Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Subsidieregeling inzet extra uren pedagogisch medewerker peuteropvang gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Subsidieregeling inzet extra uren pedagogisch medewerker peuteropvang gemeente Barneveld
CiteertitelSubsidieregeling inzet extra uren pedagogisch medewerker peuteropvang gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Barneveld/CVDR133535/CVDR133535_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-201901-01-2019Nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-271153

1120162

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Subsidieregeling inzet extra uren pedagogisch medewerker peuteropvang gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

de artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld;

besluit:

 

vast te stellen de Subsidieregeling inzet extra uren pedagogisch medewerker peuteropvang gemeente Barneveld

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  WKO: Wet kinderopvang;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 • e.

  aanbieder: de aanbieder van gecertificeerde voorschoolse voorziening;

 • f.

  gecertificeerde voorschoolse voorziening: een voorziening voor peuteropvang die zowel aan de geldende wettelijke eisen, als aan de overige in Barneveld van toepassing zijnde kwaliteitseisen voldoet;

 • g.

  LRK: landelijk register kinderopvang;

 • h.

  peuter: een kind in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar dat een peuteropvangplaats heeft op een gecertificeerde voorschoolse voorzieningen, die in het LRK is opgenomen en daarin geregistreerd is als dagopvang;

 • i.

  VVE indicatie: een door JGZ (consultatiebureau) afgegeven verklaring dat een peuter aan de voorwaarden voldoet om voor een gratis derde dagdeel in aanmerking te komen;

 • j.

  Coach on the job: HBO professional werkzaam voor het CJG, op afroep tijdelijk ingezet als coach in de gecertificeerde voorschoolse voorziening.

Artikel 2. Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd op locaties peuteropvang, met relatief veel peuters met een VVE-indicatie, extra uren inzet van een pedagogisch medewerker mogelijk te maken. Deze extra uren komen ten goede van peuters die op deze wijze voldoende aanbod krijgen van een goede kwaliteit.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

Aanbieder van gecertificeerde voorschoolse voorziening.

Artikel 4. Aanvraag en aanvraagtermijn

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4 van de ASV bedraagt de aanvraagtermijn minimaal 4 weken voorafgaande aan de start van de te subsidiëren activiteit.

 • 2.

  De aanvraag bevat het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de inzet van een extra pedagogisch medewerker peuteropvang.

Artikel 5. Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is opgebouwd aan de hand van een uurtarief en een totaal aantal uren per jaar.

 • 2.

  Het uurtarief bedraagt in 2019 € 30,-.

Artikel 6. Subsidieplafond

De hoogte van de subsidie en het subsidieplafond worden jaarlijks overeenkomstig artikel 4 van de ASV vastgesteld. Dit budget is taakstellend. Indien er meer peuter-opvangplekken worden aangevraagd dan volgens het budget beschikbaar zijn wordt de subsidie naar rato van het marktaandeel op 1 oktober van het betreffende jaar van de aanbieders verdeeld.

Artikel 7. Subsidieduur

 • 1.

  De subsidie gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand van aanvraag.

 • 2.

  De subsidie eindigt met ingang van de datum waarop het totaal aantal te ontvangen uren is bereikt.

 • 3.

  De subsidie wordt betaald aan de aanbieder van peuteropvang in maandelijkse termijnen.

Artikel 8. Verplichtingen

De aanbieder gaat akkoord met de afspraken die worden opgesteld door de coach on the job.

Artikel 9. Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1.

  Voor de verantwoording en vaststelling van de subsidie is hoofdstuk 7 van de ASV van toepassing.

 • 2.

  Voor de verantwoording dient gebruik te worden gemaakt van door het college vastgestelde formulieren.

 • 3.

  De verantwoording is de basis voor het vaststellen van de subsidie.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassingen van de onderhavige regeling tot onbillijkheden leidt, op een voor een belanghebbende gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze regeling.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 11 november 2019 en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling inzet extra uren pedagogisch medewerker peuteropvang gemeente Barneveld’.

   

Aldus vastgesteld op 15 oktober 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. vanSteden,

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester