Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van voorschoolse educatie (Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van voorschoolse educatie (Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2020)
CiteertitelBeleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels subsidiëring Voor- en Vroegschoolse educatie gemeente Oudewater

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202017-02-2021nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-272320

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van voorschoolse educatie (Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2020)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de "Beleidsregels subsidiëring Voorschoolse Educatie gemeente Oudewater 2020"

 

 

1. Inleiding

Deze beleidsregels voor het verstrekken van subsidie aan ouders van kinderen met een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), ingaande 1 januari 2020, zijn een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Oudewater en de Wet OKE.

2. Doel

De Wet OKE bepaalt dat gemeenten een dekkend en hoogwaardig aanbod moeten hebben voor de voorschoolse periode. Kinderen met een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie kunnen gebruik maken van het aanbod in de kinderopvang waar Voorschoolse Educatie wordt geboden. Ouders waarvan hun kind een VVE-indicatie heeft, kunnen in aanmerking komen voor een kindgebonden subsidie.

3. Subsidieplafond

Subsidiëring van Voorschoolse Educatie vindt plaats vanuit het Rijksbudget Onderwijsachterstandenbeleid. Subsidiering van Voorschoolse Educatie vindt alleen plaats als dit budget niet overschreden wordt.

4. Doelgroep

Tot de doelgroep behoren kinderen in de leeftijd tussen 2,5 en 4 jaar, woonachtig in de gemeente Oudewater, waarvoor de jeugdgezondheidszorg (jeugdarts van de GGD) een VVE-indicatie heeft afgegeven. De jeugdarts van de GGD geeft indicaties af op basis van de volgende criteria:

 • Het kind heeft een taalachterstand, veroorzaakt door onvoldoende taalaanbod in het Nederlands in de thuissituatie;

 • Het opleidingsniveau van één of beide ouders/verzorgers is lager dan mbo-3 niveau.

5. Subsidieaanvraag

De aanvraag voor een kindgebonden subsidie voor Voorschoolse Educatie wordt door de ouders bij de gemeente gedaan middels een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • Het aanvraagformulier;

 • De indicatie van de jeugdarts van de GGD met zowel de handtekening van het consultatiebureau als van de ouders;

 • Een voorlopig contract van de kinderopvangorganisatie, waarin de startdatum, het aantal uren en de locatie vermeld staan.

6. Locatie voor Voorschoolse Educatie

Er moet door ouders gebruik worden gemaakt van een kinderopvangorganisatie waar Voorschoolse Educatie wordt aangeboden en die bekend zijn bij de gemeente Oudewater en het consultatiebureau. De locaties van deze kinderopvangorganisaties voldoen aan de volgende eisen:

 • Het hebben van een plan van aanpak dat beschrijft op welke wijze de kinderopvang voldoet aan wettelijke eisen;

 • Het hebben van een aanbod Voorschoolse Educatie van minimaal 10 uur per week, verdeeld over minimaal 2 dagdelen;

 • Het hebben van een aanwezigheidsregistratie van doelgroepkinderen ten behoeve van de rechtmatigheidbeoordeling;

 • De aanwezigheid van een VVE-coördinator;

 • Een verklaring afgegeven aan de gemeente dat de uren Voorschoolse Educatie niet door de kinderopvangorganisatie worden opgegeven in het formulier dat ouders in moeten dienen bij de belastingdienst om voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen;

 • Een ondertekende overeenkomst tussen gemeente en instelling dat onverschuldigd ontvangen kindgebonden subsidie aan de gemeente terugbetaald dan wel verrekend wordt.

7. Hoogte van de kindgebonden subsidie

 • Ingaande 1 januari 2020 bedraagt de gemeentelijke subsidie € 3.412,- per jaar (8,53 per uur);

 • Binnen deze subsidie is een extra bedrag opgenomen voor de uitvoering van Voorschoolse Educatie conform de wet OKE en de inspectie van het Onderwijs;

 • De subsidie is conform d regelgeving rondom kinderopvang omgerekend naar 12 maanden;

 • Jaarlijks vindt indexering plaats op het totale subsidiebedrag. De hoogte hiervan is gekoppeld aan de gemeentelijke indexering.

 • Het subsidiebedrag is gebaseerd op een aanbod Voorschoolse Educatie van maximaal 400 uur per jaar (10 uur per week, gedurende 40 schoolweken).

8. Hoogte van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage is ingaande 1 januari 2020 vastgesteld op € 368,- op jaarbasis (€ 0,92 per uur bij 400 uur per jaar).

Naast een financiële bijdrage wordt van ouders ook verwacht dat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Hiertoe moeten ouders enkele ochtenden op de kinderopvang meedraaien en worden zij verwacht op ouderavonden.

9. Subsidieverstrekking

Wanneer aan de voorwaarden in deze beleidsregels wordt voldaan, vindt subsidieverstrekking plaats aan de ouders van kinderen met een VVE-indicatie.

 • De subsidie wordt voor maximaal 400 uur per jaar verstrekt (maximaal 10 uur per week, 40 schoolweken per jaar);

 • Bij afname van minder uren wordt de subsidie berekend op basis van werkelijk afgenomen uren;

 • Het subsidiebedrag wordt in maandelijkse termijnen rechtstreeks overgemaakt aan de kinderopvangorganisatie op basis van facturatie;

 • Ouders worden hiervan in kennis gesteld;

 • Wanneer een kind met een kindgebonden subsidie voor Voorschoolse Educatie regelmatig geen gebruik maakt van de voorschoolse voorziening, dan meldt de kinderopvangorganisatie dit bij de JGZ. In geval van ongeoorloofd verzuim kan de subsidie beëindigd worden.

10. Einddatum subsidieverstrekking

De subsidie eindigt op de eerste van de maand volgend op het moment dat een kind geen gebruik meer maakt van het VVE aanbod.

• De VVE subsidie eindigt in ieder geval bij het bereiken van de leeftijd van 4 jaar:

o per de vijftiende van de maand wanneer het kind voor de vijftiende de vierjarige leeftijd bereikt;

o op het eind van de maand wanneer het kind na de vijftiende de 4 jarige leeftijd bereikt.

11. Hardheidsclausule

Er kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van de bepalingen in deze beleidsregels, ten gunste van kinderen met een VVE-indicatie.

12. Inwerkingtreding

Deze regels treden na bekendmaking in werking op 1 januari 2020. Tegelijkertijd worden de in november 2015 in werking getreden ‘beleidsregels subsidiëring Voor- en Vroegschoolse educatie gemeente Oudewater’ ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 november 2019,

ir. W. Tempel mr. drs. P. Verhoeve

secretaris burgemeester