Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

Directiestatuut Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDirectiestatuut Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019
CiteertitelDirectiestatuut Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDirectiestatuut

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-201901-01-2019Wijziging directiestatuut 2 maart 2006

12-09-2019

bgr-2019-840

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2019

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland, gevestigd te Alkmaar;

 

Bijeen: in zijn vergadering van 12 september 2019;

Gelet: op het bepaalde in artikel 16, lid 1h van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland 2015;

 

Overwegende: dat voorwaarden en de instructie opgesteld dienen te worden waaronder de directeur werkzaam zal zijn;

 

Gezien: het advies van de beleidsadviescommissie van 27 juni 2019;

 

besluit: vast te stellen Directiestatuut WNK 2019 overeenkomstig onderstaande tekst:

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. WNK:

Het openbaar lichaam welke uitvoering geeft aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland te Alkmaar, handelend onder de naam WNK Personeelsdiensten.

2. Directeur:

De algemeen directeur van WNK.

3. Bestuur:

a. Onder algemeen bestuur wordt verstaan het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015;

b. Onder dagelijks bestuur wordt verstaan het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 12 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015;

c. Gezamenlijk te noemen het bestuur.

4. Bedrijfsvoering:

De manier waarop de processen binnen WNK worden georganiseerd en aangestuurd.

Artikel 2 Algemeen

1. De directeur ressorteert hiërarchisch onder het dagelijks bestuur. De directeur rapporteert en is verantwoording schuldig aan het bestuur.

2. Aanstelling en ontslag van de directeur is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur.

3. Voor het uitoefenen van werkzaamheden en het bekleden van functies, die niet kunnen worden geacht te behoren tot de taak van de directeur en die van invloed kunnen zijn op het functioneren van WNK of van de directeur, dient de directeur schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur te hebben.

4. De directeur is primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, communicatie en de externe contacten.

Artikel 3 Beleidstaken

1. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het vast te stellen beleid.

2. De directeur is verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het vastgestelde beleid.

3. De directeur draagt zorg voor de verslaglegging en de verantwoording over het gevoerde beleid.

Artikel 4 Bestuurlijk functioneren

1. De directeur van WNK is tevens directeur van private onderdelen van WNK en is eveneens secretaris van WNK, conform artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland en neemt in die hoedanigheid deel aan de vergaderingen van zowel het dagelijks bestuur als tevens het algemeen bestuur, hierna kortheidshalve te noemen als besturen.

2. De directeur verstrekt, gevraagd en ongevraagd, zowel mondeling als schriftelijk alle noodzakelijke informatie omtrent het functioneren van WNK en de private onderdelen en de van belang zijnde interne- en externe ontwikkelingen, die voor het bestuurlijk functioneren van belang zijn.

3. De directeur draagt zorg voor de voorbereiding van de vergadering van de besturen en stelt in overleg met de voorzitter van het bestuur de agenda op. De directeur draagt zorg voor tijdige aanlevering van de vergaderstukken.

4. De directeur draagt als secretaris zorg voor een correcte uitvoering van de besluiten van de besturen.

Artikel 5 Personeel en Organisatie

1. De directeur draagt zorg voor de invulling en uitvoering van een adequaat sociaal personeels- en organisatiebeleid binnen de overeengekomen meerjarenplannen, jaarbegrotingen en overige gemaakte afspraken met de besturen, een en ander binnen de grenzen van zijn mandaat conform de door het bestuur vastgestelde mandaatregeling.

2. De directeur draagt zorg voor de toepassing van de rechtspositieregelingen van medewerkers van WNK en de private onderdelen van WNK, met uitzondering van de eigen rechtspositie.

3. De directeur verzorgt de werving, selectie, aanstelling, beloning en het ontslag van het personeel met inachtneming van wet- en regelgeving en van toepassing zijnde rechtspositieregelingen.

4. De directeur geeft leiding aan de medewerkers werkzaam binnen het aan hen toegewezen taakgebied(en).

5. De directeur heeft regelmatig individueel en gezamenlijk overleg met de managers. Het overleg dient ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan WNK gestelde taken en doelstellingen. Het gezamenlijk overleg wordt aangeduid als managementteam overleg.

6. De directeur vervult de functie van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en onderhoudt het contact met de ondernemingsraad.

Artikel 6 Financiën

1. De directeur is verantwoordelijk voor de (voorbereiding van de) meerjarenplannen, de jaarbegroting en investeringsplannen van WNK.

2. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële beleid binnen de vastgestelde begroting en stelt de jaarrekening op t.b.v. het algemeen bestuur.

Artikel 7 Vertegenwoordiging

De directeur is bevoegd WNK te vertegenwoordigen in rechte:

1. op grond van de door het algemeen bestuur vastgestelde mandaatregeling;

2. ter uitvoering van een daartoe strekkend bestuursbesluit;

3. in spoedeisende gevallen met toestemming van de voorzitter, of het dagelijks bestuur, welke toestemming schriftelijk dan wel mondeling wordt verstrekt.

4. De directeur kan deze bevoegdheid per geval delegeren aan, hetzij een advocaat, hetzij een medewerker, hetzij een met WNK bij een bepaalde procedure of andere rechtsgang samenwerkende instelling.

5. Deze delegatie wordt te allen tijde schriftelijk vastgesteld, met uitzondering van een advocaat.

6. De directeur is bevoegd WNK te vertegenwoordigen buiten rechte ter uitvoering van een besluit van een der besturen of in het kader van de dagelijkse gang van zaken van WNK.

Artikel 8 Verhindering, afwezigheid en vervanging

1. De directeur draagt zorg voor adequate vervanging bij afwezigheid.

2. De waarnemend directeur is de manager Finance & Control.

3. Tijdens de afwezigheid van de directeur worden alle taken en bevoegdheden waargenomen door de waarnemend directeur.

4. De directeur draagt, bij afwezigheid van een week of langer, zorg voor de overdracht van de werkzaamheden aan de waarnemend directeur.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. De directeur is bevoegd om verantwoordelijkheden en bevoegdheden te ondermandateren aan andere medewerkers binnen de organisatie. Het ondermandaat laat eindverantwoordelijkheid van de directeur onverlet.

2. De directeur kan zich in zijn taak en onder zijn verantwoording laten bijstaan door personen die hij daarvoor aanwijst.

3. In alle gevallen, waarin dit directiestatuut niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van WNK.

4. Wijziging van dit directiestatuut geschiedt door het algemeen bestuur van WNK ná overleg met de directeur.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit statuut treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling en werkt terug tot 1 januari 2019, onder gelijktijdige intrekking van het directiestatuut vastgesteld op 2 maart 2006.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als "Directiestatuut WNK 2019”.

 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur

Alkmaar, 12 september 2019

het dagelijks bestuur voornoemd:

F. Binnendijk,

voorzitter. .

E. Beens-Woudenberg,

Portefeuillehouder Personele Zaken,

tevens vicevoorzitter

B.J.N. Fintelman

Penningmeester.

W. van Eijk,

Algemeen directeur, tevens secretaris.