Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

Mandaatregeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019
CiteertitelMandaatregeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat directeur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-201901-01-2019Vervangend regeling

12-09-2019

bgr-2019-841

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland, gevestigd te Alkmaar;

 

Bijeen:in zijn vergadering van 12 september 2019;

Gelet: op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland 2015;

Gezien: het advies van de beleidsadviescommissie van 27 juni 2019;

 

 

Overwegende:

 • Dat het voor een efficiënt functioneren van WNK noodzakelijk is om de bevoegdheidstoedeling te regelen en wel in de vorm van een mandaatregeling;

 • Dat deze regeling de uitgangspunten van WNK belichaamt, in die zin dat WNK een platte organisatie beoogt te zijn met een grote mate van taakvolwassenheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers;

 • Dat het wenselijk is de hieronder omschreven bevoegdheden, toebehorend aan het Dagelijks Bestuur, te mandateren;

 

Besluit:vast te stellen de Mandaatregeling WNK 2019 overeenkomstig onderstaande tekst:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  WNK:

Het openbaar lichaam welke uitvoering geeft aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland te Alkmaar, handelend onder de naam WNK Personeelsdiensten.

 • 2.

  Bestuursorgaan en bestuur functionarissen

 • a.

  Onder algemeen bestuur wordt verstaan het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015;

 • b.

  Onder dagelijks bestuur wordt verstaan het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 12 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015;

 • c.

  Onder voorzitter wordt verstaan de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur, zoals bedoeld in artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015.

 • d.

  Onder secretaris wordt verstaan de secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur, zoals bedoeld in artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015. De secretaris is tevens directeur van WNK.

 • 3.

  mandaat:

 • De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb).

 • 4.

  volmacht:

 • De bevoegdheid om in naam van een rechtspersoon (de volmachtgever) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten met inbegrip van het ondertekenen van hiermee samenhangende schriftelijke stukken.

 • 5.

  machtiging:

 • De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde.

 • 6.

  directeur:

 • De algemeen directeur van WNK Personeelsdiensten.

 • 7.

  medewerker:

 • Hij/zij die door of vanwege WNK is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.

 • 8.

  ondermandaat:

 • Bij een ondermandaat heeft de gemandateerde de mogelijkheid om het mandaat te verlenen aan een medewerker binnen de organisatie.

.

Artikel 2 Mandaatverlening

Het dagelijks bestuur en de voorzitter, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft verlenen de directeur het mandaat om namens hen alle besluiten te nemen die nodig zijn om een goede invulling te geven aan zijn taak en bevoegdheid, zoals hem deze op grond van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland zijn toebedeeld, een en ander voor zover hieronder niet uitdrukkelijk uitgesloten en met inachtneming van de hieronder genoemde beperkingen en voorwaarden.

Artikel 3 Plaatsvervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur is de manager Finance & Control bevoegd om als diens plaatsvervanger op te treden.

Artikel 4 Grenzen aan het Mandaat:

 • 1.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend onder voorbehoud van de volgende restricties:

  • a.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen en/of voorschrift;

  • b.

   het een bevoegdheid betreft die in de gemeenschappelijke regeling WNK expliciet wordt genoemd en derhalve geacht wordt voorbehouden te zijn aan het desbetreffende orgaan aan wie het is toebedeeld;

  • c.

   het besluit een overschrijding van de budgettaire tekenbevoegdheid ten maximale van € 1.000.000,- te boven gaat, dan wel een groot financieel risico met zich brengt;

  • d.

   het besluit dusdanige gevolgen heeft voor de rechtspositie van een of meerdere medewerkers dat besluitvorming door het dagelijks bestuur vereist is;

  • e.

   het dagelijks bestuur dan wel een lid hiervan heeft aangegeven dat hij een voorstel aan het dagelijks, dan wel het algemeen bestuur wenst voor te leggen;

  • f.

   de mandaatgever heeft aangegeven zelf te willen besluiten;

  • g.

   het een besluit betreft waarmee algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels of beleid worden vastgesteld dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor ingevolge de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend.

 • 2.

  De gemandateerde moet de instructies van de mandaatgever opvolgen.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze mandaatregeling worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a.

   Volmacht om in naam van de Gemeenschappelijke Regeling privaatrechtelijke handelingen aan te gaan;

  • b.

   het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 1.000.000,- ten behoeve van de bedrijfsvoering van WNK Personeelsdiensten;

  • c.

   Machtigingen om in naam van het dagelijks bestuur, de voorzitter of de directeur handelingen te verrichten die noch als een besluit noch als een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn aan te merken.

Artikel 5 Ondermandaat

 • 1.

  De directeur van WNK verleent ondermandaat aan de medewerkers, voor zover dat in overeenstemming is met hun taak en werkwijze.

 • 2.

  Ondermandaat wordt op functieniveau beschreven en toegewezen.

 • 3.

  De ondergemanteerde tekent bij aanvaarding van de functie een addendum bij zijn / haar contract, waarin de bevoegdheden nauwkeurig beschreven zijn.

 • 4.

  Ondermandaat wordt uitsluitend schriftelijk verleend.

 • 5.

  De directeur kan aan het ondermandaat aanvullende voorwaarden verbinden.

 • 6.

  De directeur is tegenover het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor alle besluiten die in ondermandaat zijn genomen.

 

Artikel 6 Reikwijdte van het mandaat

Indien het algemeen bestuur, dagelijks bestuur of de voorzitter mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin van het woord. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

 • a.

  het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidings- handelingen;

 • b.

  verdagen en/of uitstellen;

 • c.

  verzoeken om aanvullende informatie;

 • d.

  het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

 • e.

  het stellen van nadere voorwaarden;

 • f.

  het bekend maken en toezenden van besluiten overeenkomstig wettelijke regels;

 • g.

  en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die verricht moeten worden binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 

Artikel 7 Verschoning

Indien de uitvoering van een gemandateerde bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang

van de gemandateerde zelf betreft, gaat het mandaat over op de naast hogere medewerker.

 

Artikel 8 Informatieplicht

 • 1.

  De directeur verschaft het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd inlichtingen over de uitoefening van de mandaten.

 • 2.

  De directeur stelt het dagelijks bestuur in kennis van in mandaat genomen besluiten, waarvan hij inschat dat de genomen besluiten relevant zijn voor de uitoefening van toezicht door het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan zich door de gemandateerde laten informeren over in mandaat genomen besluiten.

 

Artikel 9 Ondertekening

 • 1.

  De krachtens mandaat genomen besluiten worden door de gemandateerde, dan wel de ondergemandateerde ondertekent namens het dagelijks bestuur of namens de voorzitter.

 • 2.

  Bij de uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten,

de naam van de gemandateerde, alsmede diens functienaam

<handtekening gemandateerde>

 

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  het Dagelijks Bestuur blijft bevoegd de hierna genoemde gemandateerde bevoegdheden uit te oefenen;

 • 2.

  het Dagelijks Bestuur kan het mandaat te allen tijde beëindigen.

het Dagelijks Bestuur kan ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid zowel algemene als bijzondere aanwijzingen geven.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het mandaatbesluit, vastgesteld op 2 maart 2006, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “Mandaatregeling WNK 2019”.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur

Alkmaar, 12 september 2019

het algemeen bestuur voornoemd:

F. Binnendijk, E. Beens-Woudenberg, B.J.N. Fintelman

voorzitter. Portefeuillehouder Personele Zaken, Penningmeester. tevens vicevoorzitter.

E. Beens-Woudenberg

Portefeuillehouder Prsonele Zaken, tevens vicevoorzitter

B.J.N. Fintelman

Penningmeester

W. van Eijk,

Algemeen directeur, tevens secretaris.

TOELICHTING

De wettelijke regels over het gebruik van mandaat zijn te vinden in hoofdstuk 10 van de Algemene wetbestuursrecht (Awb). In de Mandaatregeling WNK zijn aanvullende spelregels en randvoorwaarden opgenomen waaronder mandaatverlening binnen WNK plaats heeft. Deze spelregels en randvoorwaarden bieden duidelijkheid en uniformiteit bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden. Een juiste naleving ervan vormt de waarborg dat WNK ook bij mandaatverlening bevoegd besluiten neemt.

WNK kan verschillende handelingen verrichten: bestuursrechtelijke rechtshandelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de soort (rechts)handeling kan deze worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. Juridisch spreken we dan over mandaat, volmacht en machtiging. In de Awb zijn volmacht en machtiging door middel van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht (artikel 10:12 Awb).Wat geldt voor de mandaten, geldt ook voor de volmachten en de machtigingen.

Bij mandaatverlening worden bevoegdheden die een bestuursorgaan op grond van diverse wet- en regelgeving bezit, opgedragen aan medewerkers die werkzaam zijn in de organisatie. Mandaatverlening is de rechtsfiguur om besluiten met een uitvoerend karakter op te dragen aan de uitvoerende organisatie. In het algemeen kan gesteld worden dat de navolgende besluiten voor mandatering in aanmerkingkomen:

 • routinematige besluiten, dat wil zeggen besluiten die regelmatig terugkeren en waarbij geen of nauwelijks bestuurlijk gevoelige zaken optreden;

 • gebonden beschikkingen, dat wil zeggen besluiten die binnen een vastgesteld beleidskader worden genomen, zoals de criteria van een wet of een plan.

De hoofdregel voor de organisatie is dat alle bevoegdheden aan de medewerker zijn gemandateerd en dat deze medewerker gemachtigd is om de uitvoeringshandelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor dit werk. Het mandaat is begrensd tot bevoegdheden die voortvloeien uit de werkzaamheden die binnen een afdeling worden uitgevoerd en tevens functioneel noodzakelijk zijn.

De medewerker wordt voldoende taakvolwassen geacht om zelfstandig de afweging te kunnen maken of hij de beslissing namens het dagelijks bestuur kan nemen. De directeur ziet hier, zo nodig, op toe. Mandateringen worden schriftelijk vastgelegd.

Voorop staat dat mandatering voor een groot deel een kwestie van vertrouwen is. De bestuurder moet erop kunnen vertrouwen dat de medewerker een correct besluit namens hem doet uitgaan. De medewerker neemt een zelfde besluit als het bestuur zou nemen en dient terug te koppelen naar het bestuur als er met een zaak iets ‘aan de hand’ is dat voor het bestuur van betekenis is of kan worden. Een dergelijke houding past bij mandatering, omdat het bestuur eindverantwoordelijk is en blijft voor de genomen beslissing.