Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Verordening tot regeling van de vergoeding voor het geven van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare basisschool

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van de vergoeding voor het geven van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare basisschool
CiteertitelVerordening tegemoetkoming godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs Oudewater 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is onbekend. De datum van inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, art. 50
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2006Nieuwe regeling.

02-02-2010

Onbekend.

Raad onbekend Decos 006

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot regeling van de vergoeding voor het geven van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare basisschool

De raad van de gemeente Oudewater;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 50 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 149 van de gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING TOT REGELING VAN DE VERGOEDING VOOR HET GEVEN VAN GODSDIENSTONDERWIJS EN LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS OP DE OPENBARE BASISSCHOOL 

Artikel 1  

 • 1

  Kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen, ontvangen desgewenst uit de gemeentekas een vergoeding voor het geven van godsdienstonderwijs aan leerlingen van de openbare basisschool in de gemeente Oudewater.

 • 2

  Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs ten doel stellen, ontvangen desgewenst uit de gemeentekas een vergoeding voor het geven van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan leerlingen van de openbare basisschool in de gemeente Oudewater.

 • 3

  De aanvraag daartoe dient binnen drie maanden na afloop van elk schooljaar tot burgemeester en wethouders te worden gericht.

   

Artikel 2  

 • 1

  Onder godsdienstonderwijs wordt voor de toepassing van deze verordening verstaan het onderwijs in bijbelkennis, bijbelse geschiedenis, godsdienstgeschiedenis en cultuurgeschiedenis van het christendom.

 • 2

  Onder levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt in ieder geval Humanistisch Vormingsonderwijs verstaan.

Artikel 3  

 • 1

  1. De lessen zullen tenminste de volgende tijdsduur moeten hebben:

  - in de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool tenminste dertig minuten;

  - in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool tenminste vijfenveertig minuten.  

 • 2

  De vergoeding voor het geven van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs bedraagt per 1 augustus 2005 € 15,46 per lesuur.

 • 3

  De vergoeding wordt jaarlijks per 1 augustus geïndexeerd, met het prijsindexcijfer dat de gemeente Oudewater hanteert.

 • 4

  Om voor het ontvangen van een vergoeding in aanmerking te komen, zal elke les moeten worden bezocht door tenminste veertig procent van het aantal leerlingen van het leerjaar of de leerjaren, waaruit de leerlingen afkomstig zijn.

Artikel 4  

Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften vaststellen ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 5  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  Op het zelfde tijdstip vervalt de Verordening tegemoetkoming godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 24 maart 1994.

Artikel 6  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tegemoetkoming godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs Oudewater 2006”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 februari 2006

De griffier, mevrouw drs. D.E. van der Kamp

De voorzitter, mevrouw M.C.A.A. Ruigrok- Verreijt