Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Capelle aan den IJssel

Reglement Geschillencommissie woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Capelle aan den IJssel
Officiële naam regelingReglement Geschillencommissie woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel
CiteertitelReglement Geschillencommissie woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de bij besluit van 31 januari 1983 vastgestelde 'Algemene voorwaarden voor verkoop bij inschrijving van daarvoor in aanmerking komende onroerende zaken, welke thans toebehoren aan de gemeente Capelle aan den IJssel'.

Bij het vaststellen van de algemene voorwaarden heeft de raad bepaald dat deze voorwaarden in werking treden op de dag van het verlijden van de notariële akte. Deze is op 18 november 1991 verleden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2003nieuwe regeling

04-07-2003

IJsselpost, 22-10-2008

onbekend
04-07-200301-01-2012nieuwe regeling

04-07-2003

IJsselpost, 22-10-2008

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Geschillencommissie woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel

Besluit van 4 juli 2003, genomen door de raad van Capelle aan den IJssel, genoemd Reglement Geschillencommissie woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel, zoals deze sindsdien ongewijzigd is gebleven

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de onafhankelijke Geschillencommissie als bedoeld in artikel 4 van de Huisvestingswet;

 • b.

  aanbodmodel: systeem van woonruimteverdeling zoals vastgelegd in de of een Overeenkomst Woonruimte verdeling Gemeente-Corporaties;

 • c.

  overeenkomst Woonruimteverdeling: een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 van de Huisvestingwet tussen een van de gemeenten in de Stadsregio Rotterdam en een eigenaar van woningen die via het aanbodmodel worden aangeboden;

 • d.

  partij: de partijen die een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van bij c. genoemde overeenkomst hebben ondertekend;

 • e.

  woningcorporaties: partijen die de bij d. genoemde overeenkomst hebben getekend of zullen tekenen;

 • f.

  Woonconsumentenplatform Woonruimteverdeling: centrale of ten behoeve van dit doel in te richten centrale van vertegenwoordiging van woonconsumentenorganisaties;

 • g.

  voordragende partijen: de deelnemende woningcorporaties, het Woonconsumentenplatform Woonruimteverdeling en gemeenten;

 • h.

  klager: degene die door een besluit of het ontbreken daarvan ter uitvoering van de overeenkomsten Woonruimteverdeling rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen;

 • i.

  klacht: een van een klager afkomstig in de Nederlands taal opgesteld, gemotiveerd, gedateerd en ondertekend schriftelijk stuk, voorzien van naam en adres van klager, gericht aan de Geschillencommissie, waaruit blijkt dat klager zich niet kan verenigen met een besluit of handeling dan wel het nalaten van een handeling voortvloeiende uit de overeenkomst, waardoor klager geacht kan worden rechtstreeks in zijn of haar belang te zijn getroffen. Bij de klacht wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd;

 • j.

  verweerder: die met betrekking tot de uitvoering van de woonruimteverdeling een besluit heeft genomen, dan wel heeft nagelaten en besluit te nemen.

Artikel 2 Installatie en samenstelling Geschillencommissie

 • 1. De commissie is ingesteld op grond van artikel 4 van de Huisvestingswet.

 • 2. De leden en hun plaatsvervangers worden benoemd op een bindende voordracht van voordragende partijen met inachtneming van het gestelde in lid 4 van dit artikel.

 • 3. De commissie bestaat uit drie leden: één lid wordt wordt voorgedragen door (of namens) de gezamenlijke deelnemende woningcorporaties, één lid door (of namens) de woonconsumenten (het Woonconsumentenplatform) en één lid door (of namens) de betreffende gemeenten.  Elke partij draagt tevens een plaatsvervanger voor, die bij afwezigheid van het desbetreffende lid diens plaats zal innemen.

 • 4. Indien twee voordragende partijen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de in het vorige lid bedoelde voordracht, van de derde partij, zal laatstgenoemde een ander persoon voor het lidmaatschap dan wel plaatsvervangerschap voordragen.

 • 5. De benoeming is voor een termijn van drie jaar. De leden en de plaatsvervangers zijn één maal voor eenzelfde periode herbenoembaar.

 • 6. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 7. Een lid van de commissie dient zijn plaatsvervanger te laten innemen indien er jegens hem feiten of omstandigheden bestaan die zijn onpartijdigheid zouden kunnen schaden.

 • 8. Aan de commissie wordt een secretaris toegevoegd. Deze verleent ondersteuning aan de commissie. Deze secretaris is geen lid van de commissie.

 • 9. Het lidmaatschap van de commissie dan wel het plaatsvervangerschap eindigt:

  • a.

   bij het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 5;

  • b.

   op eigen verzoek van een lid;

  • c.

   op verzoek van de commissie bij de voordragende partij;

  • d.

   op grond van zwaarwegende bezwaren door de voordragende partij;

  • e.

   door overlijden.

 • 10. Leden die aftreden op grond van artikel 9, sub b. blijven in functie totdat in hun opvolging is voorzien.

 • 11. (De plaatsvervangende) leden van de commissie ontvangen vacantiegeld.

Artikel 3 Ontvankelijkheid van klachten

 • 1. Indien een klacht niet voldoet aan de voorwaarden (zie artikel 1, lid i) meldt de secretaris dit verzuim binnen tien werkbare dagen bij de klager. Indien klager dit verzuim niet binnen twee weken herstelt, dan wordt de klacht niet ontvankelijk verklaard.

 • 2. De commissie neemt geen klachten in behandeling, indien op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar dan wel beroep mogelijk is, dan wel overige voorliggende voorzieningen naar het oordeel van de commissie niet voldoende zijn uitgenut.

 • 3. De termijn voor het indienen van een klacht is zes weken.

