Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

MANDAATBESLUIT HUISVESTINGSVERORDENING NIJMEGEN 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT HUISVESTINGSVERORDENING NIJMEGEN 2020
CiteertitelMandaatbesluit huisvestingsverordening Nijmegen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpMandaatbesluit huisvestingsverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingswet 2014
  2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019vervangende regeling

03-12-2019

gmb-2019-295771

Collegevergadering 3 december 2019, nr. 4.6

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT HUISVESTINGSVERORDENING NIJMEGEN 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

• overwegende dat de raad van de gemeente Nijmegen op 27 november 2019 de Huisvestingsverordening Nijmegen 2020 heeft vastgesteld;

• dat met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de woningmarktregio een bestuursovereenkomst woonruimteverdeling is afgesloten waarin onder meer is bepaald dat de gemeente Arnhem als centrumgemeente fungeert en in die hoedanigheid zorgdraagt voor de instelling van een urgentiecommissie;

• dat deze urgentiecommissie zorgdraagt voor de verstrekking van noodurgentieverklaringen namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de woningmarktregio die geldig zijn in de gehele woonmarktregio;

• dat de gemeente Arnhem tevens zorgdraagt voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen de beslissingen van de urgentiecommissie;

• dat met de corporaties in de woningmarktregio is afgesproken dat zij zorgdragen voor de beslissing om een huisvestingsvergunning;

• dat beoogd wordt om onderhavig mandaatbesluit ook onder toekomstige huisvestingsverordeningen van toepassing te laten zijn;

• gelet op de Huisvestingswet 2014, de Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

vast te stellen het Mandaatbesluit huisvestingsverordening

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen en te ondertekenen.

Corporatie: de corporatie als bedoeld in de Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020.

 

Artikel 2 Mandaatverlening

1. Aan de besturen van de corporaties wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd: het nemen van een beslissing op een aanvraag om een huisvestingsvergunning op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020. Ondermandaat is toegestaan.

 

2. Aan de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd: het nemen van een beslissing op een verzoek om een noodurgentieverklaring op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020.

 

3. Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd, waarbij ondermandaat is toegestaan:

a. het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem op grond van artikel 10b van de Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020;

b. het nemen van besluiten tot het voeren van administratieve beroepsprocedures in het kader van de onder a genoemde besluiten.

 

4. Machtiging te verlenen aan het hoofd en alle (senior) juridisch adviseurs van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem worden in het kader van de in het derde lid onder a genoemde besluiten tot:

a. het indienen van verweerschriften en overige stukken;

b. het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens het college in het kader van bezwaarschriftenprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 

5. Aan de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Arnhem wordt de bevoegdheid gemandateerd om adviezen uit te brengen over bezwaren tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem, die zijn genomen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen.

 

Artikel 3 Instructie

1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijke voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen waaronder in ieder geval het Reglement aanvragen noodurgentie woonruimteverdeling, in acht genomen.

2. De Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010 en het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord van de gemeente Arnhem is van toepassing bij de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem, die zijn genomen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen.

 

Artikel 4 Ondertekening

De uitgaande stukken op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

“namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

………..…[persoonsnaam gemandateerde]

…………..[functie gemandateerde]”

 

 

Artikel 5 Reikwijdte

1. Dit mandaatbesluit is ook geldig onder een toekomstige verordening op grond van de Huisvestingswet 2014 tenzij het college van burgemeester en wethouders anders beslist.

2. Dit besluit is eveneens van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften en beroepschriften inzake besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem op grond van artikel 10b van de huisvestingsverordeningen zoals die golden vóór 31 december 2019.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

1. Het Mandaatbesluit woonruimteverdeling zoals vastgesteld op 7 mei 2019 en het Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016, worden ingetrokken.

2. Dit besluit treedt in werking op 31 december 2019.

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 3 december 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

De gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. Van Hout

De burgemeester

drs. H.M.F. Bruls