Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

AANSTELLINGSBESLUIT ONBEZOLDIGD AMBTENAREN 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAANSTELLINGSBESLUIT ONBEZOLDIGD AMBTENAREN 2020
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren

11-12-2019

bgr-2019-902

Tekst van de regeling

Intitulé

AANSTELLINGSBESLUIT ONBEZOLDIGD AMBTENAREN 2020

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW);

 

 

 

Overwegende dat:

 

 • De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 per 1 januari 2016 van kracht is;

 • In artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet zoals die luidt per 1 januari 2020 bepaald dat ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet tevens degene is die met een overheidswerkgever is overeengekomen onbezoldigd een functie te vervullen die is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, waarvan de voordracht geschiedt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • In artikel 2, onder b van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 bepaald is dat de functie van degene die is belast met de heffing of invordering van provinciale belastingen, gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen is aangewezen als functie als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet;

 • In artikel 2, onder c van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 bepaald is dat de functie van belastingdeurwaarder bij een provincie, gemeente of waterschap is aangewezen als functie als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet;

 • Het Dagelijks Bestuur gelet op artikel 17 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 op voordracht van de directeur ambtenaren kan benoemen.

 

Gelezen het voorstel van de Directie SVHW d.d. 11 december 2019

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  Arbeidsovereenkomsten als onbezoldigd ambtenaren van de SVHW, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 te sluiten met:

 • a.

  De adviseur Heffingen in dienst bij de afdeling handhaving van het waterschap Hollandse Delta voor de uitvoering van heffingswerkzaamheden;

 • b.

  De deurwaarders in dienst van Cannock Chase voor de uitvoering van invorderingswerkzaamheden.

 • 2.

  Hierbij de volgende uitgangspunten te hanteren:

 • a.

  De onbezoldigd ambtenaren ontvangen uitdrukkelijk persoonlijk geen beloning van SVHW voor de door hen verrichte werkzaamheden;

 • b.

  De onbezoldigd ambtenaren voeren de werkzaamheden uit onder directe aansturing van het waterschap Hollandse Delta respectievelijk Cannock Chase met wie zij een arbeidsovereenkomst hebben gesloten. SVHW oefent geen werkgeversgezag over deze onbezoldigd ambtenaren uit;

 • c.

  De heffings- respectievelijk invorderingswerkzaamheden geschieden onder verantwoordelijkheid van SVHW;

 

 • 3.

  Het aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaren 2016 en het aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar WSHS 2017 per 1 januari 2020 in te trekken.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020

Aldus vastgesteld op 11 december 2019 in het Dagelijks Bestuur SVHW

Directeur, De Voorzitter,

R.S Heij MBA J.L. van Driel