Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 10:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 10:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 10:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 10:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 10:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR622562/CVDR622562_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

04-12-2019

bgr-2019-958

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

Gelet op:

 • -

  artikel 14, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • -

  artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit:

Vast te stellen:

 

Het delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de omgevingsdienst;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst;

 • c.

  directeur: de directeur van de omgevingsdienst, bedoeld in artikel 26 van de regeling, tevens secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst;

 • d.

  omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • e.

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Artikel 2: Delegatie

Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden over, die in het kader van artikel 14, lid 1 van de regeling aan het algemeen bestuur zijn toegekend, voor zover andere bepalingen in de regeling en wettelijke bepalingen zich niet tegen die overdracht verzetten.

Artikel 3: Specifieke delegaties

 • 1.

  Dit besluit is niet van toepassing op bevoegdheden die door het algemeen bestuur op basis van specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten aan het dagelijks bestuur of anderen worden overgedragen, dan wel waarvan in die specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten voor de uitvoering een mandaat, machtiging of volmacht wordt verleend.

 • 2.

  De in artikel 4 gegeven bevoegdheid aan het dagelijks bestuur om gedelegeerde bevoegdheden in mandaat op te dragen aan de directeur is niet van toepassing, indien het algemeen bestuur in specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten die bevoegdheid nadrukkelijk ontzegt.

Artikel 4: Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden in mandaat overdragen aan de directeur.

 • 2.

  De directeur kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan het overig personeel, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling.

 • 3.

  Een mandaat of ondermandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020.

Artikel 6: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in het blad Gemeenschappelijke Regeling OMWB en treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Het Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgesteld op 12 december 2012 wordt hierbij ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 4 december 2019.