 • 4. De in het vorige lid bedoelde termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop het desbetreffende besluit is bekendgemaakt dan wel de desbetreffende handeling heeft plaatsgevonden.

 • 5. Bij verzending per post is een klacht tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn gedateerd is en mits zijn niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 4 Taak van de commissie

 • 1. De commissie heeft tot taak het doen van uitspraken over ingediende klachten van een ieder die door een besluit ter uitvoering van een overeenkomst Woonruimteverdeling rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen en indien gebleken is dat de klacht niet in een rechtstreeks overleg tussen betrokken partijen tot een oplossing kan worden gebracht.

 • 2. De ontvankelijke klachten worden op gegrondheid beoordeeld.

 • 3. Voor de gegronde klachten geeft de commissie een bindend advies aan de desbetreffende partij(en).

 • 4. De commissie heeft tevens een signalerende functie. In verband hiermee kan de commissie naar aanleiding van de door haar behandelde klachten gevraagd of ongevraagd een algemeen advies aan de partijen uitbrengen over het te voeren beleid.

Artikel 5 Vergadering van de commissie

 • 1. De commissie komt minimaal één keer per maand op een vast tijdstip ter vergadering bijeen, tenzij er geen klachten te behandelen zijn.

 • 2. De secretaris draagt zorg voor het oproepen van de leden van de commissie onder mededeling van de agenda.

 • 3. De secretaris draagt zorg voor het verzenden aan de leden van de op de agenda betrekking hebbende stukken.

 • 4. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 5. Wanneer er onvoldoende (of (te) onduidelijke) gegevens zijn om tot een evenwichtig oordeel te komen, verzoekt de secretaris namens de commissie aan klager of de desbetreffende partij om een aanvulling of toelichting.

 • 6. De commissie kan advies bij extern deskundigen inwinnen.

 • 7. De commissie neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6 (Mondelinge) behandeling van klachten

 • 1.

  De klager krijgt binnen één week na ontvangst van de klacht of namens de commissie een schriftelijke bevestiging met mededeling van de datum van ontvangst.

 • 2.

  Alvorens tot inhoudelijke behandeling van de klacht over te gaan, stelt de commissie de ontvankelijkheid van de klacht vast.

 • 3.

  In geval de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klager zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld, zo mogelijk met verwijzing naar de mogelijkheden die hem of haar ten dienste staan om op een

andere wijze bezwaar te maken tegen het besluit,handelen of nalaten.

4.De commissie zal klager en de verweerder in de gelegenheid stellen om zich te doen horen en nadere inlichtingen te verschaffen.

Partijen mogen ter toelichting van hun standpunten getuigen en deskundigen meebrengen.

 • 5.

  De klager kan zich tijdens deze mondelinge behandeling (hoorzitting) van zijn klacht laten bijstaan en kan zich laten vervangen.

 • 6.

  De in lid 5 genoemde gemachtigde moet ter zitting een schriftelijke en door klager ondertekende machtiging overleggen, tenzij de klager met dde gemachtigde verschijnt.

 • 7.

  de het het lid 5 of 6 bedoelde mondelinge behandeling vindt binnen vier weken na ontvangst van de klacht plaats. Deze termijn kan eenmaal met dezelfde termijn worden verlengd.

 • 8.

  De commissie kan bepalen anderen in de gelegenheid te stellen nadere inlichtingen tijdens de mondelinge behandeling te verschaffen.

 • 9.

  De commissie is gehouden klager bij de uitnodiging van de mondelinge behandeling mee te delen welke andere personen zij heeft uitgenodigd.

 • 10.

  Deze personen krijgen inzage in het dossier dat betrekking heeft op de klacht. De commissie kan oordelen dat inzage achterwege blijft, indien geheimhouding om gewichtige redenen geboden is.

 • 11.

  De secretaris draagt zorg voor een beknopte verslaglegging.

 • 12.

  Het verslag wordt, na vaststelling, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 7 Beraadslaging, beslissing en advies

 • 1. De commissie beraadslaagd en beslist op basis van de op de klacht betrekking hebbende, ingebrachte stukken, van hetgeen tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gebracht en van het eventueel ingewonnen advies.

 • 2. De commissie geeft bindend advies aan partijen.

 • 3. Bindende adviezen kunnen slechts worden genomen als drie (plaatsvervangende) leden aanwezig zijn,.

 • 4. Alle leden van de commissie hebben één stem.

 • 5. Ieder lid stemt zonder last of ruggespraak.

 • 6. De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk uitspraak. Deze termijn kan eenmaal met dezelfde termijn worden verlengd met bericht aan klager en partij(en).

 • 7. In de uitspraak worden geen minderheidsstandpunten vermeld. Wel worden in de uitspraak de overwegingen die tot de uitspraak hebben geleid, opgenomen.

Artikel 8 Openbaarmaking informatie

 • 1. De commissie gaat niet over tot openbaarmaking van vertrouwelijk verkregen informatie.

 • 2. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht omtrent het besprokene in de vergadering, alsmede omtrent vertrouwelijk verkregen informatie.

Artikel 9 Wijziging reglement

 • 1. Dit reglement kan worden gewijzigd, nadat partijen hierover overeenstemming hebben bereikt.

 • 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, verricht de commissie haar taak, waarbij ze zicht uitsluitend laat leiden door de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.

Artikel 10 Verslag van de werkzaamheden

Jaarlijks stelt de commissie een verslag op van haar werkzaamheden. Het verslag bevat ten minste een overzicht van de behandelde klachten, naar soort en veroorzaker. Tevens wordt verslag gedaan van de nazorg.

Artikel 11 Huishoudelijk reglement

De commissie kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen