Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van peuteropvangtoeslag (Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Oudewater 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van peuteropvangtoeslag (Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Oudewater 2020)
CiteertitelBeleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Oudewater 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Oudewater

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-271892

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de subsidiëring van peuteropvangtoeslag (Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Oudewater 2020)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de “Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Oudewater 2020”.

 

 

1. Inleiding

Deze beleidsregels voor het verstrekken van een kindgebonden subsidie Peuteropvangtoeslag (hierna ‘Peuteropvangtoeslag’), ingaande 1 januari 2020, zijn een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Oudewater.

2. Doel

De gemeente heeft de taak om voorschoolse voorzieningen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk peuters. Met de peuteropvangtoeslag wordt ouders financieel de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een voorschoolse voorziening, ook wanneer er geen recht is op Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst, subsidie in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie of een inkomen hoger dan € 80.000,- op jaarbasis. Om de kinderopvang toegankelijker te maken voor gezinnen met een lager inkomen, is de bijdrage aan Peuteropvangtoeslag inkomensafhankelijk.

3. Subsidieplafond

Voor de verlening van de peuteropvangtoeslag heeft het college van burgemeester en wethouders en een subsidieplafond vastgesteld. Peuteropvangtoeslag wordt alleen dan verstrekt zolang het subsidieplafond niet bereikt is.

4. Doelgroep

Tot de doelgroep behoren kinderen in de leeftijd tussen 2,5 en 4 jaar, woonachtig in de gemeente Oudewater die niet tot de doelgroep VVE behoren, of waarvan de ouders aantoonbaar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst of geen inkomen hebben hoger dan € 80.000,- op jaarbasis.

5. Subsidieaanvraag

De aanvraag voor Peuteropvangtoeslag wordt door de ouders bij de gemeente gedaan middels een aanvraagformulier. Om vast te stellen of ouders recht hebben op Peuteropvangtoeslag, moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;

 • Een IB60 formulier van de ouder(s) of een inkomensverklaring van de Belastingdienst;

 • Een voorlopig contract van de kinderopvangorganisatie, waarin de startdatum, het aantal uren en de locatie vermeld staan;

 • Indien er bij de aanvraag sprake is van wijzigingen in de persoonlijke situatie (zoals werkloosheid) dan moeten bij de aanvraag relevante gegevens toegevoegd worden. Voorbeelden hiervan zijn de toekenningsbrief WW of wachtgeld, een ontslagbrief en loon- en uitkeringsgegevens van beide ouders. Tijdens de WW-periode hebben ouders de eerste drie maanden nog recht op kinderopvangtoeslag.

6. Kinderopvanglocatie

De peuteropvangtoeslag wordt alleen verstrekt wanneer het kind naar een kinderopvangorganisatie gaat gelegen binnen de gemeente Oudewater. De locatie moet voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang (Wko) aan opvang binnen de dagopvang stelt en moet zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

7. Hoogte Peuteropvangtoeslag

De hoogte van de Peuteropvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders(s). In onderstaande tabel staan de bijdragen per uur vermeld. De basis voor deze tabel is de ‘VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020’.

Tabel 1. Inkomensafhankelijke verdeling van de peuteropvangtoeslag

 

Inkomensbegrip

Via deze link is een hulpmiddel voor ouders beschikbaar om het toetsingsinkomen vast te stellen: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

 • Jaarlijks vindt de indexering plaats op de peuteropvangtoeslag, deze is gekoppeld aan het maximum-uurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang.

 • De Peuteropvangtoeslag wordt gebaseerd op een afname van kinderopvang, binnen een kinderopvangorganisatie, van maximaal 5 uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar.

8. Verstrekking

Wanneer vastgesteld is dat ouders recht hebben op Peuteropvangtoeslag wordt deze in maandelijkse termijnen aan de ouders verstrekt. Betaling vindt aan het einde van de maand plaats.

9. Verplichtingen van de ontvanger van Peuteropvangtoeslag

 • Ouders zijn verplicht alle wijzigingen door te geven en gevraagde stukken aan te leveren die van belang kunnen zijn voor de voortzetting van de betaling van peuteropvangtoeslag;

 • Steekproefsgewijs zal bij de kinderopvangorganisaties de aanwezigheid van het kind gecheckt worden;

 • Steekproefsgewijs zal bij minimaal 20% van het aantal ouders dat gebruik maakt van de peuteropvangtoeslag, de door de kinderopvangorganisatie afgegeven jaarlijkse opgave, met daarin het aantal afgenomen uren, opgevraagd worden;

 • Steekproefsgewijs zullen bij ouders salarisstroken, jaaropgaven, IB 60 formulieren of belastingaanslagen opgevraagd worden;

 • Naar aanleiding van genoemde steekproeven kan extra informatie opgevraagd worden die van belang is voor de verlening van peuteropvangtoeslag;

 • Gegevens kunnen tot 2 kalenderjaren nadat het kind vier jaar geworden is opgevraagd worden bij de ouders.

10. Einddatum Peuteropvangtoeslag

Peuteropvangtoeslag eindigt:

 • Per direct wanneer tijdens de looptijd van de peuteropvangtoeslag geen of onvoldoende gevraagde gegevens verstrekt worden;

 • Per direct wanneer er geen recht (meer) blijkt te bestaan op peuteropvangtoeslag;

 • Per de eerste van de maand volgend op het moment dat een kind geen gebruik meer maakt van de peuteropvang;

 • Bij het bereiken van de leeftijd van 4 jaar:

  • per de vijftiende van de maand, wanneer het kind vóór de vijftiende de vierjarige leeftijd bereikt;

  • op het eind van de maand, wanneer het kind ná de vijftiende de 4 jarige leeftijd heeft bereikt.

11. Terugvordering

Het college hanteert als uitgangspunt dat onverschuldigd toegekende Peuteropvangtoeslag altijd wordt teruggevorderd. Terugvordering vindt plaats tot maximaal 5 jaar na toekenning.

12. Hardheidsclausule

Er kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van de bepalingen in deze beleidsregels.

13. Inwerkingtreding

Deze regels treden na bekendmaking in werking op 1 januari 2020. Tegelijkertijd worden de in november 2015 in werking getreden ‘Beleidsregels subsidiëring Peuteropvangtoeslag gemeente Oudewater’ ingetrokken.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 november 2019,

ir. W. Tempel mr. drs. P. Verhoeve

secretaris burgemeester