Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loppersum

Regeling Aardgasvrij wonen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoppersum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Aardgasvrij wonen 2019
CiteertitelRegeling aardgasvrij wonen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanmelding kan vanaf 9.00 uur op 2 december 2019 tot en met 23:59 uur 31 januari 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Loppersum/CVDR618037/CVDR618037_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2019nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-290404

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Aardgasvrij wonen 2019

Het college van de gemeente Loppersum besluit:

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Loppersum 2019; gelet op haar besluit in de collegevergadering van 5 november 2019; gelet op de door de gemeenteraad verleende goedkeuring in de raadsvergadering van 25 november 2019;

 

vast te stellen de "Regeling aardgasvrij wonen 2019"

 

1. Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd

Inwoners van de gemeente Loppersum die eigenaar zijn van een woning in de gemeente Loppersum kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie in de vorm van een financiële vergoeding en eventueel een renteloze lening. De subsidie kan worden verleend voor het aardgasvrij maken van hun woning en het reduceren van het warmteverlies van de woning. De inwoners krijgen na inzending van hun aanvraag een onafhankelijk energieadvies. Op basis daarvan kunnen zij hun aanvraag aanvullen en definitief indienen. Er wordt geen subsidie verleend voor reeds getroffen maatregelen voorafgaand aan de indiening van de aanvraag of in de periode voorafgaand aan de subsidieverlening.

 

2. Aanmelding voor subsidieregeling

1. Woningeigenaren die gebruik willen maken van de regeling kunnen dit via een webformulier op www.loppersum.nl kenbaar maken. Op dit formulier moeten in elk geval de NAW-gegevens van de eigenaar worden ingevuld en het adres van het te verduurzamen/aardgasvrij te maken pand.

2. Woningeigenaren betalen bij inschrijving een eigen bijdrage van € 50. Met dit bedrag wordt voorkomen dat mensen zich te vrijblijvend inschrijven.

3. Het webformulier kan ingevuld worden met ingang van 9.00 uur op 2 december 2019 tot en met 23:59 uur 31 januari 2020.

 

3. Selectie

1. De formulieren worden geselecteerd op volgorde van binnenkomst.

a. Een formulier telt pas mee als dit volledig is ingevuld én

b. wanneer de bijbehorende betaling uiterlijk de eerstvolgende werkdag is bijgeschreven.

c. Wanneer op een dag voor meerdere formulieren de volgorde van binnenkomst niet bepaald kan worden op basis van het ingediende tijdstip, kan de volgorde op basis van loting worden bepaald.

2. De eerste 146 aanmeldingen worden verder in behandeling genomen en krijgen een aanbod voor een energieadvies.

3. Aanmelder 147 en daaropvolgend wordt op een wachtlijst geplaatst en krijgt hierover een brief.

4. Zodra bekend is welk bedrag wordt verleend aan de eerste 146 aanmelders, wordt op basis van het resterende bedrag bepaald hoeveel aanvragen alsnog in behandeling kunnen worden genomen. Daarbij wordt rekening gehouden met het resterende budget, de uit te brengen energieadviezen, de uitvoeringskosten en het te beschikbaar te stellen subsidiebedrag aan de aanvragers.

5. De overige aanmelders kunnen opnieuw op een wachtlijst worden gezet of kunnen worden geïnformeerd dat ze niet voor de regeling in aanmerking komen.

6. Het totaal beschikbaar gestelde bedrag voor deze regeling ter hoogte van € 1.170.000,-- kan niet worden overschreden.

 

4. Onafhankelijk energieadvies, inhoudend:

1. Een warmteverliesonderzoek van de woning door een onafhankelijke energieadviseur die wordt ingeschakeld en betaald uit het voor deze regeling beschikbaar gestelde budget. De uitkomst van dit onderzoek is:

a. een warmteverlies-eis waaraan de woning minimaal moet gaan voldoen

b. een berekening van het huidige warmteverlies van de woning

c. een opsomming van mogelijke maatregelen die er toe leiden dat de woning voldoet aan de warmteverlies-eis

2. Een gesprek met de adviseur over hoe de woning aardgasvrij gemaakt kan worden en over welke warmteverlies beperkende maatregelen kunnen worden genomen om de woning te laten voldoen aan de warmteverlies-eis .

3. Een door de adviseur geschreven rapport over het warmteverliesonderzoek en de maatregelen die nodig zijn om de woning aardgasvrij te maken en te laten voldoen aan de warmteverlies-eis. Een financiële Begroting van alle voorgestelde maatregelen is een onderdeel van dit rapport.

4. Optioneel: een follow up gesprek met de adviseur naar aanleiding van het rapport

 

5. Eisen

1. De regeling geldt alleen voor bestaande woningen, dus niet voor nieuw te bouwen woningen.

2. De regeling voor woningeigenaren heeft twee doelen:

a. De woning aardgasvrij maken én

b. De woning laten voldoen aan de warmteverlies-eis:

3. Ten aanzien van het aardgasvrij maken geldt dat:

a. aardgas niet vervangen mag worden door een andere fossiele energiebron; en

b. hout-pelletketels alleen zijn toegestaan bijstook als onderdeel van de totale energievoorziening van het gebouw

4. De warmteverlies-eis is een reductie van het warmteverlies van de woning zoals die ooit nieuw is gebouwd. De eenheid voor warmteverlies is kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Afhankelijk van het soort pand en van het bouwjaar van het pand moet het warmteverlies met minimaal met het in tabel 1 genoemd percentage worden teruggebracht.

