Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Beleidsregel Subsidie Maatschappelijke Initiatieven gemeente Cuijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Subsidie Maatschappelijke Initiatieven gemeente Cuijk 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.cuijk.nl

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2019nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-279353

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Subsidie Maatschappelijke Initiatieven gemeente Cuijk 2019

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk,

 

overwegende,

dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot subsidiëring ten behoeve van vernieuwende of bijzondere culturele, sportieve of maatschappelijke initiatieven. De gemeente Cuijk naar een vitale samenleving streeft waarin iedereen mee kan doen. Een prettige leefomgeving waar mensen elkaar kennen, naar elkaar omkijken en meedoen aan activiteiten of meedoen door iets voor een ander te betekenen.

 

gelet op,

 • de Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk (ASV) 20101;

 • de Structuurvisie Sociaal Domein 20182;

 

besluit,

vast te stellen de Beleidsregel Subsidie Maatschappelijke Initiatieven gemeente Cuijk 2019.

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Structuurvisie Sociaal Domein 2018;

 • is het visiedocument van de gemeente Cuijk waarin de uitgangspunten geformuleerd worden waarmee

 • de gemeente Cuijk inzet op het bevorderen van de eigen kracht (zelfredzaamheid) en samenkracht (samenredzaamheid) van inwoners. De Subsidie Maatschappelijke Initiatieven is hier een uitwerking van.

 • b.

  Maatschappelijke initiatieven met een meerwaarde;

 • initiatieven van individuele burgers of groepjes burgers, organisaties of verenigingen die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de samenleving, door activiteiten te ontplooien, vernieuwende of bijzondere culturele, sportieve of andere maatschappelijk relevante projecten, die de afzonderlijke beleidsterreinen overstijgen en bijdragen aan een leefbare samenleving.

 • c.

  Sociale cohesie;

 • de mate waarin burgers verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn.

 

Artikel 2. Aanleiding

In een vitale samenleving stimuleren we de eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners om actief en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen in/aan de samenleving, eventueel met inzet van het sociale netwerk. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen kan meedoen (participeren). Soms hebben inwoners ondersteuning nodig om hun zelfredzaamheid te versterken.

De Subsidie Maatschappelijke Initiatieven is ondersteunend aan de Structuurvisie Sociaal Domein. We willen inwoners, organisaties en verenigingen inspireren, faciliteren en stimuleren om zelf initiatief te nemen, maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en samen te werken om ervoor te zorgen dat inwoners in de gemeente Cuijk mee kunnen doen in onze samenleving.

 

Artikel 3. Gewenst resultaat

 • Een impuls geven aan de eigen- en medeverantwoordelijkheid van de samenleving om inwoners van Cuijk en de kwetsbare inwoners in het bijzonder, te laten participeren door het ontplooien van maatschappelijke activiteiten.

 • Vergroten van het bewustzijn van de eigen zelfredzaamheid van inwoners.

 • Inspireren, faciliteren en stimuleren van inwoners, organisaties en verenigingen tot een actieve(re) deelname/bijdrage aan de maatschappij (samenredzaamheid).

 • Versterken van leefbaarheid en sociale cohesie.

 

 

1Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk 2010, raadsbesluit 14-12-2009

2 Structuurvisie Sociaal Domein; een sociale en vitale gemeenschap, september 2018 gemeente Cuijk; collegebesluit 23-10-2018

 

Artikel 4. Thema’s3

Initiatieven en activiteiten betrekking hebbend op de volgende thema’s en sub-thema’s zijn van toepassing:

 

 • 1.

  Het is prettig leven in de gemeente Cuijk.

  • a.

   Bewoners zijn betrokken en medeverantwoordelijk voor hun eigen woon- en leefomgeving.

  • b.

   De leefbaarheid in de dorpen en wijken wordt in stand gehouden en versterkt.

 • 2.

  Een gezonde geest in een gezond lichaam.

  • a.

   Jeugd kan opgroeien, talent ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving.

  • b.

   Bewegen voor jong en oud wordt bevorderd en gestimuleerd.

 • 3.

  Hoe mooi is onze gemeente.

  • a.

   Kunst en cultuur is voor iedereen op een zodanige wijze toegankelijk dat kennis kan worden opgedaan, overgedragen en deel kan worden genomen aan hierbij behorende activiteiten.

  • b.

   De gemeente Cuijk wordt op een positieve manier op de kaart gezet en trekt bezoekers aan.

 • 4.

  Wij helpen elkaar.

  • a.

   Er is een sterk arsenaal aan vrijwilligers. Zij zetten zich in voor alle inwoners op het gebied van zorg, welzijn en educatie.

  • b.

   Mensen met een beperking kunnen deelnemen aan activiteiten (binnen het verenigingsleven).

