Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Financiële verordening Baanbrekers Ex artikel 212 Gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Baanbrekers
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinanciële verordening Baanbrekers Ex artikel 212 Gemeentewet
CiteertitelFinanciële verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciële verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-201901-01-2019nieuwe regeling

27-05-2019

bgr-2019-839

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening Baanbrekers Ex artikel 212 Gemeentewet

Het algemeen bestuur van Baanbrekers;

 

gelet op:

 

 • artikel 212 van de Gemeentewet;

 • de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;

 • de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers.

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 mei 2019;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende Financiële Verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet:

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Baanbrekers:

Baanbrekers: De uitvoeringsorganisatie opgericht per 1 januari 2013 en vanaf die datum voor de aangesloten gemeenten actief op het terrein van werk en inkomen.

b. aangesloten gemeenten:

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk;

c. afdeling:

organisatorische eenheid binnen de organisatie van Baanbrekers;

d. administratie:

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van Baanbrekers en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

e. financiële administratie:

het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van Baanbrekers, om te komen tot een goed inzicht in:

 • 1.

  de financieel-economische positie;

 • 2.

  het financiële beheer;

 • 3.

  de uitvoering van de begroting;

 • 4.

  het afwikkelen van vorderingen en schulden;

 • 5.

  alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover;

f. administratieve organisatie:

het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding;

g. financieel beheer:

het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van Baanbrekers;

h. rechtmatigheid:

het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving;

i. doelmatigheid:

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

j. doeltreffendheid:

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 

ALGEMEEN

ARTIKEL 2. (VERVALLEN)

 

TITEL 1. BEGROTING EN VERANTWOORDING

ARTIKEL 3. PROGRAMMABEGROTING EN JAARSTUKKEN

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de indeling van de begroting vast met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur biedt de gemeenteraden de ontwerpbegroting aan en verzoekt de deelnemende gemeenten hierop zienswijzen in te dienen.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting vast en zendt de begroting naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en naar Provinciale Staten als financieel toezichthouder.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur biedt de gemeenteraden de voorlopige jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar ter kennisname aan.

 • 5.

  Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarstukken en stelt de definitieve jaarstukken vast.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, en aan Provinciale Staten als financieel toezichthouder.

ARTIKEL 4. KADERS BEGROTING

Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks vóór 1 april de gemeenteraden een kaderbrief aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Het algemeen bestuur neemt kennis van deze kaderbrief.

ARTIKEL 5. AUTORISATIE BEGROTING EN INVESTERINGSKREDIETEN

 • 1.

  Het algemeen bestuur geeft met het vaststellen van de begroting opdracht aan het dagelijks bestuur om de doelstellingen van de begroting te realiseren en de diensten te verlenen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma.

 • 3.

  Bij de begrotingsbehandeling geeft het algemeen bestuur aan van welke nieuwe investeringen het bestuur op een later tijdstip een afzonderlijk voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van het in de begroting opgenomen investeringsplan geautoriseerd.

 • 4.

  Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het dagelijks bestuur voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel voor aan het algemeen bestuur.

 • 5.

  De door het algemeen bestuur beschikbaar gestelde investeringskredieten blijven in de daaropvolgende jaren beschikbaar totdat het algemeen bestuur anders besluit.

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE

 • 1.

  Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur in de daartoe afgesproken frequentie door middel van een bestuursrapportage.

 • 2.

  De bestuursrapportage gaat in op:

  • a.

   De realisatie van, en de afwijkingen op de begroting;

  • b.

   verwachte afwijkingen op het beleid;

  • c.

   alsmede andere relevante ontwikkelingen.

 • 3.

  Indien nodig stelt het algemeen bestuur een begrotingswijzing vast ter actualisatie van de begrotingsbudgetten en investeringskredieten.

ARTIKEL 7. BIJDRAGEN VAN EN VERREKENINGEN MET DE GEMEENTEN

 • 1.

  De bijdragen van de gemeenten voor diensten en producten, die gezamenlijk zijn overeengekomen worden bepaald op basis van een verdeelsleutel die vastgesteld wordt in de kaderbrief en de begroting, conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  De bijdragen worden geraamd in de begroting en indien noodzakelijk bijgesteld in de tussentijdse rapportages.

 • 3.

  Buiten de gezamenlijke producten en diensten voor de gemeenten die zijn overeengekomen, kunnen er extra opdrachten en diensten in opdracht van een of meer gemeenten worden uitgevoerd door Baanbrekers. De kosten hiervan worden bij de opdrachtgevende gemeente in rekening gebracht.

 • 4.

  Baanbrekers heeft geen winststreven. Alle nadelige en voordelige resultaten worden met uitzondering van de onttrekkingen en toevoegingen aan de bestemmingsreserves ten laste c.q. ten gunste van de gemeenten gebracht.

ARTIKEL 8. (VERVALLEN)

 

TITEL 2. FINANCIEEL BELEID

ARTIKEL 9. INVESTEREN, WAARDEREN & AFSCHRIJVEN VAN VASTE ACTIVA

Het dagelijks bestuur stelt eens per vier jaar een nota op met de beleidsregels voor investeren, waarderen & afschrijven van vaste activa.

ARTIKEL 10. RESERVES EN VOORZIENINGEN

 • 1.

  In de kaderbrief, begroting en jaarstukken wordt inzicht gegeven in de stand en ontwikkeling van de reserves en voorzieningen.

 • 2.

  Reserves worden gevormd en opgeheven door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur mag afzien van een algemene reserve. Als de risico’s groter zijn dan het weerstandsvermogen, wordt het benodigde weerstandsvermogen geacht aanwezig te zijn bij de gemeenten.

ARTIKEL 11. FINANCIERINGSFUNCTIE

Het dagelijks bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor de uitvoering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het Treasurystatuut.

ARTIKEL 12. INFORMATIEPLICHT

Het dagelijks bestuur informeert vooraf het algemeen bestuur en neemt pas een besluit nadat het algemeen bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen voor aankopen van goederen, werken en diensten voor zover deze buiten de begroting en investeringsprogramma’s vallen.

 

TITEL 3. FINANCIËLE ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE

ARTIKEL 13. ADMINISTRATIE

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de regeling als geheel en in de onderdelen daarvan;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen en schulden, contracten;

 • c.

  het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • e.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

ARTIKEL 14. FINANCIËLE ORGANISATIE

Om aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording te kunnen voldoen draagt het dagelijks bestuur zorg voor:

 • a.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;

 • b.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • c.

  de te maken afspraken met de organisatieonderdelen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • d.

  de regels voor de verlening van decharge over het gevoerde beheer van de diensten.

ARTIKEL 15. AANBESTEDING EN INKOOP

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding van goederen, werken en diensten met inachtneming van de geldende regels vanuit de Europese Unie.

ARTIKEL 16. INTERNE CONTROLE

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de interne toetsing van een aantal organisatieonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen.

 

TITEL 4. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 17. INTREKKEN OUDE VERORDENING EN OVERGANGSRECHT

De Financiële verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 Gemeentewet, zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 december 2017, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

ARTIKEL 18. INWERKINGTREDING

Deze verordening treedt in werking na bekendmaking, met dien verstande dat de begroting, meerjarenraming, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie voor derden en de daarbij behorende toelichtingen met ingang van het begrotingsjaar 2019 voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

ARTIKEL 19. CITEERTITEL

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 mei 2019,

Het algemeen bestuur voornoemd,

de secretaris,

mr. A.H.Kansouh

de voorzitter,

R. Bakker