Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerinzicht

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent digitale vervanging archiefbescheiden (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerinzicht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent digitale vervanging archiefbescheiden (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015)
CiteertitelBesluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke termijn van inwerkingtreding.

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van de Meerinzicht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2019nieuwe regeling

04-11-2019

bgr-2019-869

19m0000848/m190003080

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent digitale vervanging archiefbescheiden (Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015)

Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht,

 

Gelet op:

  • de regeling van de minister van onderwijs, cultuur en Wetenschappen van 6 december 2012 nr. wjz/466161 (10625), tot wijziging van de Archiefregeling 2010 in verband met het stellen van nadere regels met betrekking tot vervanging;

  • artikel 7 van de Archiefwet 1995

 

Besluit:

Artikel 1  

Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de selectielijst 2017 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

De reproductie vindt plaats op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek Digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht.

Artikel 2  

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 2015 na gebruikelijke publicatie.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit digitale vervanging archiefbescheiden Meerinzicht 2015.

Ermelo, 4 november 2019

Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht

de secretaris,

A.M. Weststrate.

de voorzitter,

J.L. de Jong.