Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent vergoeding reiskosten (Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2020))

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent vergoeding reiskosten (Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2020))
CiteertitelRegeling vergoeding reiskosten FUMO (2020)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt toegepast met ingang van 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Dantumadiel/338805.html
 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2018-239.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2019nieuwe regeling

12-12-2019

bgr-2019-975

DB20191212

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent vergoeding reiskosten (Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2020))

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO);

 

gelet op:

 • -

  de gemeenschappelijke regeling FUMO;

 • -

  het Sociaal Statuut FUMO 2018 – 2022,

 

overwegende dat:

 • -

  de FUMO zich in een dynamische omgeving blijvend wil profileren als een verantwoordelijk en goed werkgever;

 • -

  de FUMO aan alle werknemers van de FUMO een bijdrage wil bieden in de vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer;

 • -

  dat het wenselijk is de vergoedingsregeling voor woon-werkverkeer en dienstreizen overzichtelijk te bundelen in één regeling,

 

gezien:

 • -

  de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg op 9 december 2019,

 

BESLUIT:

 

tot het vaststellen van de Regeling vergoeding reiskosten FUMO, als volgt:

Hoofdstuk 1 Woon-werkverkeer

Artikel 1 Vergoeding kosten woon-werkverkeer

Elke werknemer van de FUMO heeft recht op vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer.

Artikel 2 Vergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer

 • 1.

  De werknemer ontvangt een maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer van 80% van de abonnementskosten van Openbaar Vervoer (bij trein 2e klasse), hieronder begrepen een noodzakelijke snelle veerverbinding.

 • 2.

  Het abonnement wordt door de werkgever verstrekt onder inhouding van 20% van de kosten van het abonnement.

 • 3.

  Een combinatie met een vergoeding op grond van artikel 3 is niet mogelijk.

Artikel 3 Vergoeding bij andere wijze dan het openbaar vervoer

 • 1.

  De werknemer ontvangt een vergoeding van € 0,17 per kilometer.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt verstrekt tot een maximale reisafstand van 60 kilometer enkele reis. Deze reisafstand wordt door de werkgever berekend met behulp van de ANWB-routeplanner aan de hand van de postcode van het woonadres van de werknemer en de postcode van de plaats van tewerkstelling. Daarbij wordt uitgegaan van de kortste route volgens de routeplanner.

 • 3.

  Een combinatie met een vergoeding op grond van artikel 2 is niet mogelijk.

Artikel 4 Vergoeding naar rato

 • 1.

  Er wordt een vaste vergoeding gegeven. In verband met afwezigheid wegens vakantie of verlof wordt het maximaal aantal dagen waarvoor een vergoeding wordt verleend bepaald op 214 werkdagen per jaar voor werknemers met een fulltime dienstverband. Als een werknemer doorgaans op minder dan 5 dagen per week werkt of een vaste thuiswerkdag heeft wordt dit vergoeding naar evenredigheid aangepast.

 • 2.

  Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte wordt de maandelijkse vergoeding in de maand waarin de werknemer zich ziek meldt en de eerstvolgende maand doorbetaald. De maandelijkse uitbetaling wordt hervat in de maand volgend op de maand waarin de werknemer zijn werkzaamheden vervat.

Hoofdstuk 2 Dienstreizen

Artikel 5 Vergoeding kosten dienstreizen

 • 1.

  Wegens dienstreizen ontvangt de werknemer:

  • a.

   een vergoeding van de verblijfskosten;

  • b.

   een vergoeding van de reiskosten

 • 2.

  Geen aanspraak op de tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij de werkgever is ingediend.

Artikel 6 Vergoeding van de verblijfskosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de verblijfskosten bij dienstreizen is artikel 13 van het Reisbesluit binnenland en artikel 5 van de Reisregeling binnenland van toepassing (met uitzondering van het gestelde in artikel 5, lid 4 onder c van de Reisregeling binnenland.

 • 2.

  Parkeerkosten worden vergoed op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 25,00 per dag.

Artikel 7 Vergoeding van de reiskosten

 • 1.

  De werkgever bepaalt van welke wijze van vervoer gebruik wordt gemaakt. Uitgangspunt is het gebruik van openbaar vervoer (indien per trein: 2e klasse), gebruik van fiets of, als dat niet efficiënt is, het gebruik van een dienstauto. Als geen dienstauto beschikbaar is mag van de eigen auto gebruik worden gemaakt.

 • 2.

  Voor het gebruik van openbaar vervoer per trein stelt de werkgever een NS-businesscard beschikbaar. Overige kosten van openbaar vervoer worden op declaratiebasis vergoed.

 • 3.

  Van dienstreizen waarvoor geen gebruik kan worden gemaakt van openbaar vervoer, fiets of dienstauto, worden de kosten na declaratie betaald tegen € 0,37 bruto per kilometer. Daarbij moet de gereden route worden vermeld. De leidinggevende moet vooraf instemmen voor een dienstreis waarvoor gebruik wordt gemaakt van de eigen auto.

 • 4.

  Indien dienstreizen geheel of gedeeltelijk het traject woon-werkverkeer overlappen, wordt over dat deel geen dienstreisvergoeding gegeven.

 • 5.

  Taxikosten worden gedeclareerd indien het gebruik naar het oordeel van de leidinggevende doelmatig is.

 • 6.

  De leidinggevende is bevoegd een andere wijze van vervoer te regelen indien dit voor werkgever voordelig is.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 9 Citeertitel, bekendmaking

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2020).

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regeling FUMO.

Aldus vastgesteld op 12 december 2019 middels een parafenbesluit,

Mevrouw M.C.M. Waanders,

voorzitter

P. Hofstra,

secretaris/directeur