Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Zederik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Zederik
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 1a
  2. Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-200201-01-2021nieuwe regeling

28-01-2002

Het Kontakt, 07-03-2002

-1.844.3 ZED 4966

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Zederik

Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Cliëntenparticipatie ingevolge de gewijzigde Wvg.De Raad der gemeente Zederik;gelezen het voorstel van burgmeester en wethouders d.d. 15 januari 2002;gelet op het advies van de commissie Werkgelegenheid en Welzijn d.d. 9 januari 2002;gelet op het advies van het gehandicaptenplatform Zedje d.d. 3 december 2001;gelet op artikel 1a van de Wet voorzieningen gehandicapten;gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid Zederik

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder het platform gehandicaptenbeleid: een platform meteen zekere organisatiegraad, samengesteld uit gehandicapten, ouderen chronisch zieken enmensen die affiniteit hebben met de doelgroep.

Artikel 2 Instellen en in stand houden platform gehandicaptenbeleid

Burgemeester en wethouders bevorderen het instellen en in stand houden van een gemeentelijkplatform integraal gehandicaptenbeleid.

Artikel 3 Faciliteiten

Aan het platform wordt van gemeentewege beschikbaar gesteld:een vergaderlocatie;kopieer faciliteiten (tegen betaling).enHet platform ontvangt jaarlijks een subsidie voor de bestrijding van noodzakelijkerwijs te makenonkosten. Op deze subsidie wordt de Algemene Subsidieverordening Zederik van toepassing.

Artikel 4 Integraal gehandicaptenbeleid

Het platform heeft tot doel het bevorderen van een evenwichtig gehandicaptenbeleid binnen degemeente en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd adviezen aan burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Tijdig advies vragen

Het platform zal over wijzigingen in de gemeentelijke Verordening voorzieningen gehandicaptenen de daarop berustende regelingen op een zodanig tijdstip advies worden gevraagd dat hetuitgebrachte advies met een reactie van burgemeester en wethouders toegevoegd kan wordenaan de aan de Raadscommissie en de Raad ter beschikking te stellen stukken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie integraalgehandicaptenbeleid gemeente Zederik.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Zederik,gehouden op 28 januari 2002.De secretaris,                                  De voorzitter,