Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

AANWIJSBESLUIT EN UITWERKINGSBESLUIT PARKEREN NOVEMBER 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJSBESLUIT EN UITWERKINGSBESLUIT PARKEREN NOVEMBER 2019
Citeertitelaanwijs en uitwerkingsbesluit parkeren november 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2019aanwijsbesluit parkeren november 2019

22-10-2019

gmb-2019-270538

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJSBESLUIT EN UITWERKINGSBESLUIT PARKEREN NOVEMBER 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college van deze gemeente op 22 oktober 2019 heeft besloten, gelet op artikel 225 van de gemeentewet, de parkeerverordening en de verordening parkeerbelastingen, vast te stellen het aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren november 2019

 

 

 

 

Artikel 1  

a.

Aan te wijzen de locaties, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 5 ‘locaties betaald parkeren’.

b.

Aan te wijzen de locaties, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 1, onderdelen a en b, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 7 ‘locaties betaald parkeren en vergunningen’.

c.

Aan te wijzen de locaties, waarop uitsluitend met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 9 ‘locaties E9 – vergunningen’.

d.

Aan te wijzen de locaties, waarop één of meer parkeerplaatsen zijn voorbehouden ten behoeve van deelauto zoals vermeld in artikel 10 ‘locaties deelauto’.

 

Artikel 2  

Binnen de volgende betaaltijden wordt parkeerbelasting geheven:

 

I

Ma t/m zo

09.00 – 21.00

II

Ma t/m vrij

09.00 – 18.00

III

Ma t/m za

Koopavond

Koopzondag

09.00 – 18.00

18.00 – 21.00

12.00 – 17.00

IV

Ma t/m zo

9.00 – 00.00

V

Ma t/m vr

8.00 – 10.00

 

Artikel 3  

Dat op parkeerplaatsen aangeduid met een bord E9 of gelegen binnen een zone E9 de volgende tijden van parkeerregulering gelden:

a.

In gebied de Bergen van maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur;

b.

In gebied Mariënhage van maandag tot en met zondag van 00.00 tot 23.59 uur;

c.

In gebied Rapenland van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 23.59 uur;

d.

In gebied winkelcentrum Woensel van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur;

e.

Op parkeerterreinen met plaatsgarantie van maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur.

 

Artikel 4  

De volgende voorschriften vast te stellen voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur:

a.

De betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening parkeerbelastingen vindt plaats door het in werking stellen van de op de parkeerlocaties geplaatste parkeerautomaten of individuele parkeermeters.

b.

Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00, of € 2,00 dan wel door middel van een pinpas.

c.

Indien de parkeerplaats is voorzien van parkeerapparatuur waar een kenteken moet worden ingevoerd, dient het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt volledig en correct te worden ingetoetst.

d.

Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat, waar geen kenteken van het voertuig dient te worden ingevoerd, dient na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerkaart als bewijs van betaling goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

e.

Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

-

jaar, dag en maand van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

-

het betaalde bedrag;

-

het nummer van de parkeerautomaat;

-

het doorlopende nummer van de parkeerkaart.

f.

Een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de parkeerautomaat welke behoort bij de gebruikte parkeerplaats.

g.

In afwijking van het bepaalde onder 4a. kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon of RFID-kaart inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Eindhoven een overeenkomst heeft gesloten. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch, via een App of via een RFID-kaart door te geven aan de centrale computer. Tevens dient de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht te nemen.

h.

Parkeervergunninghouders dienen tijdens het parkeren de vergunning goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen conform de op de in de vergunning aangegeven plaats.

i.

In afwijking van het bepaalde onder 4h. dienen parkeervergunninghouders die geen pas ontvangen te zorgen dat het kenteken van het voertuig waar mee geparkeerd wordt volledig en correct geregistreerd is bij de gemeente.

j.

Indien een wielklem is aangebracht vindt de voldoening op aangifte gelijktijdig plaats met de betaling van de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem op de wijze als is aangegeven in de Wegsleepverordening 2017, vastgesteld op31 januari 2017.

 

Artikel 5 “Locaties betaald parkeren”

Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met het RVV-bord BW-111. Daarbij is soms gekozen voor een zone om een groter gebied toe te wijzen. Binnen dit regime mogen de parkeerplaatsen gebruikt worden als voldaan is aan de fiscale verplichting. Binnen dit besluit wordt naast de locatietoewijzing ook vastgelegd welk tariefcode en welke betaaltijden gelden op de betreffende locatie.

Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

 

Zone

 

Straat

Details

Tarief

Code 1)

Betaal

tijden

Max. Parkeerduur

Centrum

111

Dommelstraat

Tussen Tramstraat en de Dommel

A2

I

N.v.t.

111

Molenveld

Ter hoogte van huisnummer 14

A2

I

N.v.t.

111

Raiffeisenstraat

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

111

Raiffeisenterrein

Parkeerterrein

A3

I

N.v.t.

111

Stationsplein / VVV terrein

Voorzijde station

A1

I

N.v.t.

111

Stationsweg

Gehele straat

A1

I

N.v.t.

111

Tramstraat

Tussen Kanaalstraat en Tramstraat 23

A2

I

N.v.t.

112

Bergstraat

Ter hoogte van huisnummers 38 t/m 48

A2

I

N.v.t.

