Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Wegsleepverordening gemeente Westerwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Westerwolde
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Westerwolde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

06-11-2019

gmb-2019-282276

Z/19/090624

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Westerwolde

De raad van de gemeente Westerwolde;

 

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 augustus 2019, no.Z/19/090624/DV.19-144, afdeling Dienstverlening;

 

Overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen,

besluit:

 

vast te stellen: de ‘Wegsleepverordening gemeente Westerwolde’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990:

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet:

  de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit:

  het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  Voertuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  Het college:

  het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd,

overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Westerwolde aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2, van het besluit, bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaatsen van bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen de daartoe ingerichte terreinen van:

  • Bergingsbedrijf Fruitema, aan de Wedderweg 4, 9665 JR in Oude Pekela.

  • Firma Willem Keizer B.V., Semsstraat 8, 9501 GA Stadskanaal.

 • 2.

  De openingstijden van de in artikel 3 lid 1 bedoelde bewaarplaatsen zijn:

  • Op werkdagen van 09.00 uur tot 16.30 uur;

  • Op zaterdag, zondag en feestdagen gesloten.

 • 3.

  Op basis van de locatie van het voertuig, de gebiedsindeling van de bij de Bergers Centrale Noord aangesloten bergingsbedrijven en drukte bij de bergingsbedrijven, zoals genoemd in artikel 3 lid 1, wordt de keuze voor welk bergingsbedrijf bepaald.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van berging, inhoudende het wegslepen en overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a)

   €238,- exclusief BTW, op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur.

  • b)

   €274,- exclusief BTW, buiten de tarieftijden genoemd onder artikel 4 lid 1 sub a.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen €12,- exclusief BTW, per kalenderdag.

 • 3.

  Indien de eigenaar c.q. rechthebbende van een voertuig het voertuig verwijdert voordat met de overbrenging is aangevangen, bedragen de kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging (voorrijkosten) €150,- exclusief BTW.

 • 4.

  De kosten voor wachttijd bedragen per kwartier €30,- exclusief BTW. Dit tarief wordt tevens gehanteerd voor extra tijd.

 • 5.

  De tarieven als genoemd in voorgaande leden gelden voor personenauto’s bij normale omstandigheden. Voor extra tijd of het aanvoeren van extra materieel worden extra kosten in rekening gebracht.

 • 6.

  De kosten als genoemd in artikel 4 worden jaarlijkse geïndexeerd volgens de kosten van het beroepsgoederenvervoer.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid, en artikel 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Teruggave en vernietiging

Teruggave vindt plaats aan de eigenaar of houder of gemachtigde van het voertuig, na betaling van de volledige kosten.

Artikel 7 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan in verband met de uitvoering van deze verordening gemotiveerd afwijken of nadere regels vaststellen.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Westerwolde.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 november 2019.

De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter