesscontroller en de beide leden van de directie.

Artikel 2
 • 1.

  Daar waar in het register wordt gesproken van medewerker, zijn slechts die bevoegdheden gemandateerd voor zover het team waarvan hij/zij onderdeel uitmaakt, is belast met de desbetreffende taak. Hetzelfde geldt voor bevoegdheden waarvoor hij/zij is ge(vol)machtigd. Medewerkers van hetzelfde team kunnen elkaar vervangen.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de manager wordt hij/zij vervangen door een manager van een ander domein of door het lid van de directie.

 • 3.

  Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing tijdens het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan tijdens een hoorzitting in het kader van een bezwaarschriftenprocedure, beroep of hoger beroep.

Artikel 3

Deze mandaatregeling geldt niet voor de bevoegdheid tot:

 • a.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

 • b.

  het vaststellen van beleidsregels;

 • c.

  het beslissen op een bezwaarschrift of (administratief)beroepschrift, tenzij dit uitdrukkelijk in het mandaatregister is vermeld;

 • d.

  het nemen van besluiten waarbij wordt afgeweken van een beleidsregel, tenzij dit uitdrukkelijk in het mandaatregister is vermeld;

 • e.

  (het besluiten tot) het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen indien niet passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleidsdoelstellingen.

 • f.

  bepaalde besluiten indien dit door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt.

 • g.

  Het vaststellen van rechtspositionele regelingen

 • h.

  Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij uitdiensttreding personeel.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een voorgenomen besluit meer dan één domein aangaat, dient overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening.

 • 2.

  Bij ontbreken van overeenstemming legt de gemandateerde de zaak ter besluitvorming voor aan het bestuursorgaan, inclusief de van elkaar afwijkende standpunten.

Artikel 5
 • 1.

  In het mandaatregister is altijd sprake van afdoeningsmandaat, tenzij in het register uitdrukkelijk anders is vermeld. Afdoeningsmandaat verleent de gemandateerde tevens de bevoegdheid om besluiten en correspondentie te ondertekenen. De ondertekening vindt op de volgende wijze plaats:

   

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen,

   

  (naam manager of medewerker)

  (functie en domein)

 • 2.

  De gemandateerde heeft niet de bevoegdheid om besluiten en correspondentie te ondertekenen indien:

  • a.

   de wens daartoe door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt;

  • b.

   het correspondentie betreft waarvan ondertekening door het bestuur uit oogpunt van representatie van de Werkorganisatie gewenst is.

Artikel 6

Indien in het register mandaat wordt verleend voor het nemen van een besluit, dan houdt dit mandaat tevens in het doen van de noodzakelijke uitvoeringshandelingen in het kader van dat besluit.

Artikel 7
 • 1.

  Het bij dit besluit behorende mandaatregister geeft een overzicht van de bevoegdheden welke zijn gemandateerd.

 • 2.

  Ondermandaat is niet toegestaan, tenzij dit in het mandaatregister is vermeld.

 • 3.

  Indien een mandaat zowel in de algemene paragraaf als de domeinparagraaf is genoemd, gaat het mandaat genoemd onder de domeinparagraaf voor.

Artikel 8

De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zoveel en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 9
 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Het Mandaatbesluit Werkorganisatie Druten-Wijchen, vastgesteld op 8 januari 2018, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaat- en volmachtbesluit Werkorganisatie Druten Wijchen’.

 

Aldus vastgesteld op 16 december 2019,

het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen,

drs. R.Boer

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter

Bijlage 1 Mandaatregister Werkorganisatie Druten-Wijchen

 

 

Taken/bevoegdheden

Grondslag/

bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Gemanda-teerde

Specifieke voorwaarden/ beperkingen

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen (alle domeinen)

 

 

 

1

Verstrekken van informatie en/of inlichtingen.

 

bestuur

medewerker

Uitgezonderd zijn verzoeken afkomstig van de pers. Zie hiervoor mandaat 59.

 

De afdoening van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen:

a. het vragen van inlichtingen aan derden;

b. het toezenden aan overheidsinstellingen of derden van gevraagde of verplicht te verstrekken statistische en andere gegevens;

c. het doen van Btw-aangiften;

d. correspondentie m.b.t. vergoedingen van het Rijk of andere instellingen;

e. het aanvragen van verleningen en vaststellingen van subsidies of andere bijdragen bij het Rijk, de provincie, of andere instellingen, en het verzorgen van de eventuele tussentijdse rapportages die hiermee samenhangen;

f. het opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen.

