Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren
CiteertitelVerordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2019nieuwe regeling

24-01-2018

gmb-2019-276907

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. <datum>;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: meerderjarige natuurlijke persoon, die een aanvraag doet;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

 • c.

  Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • d.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vak-bedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimten in de gemeente Gooise Meren, die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning. De hierna onder a, b, c, h, i , j en k van artikel 5.1 genoemde duurzaamheidsmaatregelen zijn van toepassing op alle bestaande en nieuw te bouwen woningen in Gooise Meren. De onder d, e, f, g en l van artikel 5.1 genoemde maatregelen zijn alleen van toepassing op alle bestaande woningen in Gooise Meren.

Artikel 3 Budget

Het college stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Zonnepanelen

  • b.

   Zonneboiler

  • c.

   Warmtepomp

  • d.

   Vloerisolatie

  • e.

   Gevelisolatie

  • f.

   Raamisolatie

  • g.

   Dakisolatie

  • h.

   Lage temperatuur verwarming

  • i.

   Douche met warmteterugwinning

  • j.

   Afkoppeling regenwater

  • k.

   Groen dak of polderdak

  • l.

   Energiebesparingsadvies

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid van dit artikel vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt ingediend bij het college met behulp van een aanvraagformulier. De aanvraag gaat vergezeld van:

 • 1.

  een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Het college kan de beslistermijn éénmalig met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Een aanvraag dient binnen drie maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn, zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het beschikbare budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,--;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn, indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een vermindering van CO2-uitstoot door lager verbruik van fossiele brandstoffen;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager;

 • c.

  een vermindering van de hoeveelheid regenwater die in het gemengde openbare rioolstelsel wordt verzameld en getransporteerd.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Intrekking toekenning

Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Duurzaamheidslening geheel of gedeeltelijk intrekken, indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • b.

  de Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap. Deze informatiemap maakt deel uit van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Gooise Meren en zal door SVn dan wel door de gemeente worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,-- en niet meer dan € 25.000,-- (inclusief BTW).

Artikel 14 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2018.

De raad van Gooise Meren