112

Grote Berg

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

112

Hoogstraat

Tussen Mauritsstraat en Grote Berg

A2

I

N.v.t.

112

Kleine Berg

Gehele straat

A1

I

N.v.t.

112

Paradijslaan

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

112

Terrein Keizersgracht

Gehele terrein

A1

I

N.v.t.

112

Wilhelminaplein

Tussen Willemstraat en huisnummer 25

A2

I

N.v.t.

112

Willem de Zwijgerstraat

Tussen Grote Berg en Sint Catharinastraat

A2

I

N.v.t.

113

Lichtstraat

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

113

Mathildelaan

Ter hoogte van politiebureau

A2

I

N.v.t.

113

Victoriapark

Gehele terrein

A2

I

N.v.t.

113

Willemstraat

Tussen Vonderweg en Keizersgracht

A2

I

N.v.t.

1) (tarieventabel verordening parkeerbelasting)

 

 

 

Zone

Straat

Details

Tarief

Code 1)

Betaal

tijden

Max. Parkeer-duur

Schilwijk en restgebied

213

Tesselschade-laan

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

215

Pastoor Harxplein

Voorplein

B2

I

N.v.t.

336

Javalaan

Tussen Insulindelaan en ingang parkeerterrein de IJzeren man

C1

V

N.v.t.

410

Boschdijk

Tussen Pastoor Peterstraat en Nieuwe Fellenoord

B1

I

N.v.t.

411

Marconilaan

3 plaatsen op de ventweg ter hoogte van huisnummer 74

C1

I

N.v.t.

412 /413

Kruisstraat

Tussen Gildelaan en Woenselse markt

B7

I

N.v.t.

612/

614/

615

Strijpsestraat

Tussen Ekkerstraat en Strijpsestraat huisnummer 182

B1

I

N.v.t.

612/

615

St. Trudoplein

Tussen Schootsestraat en Doelenstraat

B1

I

N.v.t.

616

Ir Kalffstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Ir van der Pollstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Ketelhuisplein

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Laboratoriumstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Leidingstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Philitelaan

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Torenallee

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Apparaten-straat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Leidingstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Machinekamer

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Pr. Horwitzstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Stoomstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Veemstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

616

Walserijstraat

Gehele straat

B1

I

N.v.t.

638

Spottersweg

Parkeerterrein

B1

I

N.v.t.

711

Gestelsestraat

Tussen Ploegstraat en Hoogstraat

B1

I

N.v.t.

711/

712

Hoogstraat

Tussen huisnummers 149 en 163

B1

I

N.v.t.

1) (tarieventabel verordening parkeerbelasting)

 

Er worden geen vergunningen of ontheffingen uitgegeven in hiervoor genoemde straten, met uitzondering van hulpverlenersvergunningen.

 

Artikel 6. Begripsomschrijvingen

De begrippen in dit besluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de Parkeerverordening 2009.

 

Artikel 7. Locaties betaald parkeren en vergunningen

 

Lid 1. 111 Stratumsedijk

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Bilderdijklaan

Tussen Wal en Stratumsedijk

A2

I

Bleekweg

Gehele straat

A2

I

Geldropseweg

Tussen Stratumsedijk en Vestdijk / Hertogstraat

A2

I

Jan Smitzlaan

Tussen P Czn Hooftlaan en Stratumsedijk

A2

I

Stratumsedijk

Tussen Bleekweg en P Czn Hooftlaan / Hertogstraat

A2

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied 111 Stratumsedijk komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Bleekweg

(oneven 1 t/m 67)

Hertogstraat

(oneven 1 t/m 27, oneven 29 t/m 33, even 2 t/m 92)

Hertogstraat

(oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55) alleen de 2e bewonersvergunning

Jan Smitzlaan

(even 4 A t/m F)

P Czn Hooftlaan

(oneven 3 t/ m 115)

Stratumsedijk

(oneven 17 t/m 39 E, even 8 t/m 26)

 

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

91

114

 

Lid 2. 111 Terrein Tramstraat

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaaltijden

Terrein Tramstraat

Tramstraat

A3

I

 

b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Vergunning Terrein Tramstraat is ook geldig op het terrein Raiffeisen.

f. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

81

40

 

Lid 3. 111 Terrein Raiffeisen

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Raiffeisenstraat

Terrein Raiffeisen, ingang Raiffeisenstraat

A3

I

b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

20

 

Lid 4. 111 Terrein Stationsweg

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Terrein Stationsweg

Stationsweg

A3

I

 

b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

120

50

 

Lid 5. 112 Don Boscostraat

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Deken van Somerenstraat

Gehele straat

A2 + A4

I

Deken van Somerenstraat

Terrein

A3

I

Don Boscostraat

Gehele straat

A2 + A4

I

Frederik van Eedenplein

Gehele straat

A2 + A4

I

Zwembadweg

Tussen Paradijslaan en Don Boscostraat

A2 + A4

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Don Boscostraat betaald parkeren komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Deken van Somerenstraat

oneven 5 t/m 45, even 2 t/m 6

Don Boscostraat

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 4

Frederik van Eedenplein

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 20. Parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en /of digitale bezoekersregeling

Grote Berg

oneven 55 en 55a

Luciferstraat

oneven 1 t/m 7, even 2 t/m 68

Paradijslaan

even 54-56

Zwembadweg

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 22. Oneven huisnummers parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en/of digitale bezoekersregeling