 

bestuur

medewerker

 

3

Aangaan van of deelnemen aan onderhandelingen omtrent subsidies op ambtelijk niveau met ministeries en/of provincie.

 

bestuur

medewerker

 

4

(Besluiten tot) het aangaan en het beëindigen van overeenkomsten (niet zijnde meerjaren overeenkomsten) met derden voor aan en/of door de werkorganisatie te leveren roerende goederen, diensten, leveringen of werken.

 

bestuur

medewerker

Voor zover passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleids-doelstellingen. Dit algemene mandaat geldt niet indien hieronder een bijzonder mandaat is opgenomen.

5

(Besluiten tot) het aangaan en het beëindigen van meerjaren overeenkomsten met derden voor aan en/of door de werkorganisatie te leveren roerende goederen, diensten, leveringen of werken.

 

bestuur

manager

Voor zover passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Dit algemene mandaat geldt niet indien hieronder een bijzonder mandaat is opgenomen.

6

(Besluiten tot) het aangaan van een dienstverleningsovereen-komst en een verwerkersovereenkomst met de gemeente Druten en de gemeente Wijchen.

 

bestuur

directie

 

7

(Besluiten tot) het aangaan van een dienstverlenings-overeenkomst en een verwerkersovereenkomst.

 

bestuur

medewerker

 

8

Voor zover niet elders in dit register benoemd, (besluiten tot) het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de vertegenwoordiging van de werkorganisatie in en buiten rechte met uitzondering van het aangaan van een overeenkomst en met uitzondering van besluiten als bedoeld in artikel 31a Wgr.

 

bestuur

medewerker

Voor zover passend binnen het toegekende budget en de bijbehorende beleids-doelstellingen. Dit algemene mandaat geldt niet indien hieronder een bijzonder mandaat is opgenomen.

9

Het vragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes.

 

bestuur

medewerker

 

10

Besluiten m.b.t. aanbestedingen en daaruit voortvloeiende voorbereidings- en vervolghandelingen met inachtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

bestuur

medewerker

 

11

Besluiten m.b.t. aanbestedingen en daaruit voortvloeiende voorbereidings- en vervolghandelingen waarbij wordt afgeweken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

bestuur

lid van de directie

 

12

Het betaalbaar stellen van facturen.

 

bestuur

medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele aangelegenheden (betreft alle domeinen)

 

 

 

 

Indiensttreding

 

 

 

 

13

Voorbereiden- en uitvoeren van werving en selectie.

personeels-handboek

bestuur

medewerker P&O

 

14

Aangaan arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Art. 7:610 BW

Art. 2.1 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

 

15

Aangaan oproepovereenkomsten, overeenkomsten voor vakantiekrachten, contracten voor inhuren personeel, vrijwilligersovereenkom-sten en andere bijzondere dienstverbanden, overeenkomsten in het kader van de banenafspraak, overeenkomsten voor werkervaringsplaatsen en stageovereenkomsten.

Art. 2.4 t/m 2.9 cao SGO

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

 

 

Contractwijziging

 

 

 

 

16

Contract wijzigen.

Artikel 7:610 BW

Art. 3.3 lid 2 cao SGO

Art. 3.5 cao SGO

Art. 3.6 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

17

Toekennen periodieke salarisverhoging.

Art. 3.4 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

18

Verrekenen door de werkgever van een schuld van de werknemer met uit te betalen loon.

Art. 7:632 BW

bestuur

medewerker P&O

 

19

Eenzijdig wijzigen/besluiten tot wijziging van een functie, standplaats, werkrooster.

Art. 7:613 & 7:611 BW

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

 

Toelagen, uitkeringen, vergoedingen

 

 

 

20

Besluiten over het toekennen van toelagen, uitkeringen, vergoedingen & incidentele beloningen.

Art. 3.8 t/m 3.13 cao SGO

Art. 3.15 t/m 3.20 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

21

Besluiten over reis- en verblijfkostenvergoeding en overige netto onkosten gemaakt onder werktijd.

