Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Verordening Starterslening gemeente Goes 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Goes 2018
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Goes 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201920-09-2018Nieuwe regeling

20-09-2018

gmb-2019-302262

18INT01692

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Goes 2018

De raad van de gemeente Goes;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  De Verordening Starterslening gemeente Goes 2016 in te trekken;

 • 2.

  De onderstaande Verordening Starterslening gemeente Goes 2018 vast te stellen.

Verordening Starterslening gemeente Goes 2018

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: de persoon, die alleen of met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen.

  Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

 • c)

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.;

 • d)

  Financiële toets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • e)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd 's-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f)

  Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • g)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • h)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik.

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   doelgroep: Van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen,

  • b.

   markt- / woning en prijssegment: Voor de aankoop van een bestaande woning in de gemeente Goes met een maximale koopprijs van € 190.000, inclusief verbeterkosten. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De gemeente Goes stelt een budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen (bijlage 1).

 • 2.

  Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

1. Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure toewijzing en aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings‐ of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de absolute grens van € 38.000 of op basis van het nog beschikbare budget.

 • 9.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en intrekking toewijzingsbelsuit

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Starterslening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 1.

  Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 2.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 4.

  SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings‐ of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Goes en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na vaststelling.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening gemeente Goes 2018 wordt de Verordening Starterslening Goes 2016 ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Starterslening gemeente Goes 2018’.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 20 september 2018.

de griffier,

drs. B.C. vanDoornum.

de voorzitter,

H.W.M.Klitsie.

Bijlage 1 Leningplafond

 

In artikel 3 van de Verordening Starterslening gemeente Goes 2018 is bepaald dat de raad het budget vaststelt dat beschikbaar is voor het toekennen van startersleningen en dat deze alleen worden toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is. Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad van Goes dit leningplafond vastgesteld op een bedrag van € 790.564.

 

Aanvragen voor een lening worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 

Verstrekt leningsbedragen worden in mindering gebracht van het budget. Dit revolverende fonds wordt gevoed vanuit de aflossing en de rente van uitstaande leningen.

 

Voor een actuele stand van het beschikbare fonds en de mogelijkheden voor het aanvragen van een lening kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14113 of stadkantoor@goes.nl.