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

107

55

 

Lid 6. 112 Terrein de Rungraaf

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaaltijden

Terrein de Rungraaf

Rungraaf

A2

I

 

b. Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c. Voor een bedrijfsparkeervergunning op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking: bedrijven gevestigd aan de Kleine Berg.

d. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven:

e. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

f. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

96

80

 

Lid 7. 112 Terrein Deken van Somerenstraat

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Terrein Deken van Somerenstraat

Deken van Somerenstraat

A3

I

 

b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt. c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

62

40

 

Lid 8. 113 Witte Dame

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Gagelstraat

tussen de Mathildelaan en de Vonderweg

A2

I

Terrein Vonderweg

Gehele terrein

A2

I

Mathildelaan

Ter hoogte van huisnummer 3 t/m 73

A2

I

Ventoselaan

Gehele straat

A2

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Witte Dame komen in aanmerking de bewoners en bedrijven van de straten:

Straat

Details

Gagelstraat

even 2A t/m 6

Krabbendampad

3 B (uitsterfconstructie)

Mathildelaan

oneven 3 t/m 75

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

40

 

Lid 9. 114 Parkeerdekken ’t Eindje

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Parkeerdekken ’t Eindje

Eindje

A3

I

 

b. Voor een gratis bedrijfsvergunning voor Parkeerdekken ’t Eindje komen in aanmerking de bedrijven zoals hieronder vermeld:

VastNed Offices Benelux Holding B.V., Antareslaan 69, 2132JE Hoofddorp

HooglandInvestments BV, Postbus 100, 5580 ACWaalre

Merin B.V., Bogert 9, 5612LX Eindhoven

 

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen andere parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

166

166

 

Lid 10. 115 Terrein Prof. Dr. Dorgelolaan

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Terrein Prof. Dr. Dorgelolaan

Prof. Dr. Dorgelolaan

B2

I

 

b. Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

249

200

 

Lid 11. 211 Irisbuurt

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Bleekstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Guldenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Havenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Havensingel

Gehele straat

B1 + B5

I

Kanaaldijk Zuid

Tussen Bleekstraat en Tongelresestraat

B1 + B5

I

Kleine Bleekstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Korte Havenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Schellingstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Irisbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Bleekstraat

oneven 1 t/m 33

Dukaatstraat

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 26

Guldenstraat

oneven 1 t/m 27, even 2 t/m 48. Oneven huisnummers alleen tweede vergunning met 2 auto’s en een digitale bezoekersregeling

Havenstraat

oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 18

Havensingel

oneven 1 t/m 63, even 2 t/m 240

Kanaaldijk Zuid

oneven 7 t/m 9, 21 t/m 59

Kleine Bleekstraat

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 32

Korte Havenstraat

even 2 t/m 26

Schellingstraat

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 16

Stuiverstraat

oneven 1M, 1N, 1R, 1P, even 46 en 48

Tongelresestraat

oneven 1, 1b, 3, 13 en 15, even 2 t/m 60. 60 F t/m N alléén tweede vergunning met 2 auto’s

Vestdijk

oneven 129 t/m 167

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

246

308

 

Lid 12. 212Rochusbuurt

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Geldropseweg

Tussen Vestdijk en Voorterweg

B1 + B5

I

Hertog Hendrik van Brabantplein

Gehele straat en plein

B1 + B5

I

Hoefkestraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Jan van Schoonvorststraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Pastoor Dijkmansstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

St Jorislaan

Tussen de Geldropseweg en de Tuinstraat

B1 + B5

I

St Rochusstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Tuinstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Willem van Hornestraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Willem van Millenberchstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Rochusbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Geldropseweg

even 36 t/m 98 (de even nummer 72 t/m 86 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling)

Hertog Hendrik van Brabantplein

oneven 1 t/m 13 en 21 t/m 89, even 2 t/m 14 en 22 t/m 90

Hertog Hendrik van Brabantplein

even en oneven 15 t/m 20 en 91 t/m 100, alleen de 2e bewonersvergunning

Hertogstraat

oneven 1 t/m 29, 31 t/m 33, even 2 t/m 92

Hertogstraat

oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55) alleen de 2e bewonersvergunning

Hoefkestraat

oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 74

Jan van Schoonvorststraat

oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 22

Pastoor Dijkmansstraat

oneven 1 t/m 33, even 4 t/m 44

Schoonhoeve

oneven 1 t/m 51 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

oneven 53 t/m 67

St Jorislaan

even 2 t/m 92,

even 94 t/m 138 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

St Rochushofje

Even 8 t/m 40 (alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling)

oneven 7 t/m 41 (alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling)

St Rochusstraat

oneven 1 t/m 125, even 2 t/m 66

Tuinstraat

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 32

Willem van Hornestraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 32

Willem van Millenberchstraat

oneven 1 t/m 27, even 8 t/m 24

 

c. Bewoners komen in aanmerking voor een bezoekersregeling.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

400

400

 

Lid 13. 213 Elzent-Noord

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Bomanshof

Gehele straat

B2 + B5

I

Bomansplaats

Parkeerterrein

B2 + B5

I

Dr Schaepmanlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Elzentlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Jacob Catslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Jan Smitzlaan

Tussen Jacob Catslaan en P Czn Hooftlaan

B2 + B5

I

Poirterslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Ruusbroeclaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Tollenslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Vondellaan

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Elzent-Noord komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Bomanshof

oneven 1 t/m 309

Bomansplaats

oneven 31 t/m 119, even 20 t/m 120

Dr Schaepmanlaan

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 24

Elzentlaan

oneven 1 t/m 143, even 2, 8 t/m 18, 26 t/m 48

Hertog Hendrik van Brabantplein

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 14

Hertog Hendrik van Brabantplein

15 t/m 20 en 91 t/m 100: alleen de 2e bewonersvergunning

Hertog Hendrik van Brabantplein

21 t/m 90

Hertogstraat

oneven 1 t/m 27, 29 t/m 33, even 2 t/m 92

Hertogstraat

oneven 29A t/m 29D en oneven 35 t/m 55: alleen de 2e bewonersvergunning

Jan Smitzlaan

oneven 7 t/m 11, even 6 t/m 22

Jacob Catslaan

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 14

Knuvelderlaan

oneven 1 t/m 43 en even 2 t/m 44: alleen tweede bewonersvergunning

P Czn Hooftlaan

oneven 3 t/m 115, even 2 t/m 14

Poirterslaan

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 56

Ruusbroeclaan

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 28A

Stratumsedijk

oneven 29, even 28 t/m 58

Tollenslaan

oneven 1 t/m 15, even 6

Vondellaan

oneven 7 t/m 23, even 12 en 14

Willem van Hornestraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 32

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

568

710

 

Lid 14. 214 Tuindorp

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

St Jorislaan

Tussen de Geldropseweg en Stratumsedijk

B1 + B5

I

b. Voor een parkeervergunning in gebied Tuindorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

St Jorislaan

Oneven 1 t/m 45

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

18

23

 

Lid15 215 Joriskwartier

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Leenderweg

Tussen Rozemarijnstraat en Heistraat

B1

I

Rozemarijnstraat

Pleintje aansluitend op Leenderweg bij huisnummer 36

B1

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Joriskwartier komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Leenderweg

oneven 45 t/m 107, even 26 t/m 88

Rozemarijnstraat

even 34 t/m 36

 

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

42

53

 

Lid16. 216 Bloemenplein

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Aalsterweg

Tussen Stratumsedijk en Ring

B1

I

Biesterdwarsweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Biesterweg

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Bloemenplein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Aalsterweg

oneven 1 t/m 133, even 2 t/m 138

Biesterdwarsweg

oneven 1 t/m 3

Biesterweg

oneven 1 t/m 69, even 2 t/m 88

Leostraat

even 82 t/m 114 géén digitale bezoekersregeling

Magnoliastraat

even 2A

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen, deze is niet geldig op de Aalsterweg.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

169

221

 

Lid17. 217 Looiakkers

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Anna Bijnsweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Hofdijkstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Le Sage ten Broeklaan

Tussen Stratumsedijk en huisnummer 24

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Looiakkers komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Anna Bijnsweg

oneven 3 t/m 71. Alléén tweede bewonersvergunning bij 2 auto’s

Anna Bijnsweg

oneven 1, even 2 t/m 10

Le Sage ten Broeklaan

even 2 t/m 24, oneven 1, 11 en 21

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

72

28

 

Lid 18. 217 Terrein Parktheater

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Terrein Parktheater

Tussen Dr. Schaepmanlaan en Le sage ten broeklaan

B2

I

 

b. Voor een bedrijfsvergunning op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bedrijven gevestigd op:

 

Straat

Details

AlberdingkThijmlaan

huisnummer 1

Elzentlaan

huisnummer 50

Le sage ten Broeklaan

huisnummer 1 en huisnummer 11

Theaterpad

huisnummer 1 en 3

 

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

123

50

 

Lid19. 311 Villapark

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Dommelhoefstraat

Tussen Fazantlaan en Treurenburgstraat

B2 + B5

I

Fuutlaan

Tussen stationsweg en Lijsterlaan

B2 + B5

I

Koekoeklaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Kwartelstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Lakerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Leeuweriklaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Merellaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Nachtegaallaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Patrijsstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Reigerlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Roeklaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Treurenburgstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Villapark komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Dommelhoefstraat

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 44

Dommelstraat

oneven 1 t/m 3, even 2

Fazantlaan

oneven 5 t/m 7

Fuutlaan

oneven 23 t/m 49

Koekoeklaan

oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 22

Kwartelstraat

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Lakerstraat

oneven 1 t/m 61, even 2 t/m 68

Leeuweriklaan

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 22

Merellaan

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Nachtegaallaan

oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 20

Patrijsstraat

oneven 1 t/m 11

Reigerlaan

oneven 1 t/m 3, even 2 t/m 12

Roeklaan

oneven 1, even 2 t/m 16

Treurenburgstraat

oneven 1 t/m 61, even 12 t/m 30

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

482

602

 

Lid 20. 311 Terrein NRE

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Terrein NRE

Openbaar terrein

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in het gebied 311 NRE terrein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Nachtegaallaan

13A t/m J

Gasfabriek

3, 3A en 5

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

20

 

Lid 21. 312 Lakerlopen

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Picushof

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Lakerlopen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

 

Straat

Details

Picushof

Oneven 1 t/m 21. Even 2 t/m 276.