Art. 3.21 cao SGO

personeelshandboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

22

Besluiten over regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Art. 3.22 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

medewerker P&O

 

23

Vaststellen van de IKB-regeling.

Art. 4.2 & 4.3 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

directie

 

24

Aanwijzen uiterste datum iedere maand waarop de medewerker zijn keuze kenbaar moet maken.

Art. 4.4 cao SGO

bestuur

medewerker P&O

 

25

Uitbetalen niet-bestede IKB bij einde arbeidsovereenkomst.

Art. 4.5 cao SGO

 

bestuur

medewerker P&O

 

26

Verhalen verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de werknemer, indien blijkt dat een bedrag uit het IKB onterecht belastingvrij is betaald als gevolg van het verstrekken van onjuiste/onvolledige gegevens door de werknemer.

Art. 4.6 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

medewerker P&O

 

 

Vakantie en verlof

 

 

 

 

27

Verlengen verval- en verjaringstermijn vakantie-uren.

Art. 6.1 & 6.2 cao SGO

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

28

Beslissen op verzoek medewerker om meer te werken dan de afgesproken arbeidsduur in ruil voor omzetting naar bovenwettelijke vakantie.

Art. 6.3 cao SGO

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

29

Beslissen op verzoek tot verkoop bovenwettelijke vakantie-uren.

Art. 6.5 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

30

Besluiten over toekenning buitengewoon verlof.

Art. 6.7 t/m 6.9 cao SGO

Art. 6.11 t/m 6.18 cao SGO

Wet Arbeid en Zorg

personeels-handboek

bestuur

medewerker P&O

 

31

Besluiten over toekenning betaald ouderschapsverlof.

Art. 6.10 cao SGO

personeels-handboek

bestuur

medewerker P&O

 

 

Ziekte

 

 

 

 

32

Opdracht geven tot genees- en arbeidsdeskundig onderzoek.

Art. 7.4 cao SGO

bestuur

medewerker P&O

 

33

Staken doorbetaling salaris en salaristoeslagen bij ziekte en wegens plichtsverzuim bij re-integratie.

Art. 7:629 BW

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

34

Korting op salaris bij ziekte.

Art. 7.1 cao SGO

bestuur

medewerker P&O

 

35

Stopzetten reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bij ziekte.

personeels-handboek

bestuur

medewerker P&O

 

36

Toepassen verzuimprotocol in andere gevallen.

personeels-handboek

bestuur

medewerker P&O

 

 

Uitdiensttreding

 

 

 

 

37

Opzeggen tijdens proeftijd.

Art. 7:676 BW

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

38

Aanzeggen arbeidsovereenkomst.

Art. 7:668 BW

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

39

Aanvragen ontslagvergunning bij UWV.

Art. 7:671a lid 1+2 jo. art. 7:669 lid 3 sub a of b BW

bestuur

medewerker P&O

 

40

Starten verzoekschriftprocedure bij kantonrechter

Art. 7:671b lid 1 jo. art. 7:669 lid 3 sub c t/m h BW

bestuur

medewerker P&O

 

41

Opzeggen arbeidsovereenkomst.

Art. 7:669 lid 1 BW

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

42

Verlenen ontslag op staande voet.

Art. 7:677 BW

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

43

Opstellen en uitreiken getuigschrift bij einde overeenkomst.

Art. 7:656 BW

bestuur

medewerker P&O

 

44

Beslissen over schorsing als ordemaatregel.

Art. 11.4 cao SGO

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

45

Opstellen van werk naar werkcontract bij boventalligheid

Art. 9.7 cao SGO

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

46

Het verlengen, wijzigen of beëindigen van een werk naar werkcontract.

Art. 9.9 t/m 9.13 cao SGO

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

 

Overige bevoegdheden

 

 

 

 

47

Aanwijzen van ambtenaren die werkzaamheden verrichten waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling, of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is, het aanwijzen van de financiële belangen die zij niet mogen bezitten of verwerven en de registratie van de door hen gedane meldingen als bedoeld in art. 8 lid 2 sub b Ambtenarenwet 2017.

Art. 5 lid 1 sub d Ambtenarenwet 2017

personeels-handboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

48

Verbieden van nevenwerkzaamheden en/of opleggen van beperkingen t.a.v. niet verboden nevenwerkzaamheden.

