Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200401-01-2021nieuwe regeling

23-02-2004

onbekend

-2.07352.650 ZED 6181

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Geconsolideerde tekst van de regeling

Onderwerp:Verordening voor periodiek onderzoek doorhet college naar de doelmatigheid endoeltreffendheid. 

De Raad der gemeente Zederik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 februari 2004; 

gelet op het instemmend advies van de Commissie Bestuur, Veiligheid en Leefbaarheid; 

gelet op artikel 213 a Gemeentewet 

b e s l u i t :

vast te stellen: 

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid endoeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zederik.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  DoelmatigheidDe mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten wordengerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  DoeltreffendheidDe mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van hetbeleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) deorganisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door degemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordtminimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één (delen van)programma’s en of paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 31 december een onderzoeksplan naar deraad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar dedoelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijnopgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

 • 1.

  Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting enjaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid endoeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elkerapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten enaanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig eenplan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden terkennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan vanverbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2004.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoekendoelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zederik”.

Aldus vastgesteld in de openbarevergadering van de raad van degemeente Zederik, gehouden op 23februari 2004De griffier,                              De voorzitter,