  • c.

   Versterken van de sociale cohesie in de wijk of het dorp.

 

3Bron: Kadernotitie Subsidiebeleid gemeente Cuijk 2016, “Maatschappelijke verbindingen en sociale cohesie stimuleren”, raadsbesluit 20-04-2015

 

Artikel 5. Doelgroep

Een Subsidie Maatschappelijke Initiatieven wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • Het bestuur van lokale organisaties of verenigingen zijnde rechtspersonen, statutair gevestigd in de gemeente Cuijk actief binnen de beleidsterreinen cultuur, sport of maatschappelijke dienstverlening.

 • In afwijking van artikel 3 (Subsidieontvanger) van de ASV 2010 kunnen ook natuurlijke personen, zijnde inwoners van de gemeente Cuijk, een aanvraag indienen.

Bij een positieve beoordeling wordt uitsluitend aan rechtspersonen de feitelijke bijdrage voor het gehonoreerde initiatief beschikt.

 

Artikel 6. Voorwaarden en criteria

 • De Subsidie Maatschappelijke Initiatieven is bedoeld om een bijdrage te leveren aan inwoners, verenigingen of organisaties ten gunste van initiatieven en activiteiten met betrekking op de thema’s vermeld in artikel 4. Deze activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Sluiten aan op gemeentelijk beleid, maatschappelijke activiteiten en dragen bij aan de

 • leefbaarheid in de kernen.

 • 2.

  Zijn gericht op inwoners van de gemeente Cuijk en/of specifieke doelgroepen zoals kwetsbare burgers, ouderen en jongeren.

 • 3.

  Vinden plaats zonder professionele doeleinden en/of winstoogmerk.

 • 4.

  De activiteit wordt breed gedragen. In geval een individueel persoon een aanvraag indient, zal aangetoond moeten worden dat er draagvlak is voor de activiteit.

 

Artikel 7. Aanvragen en beoordeling

 • De aanvraag wordt ingediend via het digitale aanvraagformulier op de website van gemeente Cuijk.

 • De aanvraag moet in ieder geval vergezeld zijn van:

 • 1.

  Een volledige beschrijving van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Een financieringsoverzicht of begroting met betrekking tot de activiteit.

 • 3.

  Vermelding van het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • Minimaal te verkrijgen subsidie is € 250,- per aanvraag.

 • Aanvragen kunnen het gehele jaar ingediend worden, in afwijking op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Cuijk 2010.

 • Voor de beoordeling of een Subsidie Maatschappelijke Initiatieven verkregen kan worden gelden de in deze regeling opgenomen grondslagen (art. 3 en art. 4) en voorwaarden en criteria (art. 6), weigeringsgronden (art. 8) en de Algemene Subsidieverordening 2010 gemeente Cuijk.

 

Artikel 8. Weigeringsgronden

Een bijdrage op grond van deze regeling wordt geweigerd indien:

 • 1.

  Activiteiten reeds op een andere wijze worden gesubsidieerd, mits de activiteit qua omvang en/of aard sterk afwijkt van het normale activiteitenpatroon.

 • 2.

  Activiteiten al plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.

 • 3.

  Activiteiten niet gericht zijn op de gemeente, niet aanwijsbaar grotendeels ten goede komen van de inwoners van de gemeente, dan wel niet passen binnen het beleid van de gemeente.

 • 4.

  Activiteiten een commercieel doel dienen.

 • 5.

  Aanvrager ook zonder subsidie over voldoende middelen kan beschikken.

 • 6.

  Aanvragen op andere wijze binnenkomen dan de website van gemeente Cuijk.

 • 7.

  Subsidie gevraagd wordt voor exploitatiekosten.

 • 8.

  Subsidie gevraagd wordt voor jubilea.

 • 9.

  Door verstrekking het plafond van het jaarbudget Subsidie Maatschappelijke Initiatieven wordt overschreden.

 

Artikel 9. Verantwoording

Binnen 2 maanden na afloop van de activiteit wordt middels een kort verslag, foto’s of filmpjes die een goed beeld geven van de activiteit, verantwoording afgelegd aan gemeente Cuijk. Gemeente Cuijk mag dit (beeld)materiaal gebruiken voor communicatiedoeleinden. Gemeente Cuijk controleert achteraf steekproefsgewijs of de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één artikel of meerdere artikelen van deze beleidsregel niet van toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of bijdrageverstrekker leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 15 november 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Subsidie Maatschappelijke Initiatieven gemeente Cuijk 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 november 2019,

 

burgemeester en wethouders van Cuijk,

 

drs. R.H.M.A. Rongen

 

mr. W.A.G. Hillenaar

secretaris

 

burgemeester