Art. 8 Ambtenarenwet 2017

personeels-handboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

49

Opvragen van nadere gegevens i.v.m. nevenwerkzaamheden of financiële belangen.

Art. 7:660 BW

personeels-handboek

bestuur

medewerker P&O

 

50

Beslissen over het toekennen van schadevergoeding aan een medewerker.

Art. 7:658 BW

personeels-handboek

bestuur

manager

lid van de directie

Lid directie is bevoegd voor de domeinmanagers en de businesscontroller, de manager is bevoegd voor het overige personeel.

51

Formatie wijzigen zonder formatie-uitbereiding of verhoging personeelskosten

 

bestuur

directie

 

52

Betaalbaar stellen van salarissen, vergoedingen, toelagen en uitkeringen van ambtenaren.

Art. 7:616 BW

Art. 7:627 & 7:628 BW

Art. 160 lid 1 sub a Gemeentewet

bestuur

medewerker P&O

 

53

Afdragen pensioenpremies, loonheffingen en premies zorgverzekeraar.

 

 

bestuur

medewerker P&O

 

54

Nemen van een indelingsbesluit in het kader van periodiek functieonderhoud.

 

bestuur

directie

 

55

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

 

bestuur

medewerker P&O

 

56

Toepassen Verhaalswet ongevallen ambtenaren

Verhaalswet ongevallen ambtenaren

bestuur

medewerker P&O

 

57

Alle besluiten en handelingen inzake de Wet openbaarheid van bestuur inzake ambtenaren en bestuurders

Wet openbaarheid van bestuur

bestuur

lid van de directie

 

 

 

 

 

 

 

 

Team communicatie

 

 

 

 

58

Het verstrekken van informatie en/of inlichtingen aan de pers

 

bestuur

medewerker

 

59

De afdoening van aanvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afkomstig van de pers.

Wet openbaarheid van bestuur

bestuur

medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

Team AJZ

 

 

 

 

60

Het verrichten van handelingen ter voorbereiding van beschikkingen, en het nemen van beschikkingen, waaronder in ieder geval begrepen: a. de beoordeling van de ontvankelijkheid van aanvragen en het besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen;

b. het bieden van gelegenheid tot het herstel van vormfouten; c. het verzorgen van voorgeschreven publicatie van aanvragen;

d. het horen van (derden-)belanghebbenden;

e. het beleggen ven een (eventuele) hoorzitting;

f. het toezenden van afschriften van ingebrachte zienswijzen aan de aanvrager en de adviserende bestuursorganen;

g. het verlengen van de beslistermijn;

h. mededelingen in het kader van overschrijding van de beslistermijn;

i. het opvragen van voorgeschreven of noodzakelijke adviezen;

j. verzending van ontvangstbevestigingen.

 

a: 4:5 Awb

 

b: 4:5 Awb

 

c: 3.8 Wabo

 

d: afd 4.1.2 Awb

 

e: 3:15 Awb

 

f: 3:15 Awb

 

g: 3:18, 4:15 Awb;

 

h: 3.9 Wabo;

 

i: 4:14 Awb

 

j: Afd 3.3 Awb

bestuur

medewerker

 

61

Het afwijzen van een aanvraag na een eerdere negatieve beslissing vanwege het ontbreken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (nova).

4:6 Awb

bestuur

medewerker

 

62

Besluiten inzake de dwangsom bij niet tijdig beslissen

par 4.1.3.2 Awb

bestuur

manager

 

63

Besluiten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissing op bezwaar en behandeling van beroepsschriften, waaronder in ieder geval begrepen:

a. het bieden van gelegenheid tot herstel van vormverzuim;

b. bieden gelegenheid tot verschoning termijnoverschrijding;

c. doorzending bezwaar- of beroepsschrift;

d. uitnodiging voor hoorzitting/achterwege laten hoorzitting;

e. mededeling ter inzage gelegde stukken en mededeling mogelijkheid tot indiening nadere stukken;

f. inlichting belanghebbende die niet bij het (gescheiden) horen aanwezig is geweest;

g. mededeling nieuwe feiten en horen belanghebbende daaromtrent;

h. verdaging van beslissing op bezwaarschrift;

i. het indienen van verweerschriften en schriftelijke duplieken in beroep en hoger beroep;

j. vertegenwoordiging in bezwaarschriftenprocedu-res, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening.

 

a: 6:6 Awb

 

b: 6:1 Awb

 

c: 6:15 Awb

 

d: 7:2 en 7:3 Awb

 

e: 7:4 Awb

 

f: 7:6 Awb

 

g: 7:9 Awb

 

h: 7:10 Awb

bestuur

medewerker

j: vertegenwoordiging mag plaatsvinden door de daartoe in bijlage 2 van dit besluit aangewezen ambtenaren.

64

Bekendmaking van besluiten en kennisgevingen van voorgenomen besluiten.

Afd 3.4, 3.6 Awb

bestuur

medewerker

 

65

Alle besluiten en handelingen inzake de Wet openbaarheid van bestuur.

Wob

bestuur

medewerker

Uitgezonderd zijn Wob verzoeken afkomstig van de pers (mandaat 59) en met betrekking tot ambtenaren en bestuurders (mandaat 57).

66

Besluiten op grond van artikel 12 van de AVG en m.b.t. artikelen 15 t/m 22 AVG.

AVG

bestuur

medewerker

 

67

Besluiten op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Who

bestuur

medewerker

 

68

Het (besluiten tot het) erkennen van en afwijzen van aansprakelijkheid van de werkorganisatie en het toekennen van de schadevergoeding.

 

bestuur

medewerker

Tot een maximum van € 50.000,-.

69

Het (besluiten tot het) erkennen van en afwijzen van aansprakelijkheid van de werkorganisatie en het toekennen van de schadevergoeding.

 

bestuur

lid directie

Boven € 50.000,-

70

Het melden van een aansprakelijkheid bij de verzekering.

 

bestuur

medewerker

 

71

Het aansprakelijk stellen van een derde partij.

 

bestuur

medewerker

 

 

 

Team Financiën (financieel beleid en financieel beheer)

 

 

 

 

72

Verzekeringenbeheer

 

bestuur

medewerker

 

73

Besluiten en handelingen waarvoor op grond van het Treasurystatuut de manager bedrijfsvoering verantwoordelijk is.

Treasurystatuut

bestuur

manager

 

74

Besluiten en handelingen besluit waarvoor op grond van het Treasurystatuut de medewerker van financiën belast met Treasury/Treasurer verantwoordelijk is.

Treasurystatuut

bestuur

medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Informatiemanagement

 

 

 

 

75

Besluiten op grond van artikel 12 van de AVG en m.b.t. artikelen 15 t/m 22 en artikel 34 AVG.

AVG

bestuur

Functionaris Gegevens-bescherming en CISO

 

Bijlage 2 lijst van vertegenwoordiging zoals bedoelt in mandaat nr. 63 onder j.

 

Namens het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen:

 • -

  mevrouw mr. J.J.M.C. Hendriks-Voncken

 • -

  mevrouw mr. E.S. van de Goor

 • -

  mevrouw mr. drs. N.L.M. Pol

 • -

  mevrouw mr. I. Bos-de Keijzer

 • -

  mevrouw K. Turk LLB

 • -

  de heer mr. D.R. Wensink

TOELICHTING

ALGEMENE TOELICHTING

1. Doelstelling

Met het verlenen van mandaten wordt het volgende beoogd om sneller en klantvriendelijker te handelen. Als het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden aan managers en medewerkers wordt overgelaten, kunnen zij sneller en daardoor klantvriendelijker handelen. Bovendien wordt op deze manier de klanten van de gemeente duidelijkheid verschaft over welke medewerker zij als eerste aan kunnen spreken, namelijk degene die zijn handtekening onder het besluit of de correspondentie heeft gezet.

Met het vastleggen van bevoegdheden in dit besluit, worden de verantwoordelijkheden binnen de organisatie vastgelegd. Zodat het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is wie kan én moet worden aangesproken.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) in werking. Deze wet zorgt voor een systeemwijziging: van publiekrecht naar privaatrecht. De werkgever sluit in het vervolg een tweezijdig arbeidscontract af met een nieuwe werknemer in plaats van dat hij of zij een eenzijdig aanstellingsbesluit neemt. Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van ambtenaren. Net als in de marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over. Ook het systeem rond ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks in de meeste gevallen pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Door de wijziging van publiek- naar privaatrecht moet het mandaatbesluit worden aangepast. In plaats van mandaten worden nu volmachten verleend. Omdat een groot deel van de bevoegdheden personele bevoegdheden betreft waarvoor nu volmacht geldt, wordt de naam gewijzigd in Mandaat- en volmachtbesluit.

2. Uitgangspunten

Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd teneinde sneller en klantvriendelijker te kunnen handelen. Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, betekent dat zoveel mogelijk bevoegdheden worden overgelaten aan de manager of medewerker.

Bij het overlaten van bevoegdheden aan anderen gaat het om vertrouwen. Het bestuursorgaan dat bevoegdheden aan anderen overlaat, moet ervan uit kunnen gaan dat het zelf de bevoegdheid op dezelfde wijze zou hebben gebruikt. Managers moeten er uiteraard voor zorgen dat het in het domein gestelde vertrouwen niet wordt geschaad. Hiertoe dienen heldere instructies aan medewerkers te worden verschaft. Indien een medewerker twijfelt over een te nemen besluit, dient hij op tijd en vooraf te overleggen met de manager en/of directielid.

De gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen in het register. Bij bepaalde mandaten zijn specifieke voorwaarden en/of beperkingen opgenomen. Indien buiten de grenzen wordt getreden van de voorwaarde/beperking, geldt er dus geen mandaat.

Ondermandaat is niet toegestaan tenzij dit in het mandaatregister is vermeld. Het bestuursorgaan beslist bij welke functie in de organisatie zij de bevoegdheid wenst neer te leggen.

 

Het meerdere omvat het mindere. Op verschillende plaatsen in het register is er voor gekozen niet elk soort rechtshandeling in elke mogelijke variant te benoemen (dus niet: aanbod tot/sluiten van/opzeggen van/verlengen van/wijzigen van/dreigen met) want: wie het meerdere mag, mag ook het mindere. Mag een manager een leasecontract sluiten dan mag hij dit ook opzeggen. Staat in het register “besluiten over een vergunning” dan houdt dit niet alleen in de bevoegdheid om een vergunning te verlenen maar tevens die om een vergunning in te trekken, te weigeren, opnieuw te verlenen of te wijzigen.

 

Indien een mandaatbesluit ruim is geformuleerd dan dient dit dus ook ruim te worden uitgelegd.

Eventuele uitzonderingen op deze regel zijn in de kolom voorschriften/beperkingen vermeld, of blijken uit de redactie van het mandaat.

Rechtszekerheid

De in het register opgenomen bevoegdheden zijn ten volle gemandateerd mits voldaan wordt aan eventuele opmerkingen zoals aangegeven in de kolom voorschriften/beperkingen. Dit is in lijn met het uitgangspunt om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. Een regeling die aan de gemandateerde overlaat om te bepalen wat de precieze omvang van het mandaat is, is overigens in strijd met de rechtszekerheid.

De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De instructies zijn vormvrij. Algemene instructies kunnen de vorm hebben van een beleidsregel. Ook dient de gemandateerde de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid te verschaffen. De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken. Dit moet schriftelijk gebeuren. Met deze instrumenten ontstaat een evenwicht tussen het geven van mandaat en het houden van controle op de uitvoering hiervan.

 

Er gelden enkele algemene uitzonderingen die zijn opgenomen in artikel 3 van het mandaatbesluit. Zo is er geen mandaat voor de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften, het vaststellen of afwijken van beleidsregels en het beslissen op een bezwaarschrift.

Ook worden uitgezonderd privaatrechtelijke besluiten welke niet passen binnen het toegekende budget. Het is in bepaalde situaties lastig te bepalen of een besluit binnen het toegekende budget past. Hoe zit het bijvoorbeeld met meerjaren overeenkomsten. Dergelijke overeenkomsten zijn daarom gemandateerd aan de manager. De budgethouder dient zich bij de uitvoering te houden aan de Budgethoudersregeling van de Werkorganisatie Druten Wijchen. In de praktijk moet de gemandateerde steeds alert blijven en zelf bepalen of er vooraf een terugkoppeling naar het bestuursorgaan moet plaatsvinden. Het bestuursorgaan kan te allen tijde aangeven zelf de bevoegdheid uit te willen voeren. De bepaling dat het mandaat niet geldt wanneer dit door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt, blijft uiteraard behouden.