Tongelresestraat

huisnummers 66, 68, 70,72, 74,78, 80, 82 en 84 alleen een 1e bewonersvergunning

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

99

123

 

Lid 22. 410 Limbeek-Zuid

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Aletta Jacobsplein

Gehele straat

B2 + B5

I

Roosje Vosstraat

Tussen Rosa Manusstraat en Kabelstraat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Limbeek-Zuid komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Aletta Jacobsplein

oneven 1 t/m 121, even 2 t/m 122

Clara Wichmannstraat

even 2 t/m 34

Roosje Vosstraat

oneven 1 t/m 53, even 22 t/m 62

Kabelstraat

oneven 1 t/m 25

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. n dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

237

297

 

Lid 23. 411 Limbeek-Noord

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Marconilaan

ventweg huisnummer 187-203

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Limbeek Noord komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

 

Straat

Details

Marconilaan

oneven 187 t/m 203

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

8

10

 

Lid 24. 412/413 Hemelrijken / Gildebuurt

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

De Vriesstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Dr. J. den Uylstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Dr. Willem Dreesstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Gildelaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Houtstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Kronehoefstraat

Tussen Boschdijk en Van Speijkstraat

B7

I

Kruisstraat

Tussen Pastoor Peterstraat en Gildelaan

B7

I

Pastoor Petersstraat

Tussen Boschdijk en Veld. Montgom. Laan

B2 + B5

I

Spinnerstraat

Tussen Weverstraat en huisnummer 59

B2 + B5

I

Van Speijkstraat

Tussen Zeeheldenlaan en Kronehoefstraat

B7

I

Veldm. Montgomerylaan

Tussen Pastoor Peterstraat en Schoenmakerstraat

B2 + B5

I

Weverstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Woenselse Markt

Parkeerterrein Woenselse Markt

B7

I

 

b. Voor een parkeervergunning voor bewoners in gebied Hemelrijken/Gildebuurt komen in aanmerking de bewoners van en de bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

De Vriesstraat

even 2 t/m 44, oneven 1 t/m 107

Dr. J. den Uylstraat

even 12 t/m 38

Dr. Willem Dreesstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 38

Gildelaan

oneven 39 t/m 47, even 34 t/m 50

Houtstraat

even, 2 t/m 10

Kloosterdreef

oneven 37 t/m 49; even 102 t/m 110

Kruisstraat

oneven 27 t/m 187, even 36 t/m 182

Meester Kooningsplaats

1,2, 3, 16, 17 & 18

Nieuw Fellenoord

oneven 11 t/m 21

Pastoor Petersstraat

oneven 1 t/m 201, even 2, 134 t/m 180

Spinnerstraat

oneven 59 t/m 69, even 46 t/m 50

Veldmaarschalk Montgomerylaan

oneven 3 t/m 669 F

Weverstraat

oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 12 en 60 t/m 66

Woenselse Markt

oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 64

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

924

850

 

Lid 25. 414 Woenselse Watermolen

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Bisschopsmolen

Tussen Vincent van den Heuvellaan en Hooidonksemolen

B1 + B5

I

Borchmolen

Gehele straat

B1 + B5

I

Keersoppermolen

Gehele straat

B1 + B5

I

Hooidonksemolen

Tussen Bisschopsmolen en aansluiting fietspad Veldmaarschalk Montgomerylaan

B1 + B5

I

Venbergsemolen

Tussen Rachelsmolen en Stevertsemolen

B2 + B5

I

Stevertsemolen

Ter hoogte van huisnummers 35 t/m 41, 46 t/m 60

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Woenselse Watermolen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Bisschopsmolen

oneven 1 t/m 31

Borchmolen

even 2 t/m 80

Keersoppermolen

even 2 t/m 128

Venbergsemolen

oneven 1 t/m 267

Stevertsemolen

oneven 35 t/m 41, even 46 t/m 60

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

149

187

 

Lid 26. 423 Barrier

 

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Pastoor van Arsplein

Gehele plein

C2 + C6

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Barrier komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Pastoor van Arsplein

Oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 36

St Philomenastraat

Oneven 1t/m 13, even 2 t/m 16

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

50

 

 

Lid 27. 514 t Hool

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 107 t/m 119

C1 + C6

I

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 89 t/m 99

C1 + C6

I

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 69 t/m 79

C1 + C6

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied ’t Hool komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

Straat

Details

Luxemburglaan

oneven 61 t/m 119

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

36

45

 

Lid 28. 515 Winkelcentrum Woensel

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

WC Woensel

De parkeerterreinen van het winkelcentrum

C3

III

 

b. Voor een parkeervergunning in Winkelcentrum Woensel komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Franklin. D. Rooseveltlaan

oneven 1 t/m 241

Genovevalaan

even 2 t/m 300

Luxemburglaan

101 t/m 107

Winkelcentrum Woensel

1 t/m 510 (even en oneven)

 

c. Voor een gratis bedrijfsvergunning voor Winkelcentrum Woensel komt in aanmerking (maximaal 25 vergunningen)

Kool Vastgoed, Winkelcentrum Woensel 84, 5625 AE Eindhoven

 

d. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

e. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

f. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1821

250

 

Lid 29. 611 Eliasterrein, Vonderkwartier

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Albertina van Nassaustraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Amalia van Anhaltstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Anna Paulownastraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Anna van Engelandstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Bernhardplaats

