Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Verordening rechtspositie commissieleden Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie commissieleden Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
CiteertitelVerordening rechtspositie commissieleden Gr KDB
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019Verordening rechtspositie commissieleden Gr KDB

17-05-2019

bgr-2019-916

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie commissieleden Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

 

Het algemeen bestuur;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 april 2019;

gelet op artikel 24, 4e lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, juncto artikel 96 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende “Verordening rechtspositie commissieleden GR KDB”:

Artikel 1: Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder commissie: de commissie voor bezwaar- en klaagschriften GR KDB.

Artikel 2: Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen.

Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie toegekend, die gelijk is aan de vergoeding, genoemd in de tabel van artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden voor de inwonersklasse 50.0001 – 100.000 inwoners.

Artikel 3: Vergoeding reiskosten.

1. Aan commissieleden wordt een vergoeding verstrekt voor de reiskosten, gemaakt voor

het bijwonen van commissievergaderingen.

2. Indien de commissieleden gebruik maken van het openbaar vervoer worden de werkelijke

kosten daarvan vergoed.

3. Indien de commissieleden gebruik maken van particulier vervoer wordt een vergoeding

per gereden kilometer verstrekt, die gelijk is aan de vergoeding overeenkomstig de

financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren, werkzaam in de sector Rijk.

4. De vergoedingen, bedoeld in de leden 2 en 3, worden uitbetaald op declaratiebasis.

Artikel 4: Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 5: Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rechtspositie commissieleden GR KDB”.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn openbare vergadering van 17 mei 2019.

M.J. Adriaanse, J.A.C. Langeveld,

secretaris voorzitter