 

Tabel 1. Percentage waarmee het warmteverlies moet worden teruggebracht t.o.v. de destijds nieuw gebouwde woning.

Bouwjaar

A

B

C

<1945

50%

45%

40%

1946-1975

45%

40%

35%

1976-1990

30%

25%

20%

1991-2000

10%

7,5%

5%

2000>

0%

0%

0%

A = Vrijstaande woning

B = 2/1 kap of hoekwoning

C = Appartement of tussenwoning

 

6. Indienen definitieve aanvraag

Binnen vier weken na ontvangst van het definitieve rapport van de energieadviseur kan de woningeigenaar een definitieve aanvraag doen. De woningeigenaar vult de eerdere gegevens verder aan en levert in elk geval de volgende gegevens in:

a. Het definitieve rapport van de adviseur;

b. Indien verschillende optionele maatregelen zijn geadviseerd: welke van de voorgestelde maatregelen worden gekozen en in hoeverre daarmee aan de gestelde eisen wordt voldaan ;

c. Voor welk bedrag een subsidie in de vorm van een financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd waarbij dit niet meer dan 30% van de begroting mag bedragen;

d. Voor welk bedrag een subsidie in de vorm van een renteloze lening wordt aangevraagd.

 

7. Subsidie in de vorm van financiële tegemoetkoming van maximaal € 5000

1. Er kan een subsidie worden toegekend van 30% van de Begroting met een maximum van € 5000 euro.

2. In afwijking van het eerste lid geldt voor een gebouw dat dienst doet als dorpshuis een maximum van € 10.000

 

8. Subsidie in de vorm van een renteloze lening

Er kan een renteloze lening worden afgesloten voor de financiering van de Begroting

a. Maximaal 20.000 euro per woning;

b. De lening is renteloos voor de deelnemer;

c. Leningen tot 7.500 euro hebben een looptijd van 10 jaren en leningen hoger dan 7.500 euro 15 jaren;

d. Aflossing geschiedt op basis van maandelijkse vaste bedragen;

e. Desgewenst kan er versneld en boetevrij worden afgelost;

f. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de renteloze lening wordt een extra subsidie van 500 euro verstrekt;

g. In afwijking van het voorgaande kan aan een eigenaar van een gebouw dat dienst doet als dorpshuis een lening van maximaal € 40.000,- worden toegekend;

h. De renteloze lening kan alleen worden afgesloten indien het afsluiten van een lening verantwoord is. Deze toets wordt uitgevoerd door SVn;

 

9. Beslistermijn

1. Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag over de subsidieverlening.

2. Het college kan deze termijn eenmalige verdagen met een periode van vier weken.

3. Wanneer een aanvrager niet binnen vier weken na ontvangst van het definitieve rapport van de energieadviseur de aanvraag aanvult, kan het college de aanvraag afwijzen. De woningeigenaar wordt hierover duidelijk vooraf geïnformeerd.

 

10. Subsidieverlening en voorwaarden

Indien de woningeigenaar zich committeert en zolang het voor deze regeling gereserveerde budget nog niet is uitgegeven, wordt de subsidie verleend.

a. De verleende subsidie wordt betaalbaar gesteld als bouwkrediet waarbij uitbetaling door sVn plaatsvindt aan de uitvoerder van de getroffen maatregelen. Dit gebeurt op basis van een door de subsidieontvanger ingediende factuur van de uitvoerder van daadwerkelijk gemaakte kosten en dus niet op basis van voorschot;

b. Verlening van een subsidie in de vorm van een lening wordt gedaan onder voorbehoud van kredietwaardigheid, te toetsen door de sVn;

c. Aan de verlening wordt de voorwaarde verbonden dat het project binnen 12 maanden uitgevoerd wordt. Het college kan deze termijn eenmalig verlengen met een periode van 6 maanden na een gemotiveerd verzoek van de woningeigenaar.

 

11. Uitvoeringstoets

1. Binnen een maand na de verleende periode voor de voltooiing van het project dient de woningeigenaar een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. Gelet op artikel 15 van de Algemene subsidieverordening gemeente Loppersum 2019 kan het college als een verzoek niet tijdig is ingediend daar alsnog een termijn voor geven. Daarna stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

2. Binnen een maand nadat de overeengekomen maatregelen zijn uitgevoerd meldt de woningeigenaar dit bij de gemeente.

3. De gemeente toetst binnen een maand of de overeenkomen maatregelen zijn uitgevoerd. Een evaluatiegesprek en/of een bezoek aan de woning kan onderdeel uitmaken van deze toets.

 

12. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze regeling en geldt tot en met de dag dat de laatste volledige aanvraag op basis van een adviesrapport volledig is afgehandeld en in rechte vaststaat. Voor zover er dan nog sprake is van een wachtlijst, worden degenen op de wachtlijst geïnformeerd over de uitwerkingtreding van deze regeling.

3. De citeertitel van deze regeling is “ Aardgasvrij wonen gemeente Loppersum 2019”

 

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum

Mr. J.W.M. Engels, Burgemeester

J.H. Bonnema, Secretaris