Gehele terrein

B2 + B5

I

Burgemeester Vogelspad

Gehele straat

B2 + B5

I

Frederika van Pruisenweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Graaf Adolfstraat

Gehele straat, inclusief parkeerterreinen naast laagbouw

B2 + B5

I

Hagenkampweg Noord

Gehele straat

B2 + B5

I

Hendrik Casimirstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jan de Oudestraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jozef Eliasweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Julianastraat

Tussen ’t Vonderke en Willem de Zwijgerstraat

B2 + B5

I

Lodewijk Napoleonlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Lodewijk Napoleonplein

Gehele plein

B2 + B5

I

Maria Stuartstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Mauritsstraat

Tussen Julianastraat en Willem de Zwijgerstraat

B2 + B5

I

Mecklenburgstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Nassaustraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Prins Alexanderstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Prinsenhof

Gehele straat

B2 + B5

I

Sophia van Wurtemberglaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Terrein Vogelzang

Hoek Willemstraat – Lodewijk Napoleonlaan

B2 + B5

I

T Vonderke

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem de Rijkelaan

Noordzijde tussen Graaf Adolfstraat en Sophia van Wurtemberglaan

B2 + B5

I

Willem Frisostraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem de Zwijgerstraat

Tussen Mauritsstraat en Julianastraat

B2 + B5

I

Willemstraat

Tussen Vonderweg en Langdonkenstraat

B1 + B5

I

Wouter Hollemanplein

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Vonderkwartier Zuid komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Albertina van Nassaustraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 20

Amalia van Anhaltstraat

oneven 1 t/m 31, even 4 t/m 42

Anna Paulownastraat

oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 34

Anna van Engelandstraat

oneven 1 t/m 45, even 8). Huisnummer 8 alléén bedrijfsvergunningen

Bernhardplaats

(huisnummer 1) alleen bezoekersregeling verzorgingshuis

Burgemeester Vogelspad

even 2 t/m 14

Frederika van Pruisenweg

oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 66

Graaf Adolfstraat

oneven 1 t/m 95, even 2 t/m 180

Hagenkampweg Noord

oneven 1 t/m 95, even 2 t/m 106). Huisnummers 96 t/m 104 géén eerste bewonersvergunning

Hendrik Casimirstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 30

Jan de Oudestraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 24

Jozef Eliasweg

oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 34

Julianastraat

oneven 13, 19 t/m 41, even 14 t/m 50

Lodewijk Napoleonlaan

oneven 19 t/m 31, even 32 t/m 42

Lodewijk Napoleonplein

oneven 3 t/m 47, even 4 t/m 46

Maria Stuartstraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 34

Mauritsstraat

oneven 1 t/m 85, even 8 t/m 70

Mecklenburgstraat

oneven 1 t/m 97, even 2 t/m 84). Huisnummers 1 t/m 9 géén eerste bewonersvergunning

Nassaustraat

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24

Prins Alexanderstraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 30

Prinsenhof

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 20

Sophia van Wurtemberglaan

oneven 1 t/m 61, even 4 t/m 64

Strijpsestraat

oneven 1 t/m 53, even 2 t/m 82

Vonderweg

even 66 t/m 120

Willem de Rijkelaan

oneven 1, even 2 t/m 4

Willem Frisostraat

oneven 31 t/m 41, even 2 t/m 20

Willem de Zwijgerstraat

oneven 17 t/m 79, even 26 t/m 58, 62 t/m 66

Willemstraat

37a (uitsterfconstructie)

Willemstraat

oneven 115 t/m 143

Wouter Hollemanplein

oneven 1 t/m 107, even 2 t/m 108

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1050

1313

 

Lid 30. 615 Schoot

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Acaciastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Batenhof

Gehele straat

B1 + B5

I

Berkenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Beukenlaan

Tussen Zwaanstraat en Canadastraat (noord)

Tussen Schootsestraat en Kreugelstraat (zuid)

C1+C6

I

Cederlaan

Parkeerstrook langs huisnummer 1

B1

I

Dennenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Doelenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Frederiklaan

Tussen Schootsestraat en Iepenlaan

B1 + B5

I

Heesakkerstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Kastanjelaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Kleinakkerweg

Gehele straat

B1 + B5

I

Kreugelstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Plataanlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Plataanplein

Gehele straat

B1 + B5

I

Populierenweg

Gehele straat

B1 + B5

I

Schootsestraat

Tussen Kastanjelaan en Beukenlaan

B5 + B6

IV

Vlierstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

 

 • b.

