Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling voor onderhoud en het draaiend houden van Korenmolen de Tijd 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling voor onderhoud en het draaiend houden van Korenmolen de Tijd 2020
CiteertitelSubsidieregeling voor onderhoud en draaiend houden van Korenmolen de Tijd 2020.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/CVDR365720/CVDR365720_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-307539

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling voor onderhoud en het draaiend houden van Korenmolen de Tijd 2020

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Elburg 2015;

besluit: vast te stellen de Subsidieregeling voor onderhoud en draaiend houden van Korenmolen de Tijd 2020.

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Beschermd rijksmonument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • b.

  restauratie: het treffen van voorzieningen tot opheffen van bouwtechnische gebreken welke noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument;

 • c.

  onderhoud: werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een monument wind en waterdicht alsmede in goede staat te houden en die gericht zijn op het handhaven en herstellen van een cultuurhistorisch verantwoorde staat van het monument en het voorkomen van groot onderhoud en restauratie;

 • d.

  kosten: de door burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van het plan waarvoor subsidie wordt verstrekt, inclusief niet verrekenbare BTW.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van de tegemoetkoming door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Activiteiten

De tegemoetkoming kan uitsluitend worden verstrekt voor onderhoudsactiviteiten in het belang van Korenmolen De Tijd en het draaiend houden hiervan inhoudende:

 • a.

  Het treffen van maatregelen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, evenals herstel en restauratie van monumentale onderdelen van Korenmolen De Tijd;

 • b.

  Onderhoudswerkzaamheden aan de Korenmolen De Tijd;

 

Artikel 4. Doelgroep

De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan de Stichting tot behoud van Korenmolen De Tijd te Oostendorp (gemeente Elburg).

 

Artikel 5. Aanvraag

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de ASV 2015 dient een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

2. In aanvulling van het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de ASV 2015, legt de aanvrager bij de aanvraag ook de volgende gegevens over:

 • a.

  Bij vervanging van historische onderdelen aan de korenmolen tekeningen met schaal 1:100, van zowel de bestaande als de nieuwe toestand;

 • b.

  Foto’s van de monumentale onderdelen en eventuele onderhoudsrapporten van de Monumentenwacht Gelderland;

 • c.

  De naam en het adres van de aannemer(s) of diegene, die met het uitvoeren van de werkzaamheden is belast.

 

Artikel 6. Kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking komen

1. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub a en betrekking hebbende op:

 • a.

  buiten- (en daarmede samenhangend binnen) schilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen, buitendeuren, boeidelen, luiken en stucwerk;

 • b.

  onderhoud van rieten daken (inclusief deklatten en het herstel van sporen);

 • c.

  onderhoud van afdekkingen met lood, zink of koper;

 • d.

  onderhoud van goten, in zink, koper of lood, inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren en het aanbrengen van voor de waterafvoer noodzakelijke goten waar deze niet eerder aanwezig waren, inclusief aansluitingen op riolering en open water;

 • e.

  onderhoud van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken, roedeverdeling, lijstwerk en luiken;

 • f.

  onderhoud van windveren en loodaansluitingen;

 • g.

  onderhoud en vervanging van de stelling en balustrade en het nemen van beperkte maatregelen tegen duivenoverlast;

 • h.

  inboeten, herstel van gedeelten van muurwerk en het voegen van gevels;

 • i.

  het op kleine schaal vervangen of inboeten van natuursteen;

 • j.

  behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding, dan wel ter bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;

 • k.

  onderhoud van gedeelten van dragende constructies (ankergebinten, schoren en platen, balkkoppen en spantbenen);

 • l.

  onderhoud van beglazing en aanbrengen van beschermende beglazing voor historisch waardevol glas;

 • m.

  onderhoud en vervanging van onderdelen die betrekking hebben op de brandveiligheid. Dit betreft bliksembeveiliging en blusmiddelen;

 • n.

  het plaatsen van achterzetbeglazing in samenhang met het herstel van historisch waardevolle ramen;

 • o.

  onderhoud van authentieke onderdelen en/of waardevolle interieur onderdelen zoals die omschreven zijn in de redengevende beschrijving van het betreffende monument;

 • p.

  onderhoud, gehele of partiele vervanging van specifieke onderdelen van de molen zoals: kruirad, schoren, staartbalk, zwaardstukken, veltkruizen, korte en lange spruit, askop, stalen roeden, fokken, huigplanken, draaiende onderdelen, trappen, kruiwieken, fokwieken, heklatten, maalstenen en spoorwielen en kammen.

2. Niet voor subsidie komen in aanmerkingen de te maken kosten die door een verzekering zijn gedekt en waarvoor de aanvrager een financiële vergoeding kan of heeft ontvangen.

3. Niet voor subsidie in aanmerking komen kosten van losse onderdelen zoals touwen, zeilen etc.

 

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000,- per jaar voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

 

Artikel 8. Weigeringsgronden

1. Overeenkomstig artikel 8, tweede lid, aanhef en onder g, van de ASV gemeente Elburg 2015 wordt subsidieverlening geweigerd als:

 • a.

  met het treffen van de maatregelen het belang van het monument niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

 • b.

  de kosten van de maatregelen niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken kwaliteitsniveau en de waarde van het monument;

 • c.

  met het treffen van de maatregelen waar subsidie voor wordt gevraagd is begonnen voordat voor de betreffende werkzaamheden een toekenning door het college is afgegeven en op de aanvraag nog niet beslist is;

 • d.

  de kosten van de voorzieningen minder bedragen dan € 750,00 inclusief BTW;

 • e.

  in een periode van 5 jaar voor onderhoud en 15 jaar voor restauratie voorafgaand aan de aanvraag voor dezelfde werkzaamheden/ onderdelen aan het monument subsidie is verleend;

 • f.

  voor het treffen van de voorzieningen vergunningen zijn vereist en deze niet zijn verleend;

 • g.

  het monument na het treffen van de voorzieningen, in zijn geheel beschouwd, niet zal voldoen aan de eisen die volgens wettelijke voorschriften aan het monument moeten worden gesteld;

 • h.

  het monument na het treffen van de voorzieningen uit een oogpunt van monumentenzorg niet aan redelijke eisen van welstand zal voldoen.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan de subsidie worden verleend voor het treffen van voorzieningen tot gedeeltelijke opheffing van bouwtechnische gebreken, indien het een beschermd monument betreft en de voorzieningen in het belang van de instandhouding met spoed dienen te worden getroffen.

 

Artikel 9. Verplichtingen

1. De stichting moet voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • a.

  Binnen dertien weken na het besluit tot verlening van de subsidie moet met de werkzaamheden zijn gestart, vooropgesteld dat benodigde vergunningen onherroepelijk zijn;

 • b.

  De werkzaamheden zijn voltooid binnen één jaar na verlening van de subsidie;

 • c.

  De stichting verleent personeel van de gemeente Elburg toegang tot de gebouwde onroerende zaken voor het controleren van de uitvoering van de werkzaamheden aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen. Daarnaast verleent de stichting op verzoek inzage in de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

 • d.

  De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de ‘Uitvoeringsrichtlijnen van de ERM (stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg);

 • e.

  De stichting houdt gedurende 6 jaar na het besluit tot subsidieverlening alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden voor controle beschikbaar;

 • f.

  De gemeente ontvangt van de Stichting de documenten die betrekking hebben op aanvragen voor het onderhoud en in stand houden van molen, zoals die door, namens of vanuit de Stichting worden ingediend;

 • g.

  De Stichting betrekt bij het aanvragen van subsidie, het onderhoudsplan wat wordt opgesteld in het kader van Provinciale- en/of Rijksregelingen.

 • h.

  De stichting zal na de afronding van de activiteit(en) de gemeente op de hoogte stellen door middel van een gereedmelding.

2. Burgemeester en wethouders kunnen, op schriftelijk verzoek van de aanvrager, de in het eerste lid onder a. genoemde termijn tot twee weken na het onherroepelijk worden van de benodigde vergunningen en de in het eerste lid onder b. genoemde termijn met ten hoogste één jaar verlengen.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1-1-2020.

2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor onderhoud en draaiend houden van Korenmolen de Tijd 2020.

 

 

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 26 november 2019

De burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij