Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening reserve volkshuisvesting gemeente Zederik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening reserve volkshuisvesting gemeente Zederik
CiteertitelVerordening Reserve Volkshuisvesting Gemeente Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-200108-07-2011nieuwe regeling

27-11-2000

Het Kontakt, 04-01-2001

-1.733 ZED 3944

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening reserve volkshuisvesting gemeente Zederik

Geconsolideerde tekst van de regeling

OnderwerpVerordening Reserve Volkshuisvesting gemeente Zederik. 

De Raad der gemeente Zederik; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 november 2000;gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

B e s l u i tVast te stellen de navolgende Verordening Reserve Volkshuisvesting gemeente Zederik. 

Artikel 1 Algemene bepalingen

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  beheerder : het College van Burgemeester en Wethouders

 • b.

  woning : iedere woonruimte bestemd en in gebruik voor zelfstandigepermanente bewoning, of in gebruik te nemen als zodanig

 • c.

  complex : een aantal door Burgemeester en Wethouders ingevolge dezeverordening aangewezen woningen, gelegen in een bepaaldgebied, waarvan de eigenaren voor een sanering inaanmerking komen

 • d.

  aanvrager : de rechthebbende of de particuliere/sociale verhuurder van hetcomplex die de aanvraag voor een uitkering uit deze reserve aanvraagt

 • e.

  gemeente : de gemeente Zederik kan als aanvrager worden beschouwd

 • f.

  rechthebbende : 1. een vereniging van eigenaren met betrekking tot eenonroerende zaak2. de gerechtigde tot het recht van opstal3. de gerechtigde tot het appartementsrecht4. de eigenaar van een onroerende zaak

 • g.

  particuliere verhuurder : de natuurlijke of rechtspersoon die één of meer woningenverhuurt en die geen toegelaten instelling is, als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet

 • h.

  sociale verhuurder : een toegelaten instelling, zoals bedoeld is in artikel 70 van deWoningwet en die bezit heeft binnen de gemeente

 • i.

  plan : de te treffen voorziening(en).

Artikel 2 Reikwijdte verordening

Deze verordening is van toepassing op aanvragen van natuurlijke en rechtspersonen die binnende strekking van doeluitkeringen van deze verordening vallen en welke tenminste eenrechtstreeks verband houden met de locale volkshuisvestingsdoelstellingen. 

Artikel 3 Toepassingsbereik

Op grond van deze verordening worden verstrekt:• stimuleringsbijdragen op het brede terrein van de volkshuisvesting (onder andere op het   terrein van wonen en zorg en leefbaarheid)• een tegemoetkoming in de investeringskosten als geen sluitende exploitatie kan worden   verkregen en• een bijdrage in additionele plankosten.

Artikel 4 Omvang van de reserve

 • 1.

  Het kapitaal van de reserve wordt onder andere door de gemeente Zederik eenmalig gevoeddoor een gedeelte van de opbrengst uit de overdracht van het Gemeentelijk WoningbedrijfZederik alsmede door de Stichting Goed Wonen Zederik uit de verkoop van nog 41 woningengeselekteerd uit 223 woningen gebaseerd op het bij raadsbesluit van 26 april 1999vastgesteld Verkoopplan.

 • 2.

  Het kapitaal wordt jaarlijks vermeerderd met rentetoevoegingen en is in zijn geheel bestemdvoor doeluitkeringen. 

 • 3.

  De middelen van het fonds mogen niet risicodragend worden belegd. 

Artikel 5 Doeluitkeringen

 • 1.

  De reserve zal geen uitkeringen doen die geen directe relatie hebben met devolkshuisvestingsdoelstellingen in de gemeente Zederik. 

 • 2.

  Jaarlijks, voor 1 oktober, wordt in overleg met de sociale verhuurder(s) een actieplanvastgesteld dat een afgeleide zal moeten zijn van de uitgangspunten zoals deze zijnneergelegd in het beleidskader Wonen. 

 • 3.

  Op basis van het vorige lid stelt de gemeenteraad een verdeelbesluit vast waarin wordtaangegeven hoe de beschikbare middelen zullen worden ingezet ten behoeve van derespectievelijke plannen. 

Artikel 6 Het beheer van de reserve

 • 1.

  Het beheer van de reserve berust bij het College van Burgemeester en Wethouders. 

 • 2.

  Met de uitvoering van het beheer wordt een ambtenaar belast. 

 • 3.

  De kosten die verband houden met het beheer van de reserve komen ten laste van dereserve. 

 • 4.

  Jaarlijks, voor 1 mei, wordt over het beheer van de reserve rekening en verantwoordingafgelegd aan de gemeenteraad, de sociale verhuurder(s) en de belanghebbenden diedaarom verzoeken. 

Artikel 7 Aanvragen

 • 1.

  Iedere rechthebbende complexmatige particuliere verhuurder en sociale verhuurder, kan bijhet College van Burgemeester en Wethouders een uitkering uit de reserve aanvragen. 

 • 2.

  De aanvraag wordt gemotiveerd en voorzien van de noodzakelijke stukken ingediend bij hetCollege van Burgemeester en Wethouders. 

 • 3.

  De aanvraag wordt terstond afgewezen indien aannemelijk is dat de werkzaamheden,waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, reeds zijn gestart of uitgevoerd. 

 • 4.

  De aanvragen zullen worden behandeld naar volgorde van datum van binnenkomst. 

 • 5.

  Burgemeester en Wethouders geven binnen acht weken een gemotiveerde beschikking opde aanvraag. 

 • 6.

  In de beschikking geven Burgemeester en Wethouders voorschriften waaronder detoekenning wordt verleend. 

 • 7

  Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, kan op grond daarvan geenaanspraak worden gemaakt door de aanvrager of door derden met betrekking tot eventueletoekomstige uitkeringen voor soortgelijke aanvragen.

Artikel 8 Uitkeringen

 • 1.

  Indien een uitkering op grond van deze verordening is toegekend, zal deze uitkeringbetaalbaar worden gesteld op verzoek van de aanvrager, zodra deze onder overlegging vanbewijsstukken aantoont dat de activiteiten overeenkomstig de aanvraag zijn uitgevoerd. 

 • 2.

  Het College van Burgemeester en Wethouders is gerechtigd nadere voorschriften vast testellen omtrent de termijnen voor de indiening van gegevens en bescheiden in verband metde financiële en/of administratieve afwikkeling van de activiteit, waarvoor een uitkering isverstrekt. 

Artikel 9 Intrekken

 • 1.

  Burgemeester en Wethouders kunnen een beschikking als bedoeld in artikel 7, zesde lid,geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarde

  • b.

   niet is voldaan aan de voorschriften, bedoeld in artikel 7 lid 6

  • c.

   de gegevens, op grond waarvan de uitkering is toegekend, zodanig onjuist blijken te zijndat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen

  • d.

   binnen één jaar na afgiftedatum van de beschikking geen start is gemaakt met deuitvoering van de activiteit

  • e.

   de aanvrager meldt dat het plan niet zal doorgaan.

 • 2.

  Indien Burgemeester en Wethouders de beschikking intrekken conform het eerste lid, kunnenzij bepalen dat de reeds betaalde uitkering dient te worden teruggevorderd met betaling vande wettelijke rente en eventuele buitengerechtelijke kosten binnen een door Burgemeester enWethouders te bepalen termijn. 

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders zijn gerechtigd nadere voorschriften te stellen met betrekkingtot de controle op de naleving van deze verordening. 

Artikel 10 Vangnetbepaling

In gevallen waarin de verordening niet voorziet beslissen Burgemeester en Wethouders, na desociale verhuurder(s) te hebben gehoord. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt en kan wordenaangehaald als de “Verordening Reserve Volkshuisvesting Gemeente Zederik”. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan de raad der gemeente Zederik, gehouden op27 november 2000.De secretaris,                                           de voorzitter,