Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Privacyverklaring SVHW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingPrivacyverklaring SVHW
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2019privacyverklaring

11-12-2019

bgr-2019-919

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyverklaring SVHW

 

 

SVHW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor zijn dienstverlening aan waterschap Hollandse Delta en aan diverse gemeenten. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het heffen en invorderen van de lokale belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

 

In deze privacyverklaring staat hoe SVHW omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SVHW verwerkt voor zijn dienstverlening.

 

Begrippenlijst:

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

 

Cookies: kleine tekstbestanden die bij het bezoek van websites in uw browser worden opgeslagen. Daarmee kan uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden en is uw computer, tablet of mobiel te herkennen tijdens uw bezoek. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

 

Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

 

Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of gezondheid.

 

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: opvragen, vastleggen, bewaren, verzamelen, wijzigen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, doorzenden, verspreiden, afschermen en vernietigen.

 

Gebruik persoonsgegevens

SVHW gebruikt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van inwoners van de deelnemende gemeenten en van gemeenten die binnen het werkgebied liggen van waterschap Hollandse Delta.

 

Privacy wetgeving

De volgende wettelijke kaders gelden onder andere voor de omgang met gegevens:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uitgangspunten

SVHW gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. SVHW houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

 • Grondslag en doelbinding

SVHW verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen voor zijn dienstverlening. Persoonsgegevens worden alleen met deze wettelijke grondslagen verwerkt: namelijk het heffen en invorderen van de lokale belastingen, voor werkzaamheden voor de Wet WOZ en de Wet BAG en voor zover noodzakelijk om zijn dienstverlening zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk uit te voeren.

 

 • Herkomst gegevens

SVHW verzamelt persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon zelf, bijvoorbeeld via aanvraagformulieren, en buiten de betrokkene om via de basisregistraties zoals bijvoorbeeld de BRP en de BRK. SVHW neemt verder telefoongesprekken op voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden ter verbetering van zijn dienstverlening.

 

 • Dataminimalisatie

SVHW verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. SVHW streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

 • Bewaartermijn

Persoonsgegevens bewaart SVHW niet langer dan nodig is in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals neergelegd in onder andere de Archiefwet.

 

 • Integriteit en vertrouwelijkheid

SVHW gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt SVHW voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

 

 • Delen met derden

Bij samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt SVHW afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling en gegevensverwerking aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. SVHW controleert deze afspraken.

 

 • Subsidiariteit

SVHW beperkt zoveel mogelijk de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

 • Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

 

 • Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of beperking van uw persoonsgegevens. U moet dit verzoek schriftelijk indienen. Kijk hiervoor bij “Contact”. SVHW reageert binnen vier weken schriftelijk op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

 

 • Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van de website http://www.svhw.nl en haar onderdelen

De website http://www.svhw.nl en haar onderdelen kunnen links naar websites van derden bevatten. SVHW is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

 

 • Cookies

Om de toegankelijkheid van de website http://www.svhw.nl en haar onderdelen te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Een aantal van deze cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit ('sessie-cookies'). Een aantal blijft actief ('persistent cookies'). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven.

 

Cookies waar de website http://www.svhw.nl en haar onderdelen van gebruik maakt bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren.

De website http://www.svhw.nl en haar onderdelen kunnen gebruik maken van de volgende cookies:

 

 • Cookie voor Matomo (Piwik) (_pk): Deze statistiekendienst houdt bij hoe bezoekers de website gebruiken. Matomo.org verkoopt of verstrekt geen gegevens die te herleiden zijn of mogelijk te herleiden zijn naar personen. De informatie die Matomo verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt nadrukkelijk niet opgeslagen. Het cookie vervalt 24 maanden na het laatste bezoek aan de website. Lees ook de privacyvoorwaarden van Matomo voor meer informatie. Deze cookies zijn zowel sessie- als persistent cookies;

 • Cookies voor DigiD: hiermee wordt uw inlog onthouden, zodat u alle overheidszaken tegelijk kunt regelen zonder opnieuw in te loggen. De cookies van DigiD zijn zowel sessie- als persistent cookies.

 

U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw internet browser. Meer informatie vindt u op de website Veilig Internetten.nl

 

 • Wijzigingen privacyverklaring

SVHW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat SVHW deze op de website van SVHW publiceert. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Datum laatste wijziging: 11 december 2019