Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022
CiteertitelMandaatbesluit Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019nieuwe regeling

22-10-2019

gmb-2019-280479

29180-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

Gelet op Titel 4:2 (Subsidies) en Titel 4:4 (Bestuursrechtelijke geldschulden) en de artikelen 4:23, derde lid, onder a, artikel 10:3, eerste lid en 10:4 eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

 

 

1. De bevoegdheid tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten in het kader van de verstrekking van subsidie voor activiteiten op het terrein van jeugdbescherming en jeugdreclassering op grond van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022, daaronder in ieder geval begrepen het verlenen en vaststellen van subsidie, het verlenen, intrekken of wijzigen van voorschotten, het geheel of gedeeltelijk weigeren van subsidie, het intrekken of wijzigen van de subsidieverlening en subsidievaststelling, het terugvorderen en verrekenen van subsidie, het verlenen, weigeren, intrekken of wijzigen van uitstel van betaling, het aanmanen tot betaling en het invorderen van onverschuldigde subsidies en voorschotten, zo nodig middels dwangbevel, te mandateren aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland en ter zake van dit mandaat in te stemmen met het verlenen van ondermandaat;

 

2. Te bepalen dat onder de onder 1. vermelde bevoegdheid mede wordt begrepen het nemen en verrichten van alle noodzakelijke voorbereidingshandelingen en –beslissingen, alsmede de bevoegdheid te besluiten tot het niet behandelen van aanvragen;

 

3. De bevoegdheid te beslissen op bezwaar gericht tegen de hiervoor genoemde besluiten te mandateren aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.

 

4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit subsidieverordening Jeugdhulp, vastgesteld op 19 december 2017.

 

Raalte 22 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

K.M. Cornelissen

de burgemeester,

M.P. Dadema