  Voor een parkeervergunning in gebied Schoot komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Acaciastraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 62. Huisnummers even 30 t/m 62 alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Batenhof

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m16

Berkenstraat

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 28

Beukenlaan

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 24

Cederlaan

huisnummer 2a

Dennenstraat

oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 22

Doelenstraat

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 30

Frederiklaan

oneven 143 t/m 213 en 181-01 t/m 181-35, even 62 t/m 102. Oneven huisnummers 173 t/m 173H, 181-01 t/m 181-35, 189-01 t/m 189-83, 189A en 189B alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Heesakkerstraat

oneven 1 t/m 3, even 2 t/m 56,

oneven 5 t/m 69 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

Kastanjelaan

oneven 1 t/m 111

Kleinakkerweg

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 8

Kreugelstraat

oneven 1 t/m 37, even 16 t/m 56

Plataanlaan

oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 82

Plataanplein

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 14

Populierenweg

even 2 t/m 18

Schootsestraat

oneven 7 t/m 41, even 4 t/m 60 en 66 t/m 104. Huisnummers 70 t/m 82, 90 en 92 géén eerste bewonersvergunning

St. Trudoplein

oneven 1 t/m 7, even 2 t/m 8

Vlierstraat

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 10

Willemstraat

Huisnummer 28 alleen bedrijfsvergunningen tbv wisselwoningen

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

587

734

 

Lid31. 612 Philipsdorp

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Annastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

De Jonghlaan

Gehele straat (alleen de parkeervakken aan de westzijde van de rijbaan)

B1 + B5

I

Draaiboomstraat

Tussen Langdonkenstraat en Draaiboomstraat 49

B1 + B5

I

Frederiklaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Gagelstraat

Tussen Vonderweg en Willemstraat

B1 + B5

I

Glaslaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Henriëttestraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Hubertastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Hulstlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Iepenlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Johannastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Knotwilghof

Gehele straat

B1 + B5

I

Langdonkenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Lijsterbesstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Lindenlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Olmenlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

St Antoniusstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

St Severusstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Strijpsestraat

Parkeerstrook ter hoogte van huisnummer 146 t/m 162

B1

I

Strijpsestraat

Tussen de Willemstraat en Hastelweg

B1 + B5

I

Willemstraat

Tussen de Vonderweg en de Langdonkenstraat

B1 + B5

I

Wingerdlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

 

 • b.

  Voor een parkeervergunning in gebied Philipsdorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Annastraat

Oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 26

De Jonghlaan

even 2 t/m 32

Draaiboomstraat

oneven 49 t/m 61

Frederiklaan

oneven 1 t/m 213 en 181-01 t/m 181-35, even 8 t/m 102.

Huisnummers 173 t/m 173H en oneven 181-01 t/m 181-35 alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Gagelstraat

oneven 51 t/m 109, even 34 t/m 92A

Glaslaan

oneven 1 t/m 31

Henriëttestraat

oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 64

Hoog Gagel

even 2 t/m 80 alleen 2e bewonersvergunning

Iepenlaan

oneven 1 t/m 79, even 2 t/m 40

Hubertastraat

oneven 1 t/m 37, even 8 t/m 22

Hulstlaan

oneven 1 t/m 57, even 2 t/m 56

Johannastraat

oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 36

Keerweerstraat

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 26

Knotwilghof

oneven 1 t/m 7

Langdonkenstraat

oneven 7 t/m 13, even 2 t/m 18

Lijsterbesstraat

oneven 1 t/m 155, even 2 t/m 32. Oneven huisnummers 21 t/m 155 géén eerste bewonersvergunning

Klimoplaan

Oneven 1.

Lindenlaan

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 46

Olmenlaan

oneven 1 t/m 25

Schouwbroekseweg

even 2 t/m 6

St Antoniusstraat

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 24

St Severusstraat

Oneven 1 t/m 39

Even 2 t/m 40 (even nummers 26 en 26A t/m 26N alleen een 2e bewonersvergunning en een bezoekersregeling)

Strijpsestraat

even 2 t/m 82 en even 146 t/m 162. Even huisnummers 146 t/m 162 geen digitale bezoekersregeling. Oneven 1 t/m 53.

 

Willemstraat

oneven 97 t/m 143, even 58 t/m 106

Wingerdlaan

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 10

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

852

1065

 

Lid32. 614 Schouwbroek

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Fregatstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Kerkakkerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

b. Voor een parkeervergunning in gebied Schouwbroek komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Fregatstraat

oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 8

Kerkakkerstraat

oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 68

Strijpsestraat

oneven 77 en 79

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

71

88

 

Lid 33. 624 Drents Dorp

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Beukenlaan

Tussen Zwaanstraat en Canadastraat (noord)

C1 + C6

I

Beukenlaan

Tussen Schootsestraat en Kreugelstraat (zuid)

C1+ C6

I

Canadastraat

Gehele straat

C1 + C6

I

Vuurdoornstraat

Gehele straat

C1 + C6

I

Wilgenstraat

Gehele straat

C1+ C6

I

Zwaanstraat

Tussen Beukenlaan en Halvemaanstraat

C1+ C6

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Drents Dorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Beukenlaan

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 24

Canadastraat

Oneven 1 t/m 27, even 2 t/m 28

Halve Maanstraat

oneven 1 en 3

Meidoornplein

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 12

Vuurdoornstraat

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 16

Wilgenstraat

oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 40

Zwaanstraat

even 2 t/m 40

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

116

145

 

Lid 34. 634 Zandrijk

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Zanddreef

Ter hoogte van nummer 102 t/m 136

C1+C6

II, max 24 uur

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Zandrijk komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Zanddreef

even 102 t/m 136

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

33

41

 

Lid 35. 638 Eindhoven Airport

 

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Adriaan Mulderweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Beatrix de Rijkweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Castendijkweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Freddy van Riemsdijkweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Henri Wijnmalenweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Jan Hilgersweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Jan Olieslagersweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Luchthavenweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Marinus van Meelweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

Parmentierweg

Gehele straat

C2

II, max 24 uur

 

b. Voor een parkeervergunning op het bedrijventerrein Eindhoven Airport komen in aanmerking de bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Adriaan Mulderweg

oneven 5 t/m 19, even 4 t/m 20

Beatrix de Rijkweg

oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 12

Castendijkweg

oneven 5

Freddy van Riemsdijkweg

oneven 3 t/m 27, even 2 t/m 28

Henri van Wijnmalenweg

oneven 5 t/m 19, even 6 t/m 20

Jan Hilgersweg

oneven 3 t/m 23, even 2 t/m 24

Jan Olieslagersweg

even 4

Luchthavenweg

oneven 1 t/m 99, even 10 t/m 54

Marinus van Meelweg

oneven 3 t/m 29, even 2 t/m 30

Parmentierweg

oneven 3 t/m 13, even 2 t/m 14

 

 

 

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

345

432

 

Lid 36. 711 Schrijversbuurt

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Akkerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

August Sniederslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Bergmannstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Binnewiertzstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Da Costaweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Edenstraat

Tussen Hof van Eden en Jan Smitzstraat

B2 + B5

I

Gestelsestraat

Tussen Ploegstraat en Da Costaweg

B2 + B5

I

Guido Gezellestraat

Gehele straat

B2 +B5

I

Jacob van Maerlantlaan

Tussen de Helmerslaan en Couperuspad

B2 + B5

I

Jan Luikenstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jan van Heelustraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Helmerslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Hendrik Consciencestraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Hugo Verrieststraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Huijgenslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Hof van Eden

Gehele straat

B2 + B5

I

Hoogstraat

Tussen de Gestelsestraat en de Hallenweg

B2 + B5

I

Nicolaas Beetsstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Ploegstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Potgieterstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Rodenbachlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Rivierstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Staringstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Van Meursstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem Klooslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

 

 • c.

  Voor een parkeervergunning in gebied Schrijversbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Akkerstraat

oneven 3 t/m 43, even 4 t/m 42. Huisnummers 32 t/m 42 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017

August Sniederslaan

even 2 t/m 34

Bergmannstraat

Oneven 23 t/m 83. Even 42 t/m 76.

Binnewiertzstraat

oneven 1 t/m 39, even 2 t/m 38

Da Costaweg

oneven 1 t/m 21, even 4 t/m 16

Edenstraat

oneven 29 t/m 49, even 16 t/m 112

Gestelsestraat

oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 140. Huisnummers 8 t/m 16 alleen tweede bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Guido Gezellestraat

oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 48

Hendrik Consciencestraat

even 2 t/m 8

Helmerslaan

oneven 1 t/m 89, even 2 t/m 94. Huisnummers 4, 6, 10A, 12 en 29 alleen tweede bewonersvergunning

Huijgenslaan

Oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 22.

Hugo Verrieststraat

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 30

Hof van Eden

oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 84. Huisnummers 75 t/m 101 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017

Hoogstraat

oneven 41 t/m 157, even 36 t/m 134

Jacob van Maerlantlaan

oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 24. Even huisnummers alleen tweede bewonersvergunning met uitzondering van huisnummers 6A en 10

Jan Luikenstraat

oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 46

Jan van Heelustraat

oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 66

Nicolaas Beetsstraat

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 42. Huisnummers 2, 20 en 20A alleen tweede bewonersvergunning.

Ploegstraat

even 2 t/m 24, oneven 1 t/m 3A en 7. Huisnummer 7 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017.

Potgieterstraat

oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 48

Rodenbachlaan

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 30

Rivierstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 36). Oneven huisnummers 1 t/m 5 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

Staringstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 22

Van Meursstraat

oneven 1 t/m 55, even 2 t/m 22

Willem Klooslaan

Oneven 1 t/m 101 alleen een tweede bewonersvergunning en bezoekersregeling.

Even 2 t/m 58.

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1171

1464

 

Lid 37. 712 Oude Spoorbaan

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Hagenkampweg Zuid

Vanaf huisnummer 166 richting Snoekstraat

B2 + B5

I

Hoogstraat

Tussen de Gestelsestraat en de Hallenweg

B2 + B5

I

Karel de Grotelaan

Tussen Hertog Jan I Laan en de Palingstraat

B2 + B5

I

Mecklenburgstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Palingstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Philips de Goedelaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Sint Lambertusstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Sint Martinusstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Snoekstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Terrein Hoogstraat / Sint Lambertusstraat

Parkeerterrein

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Oude Spoorbaan komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Amsberghof

oneven 1 t/m 13.

even 2 t/m 48 alleen tweede bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Hagenkampweg Zuid

oneven 101 t/m 115, even 126 t/m 168

Hoogstraat

oneven 41 t/m 157, even 36 t/m 134

Karel de Grotelaan

oneven 1 t/m 45

Mecklenburgstraat

oneven 1 t/m 97, even 2 t/m 84. Huisnummers 1 t/m 9 géén eerste bewonersvergunning

Palingstraat

oneven 1 t/m 47, 2 t/m 48

Philips de Goedelaan

oneven 1A t/m 25

even 2 t/m 8

even 2-02 t/m 2-32 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

Sint Lambertusstraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 42

Sint Martinusstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 26

Snoekstraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 14

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

268

335

 

Artikel 8 “Locaties E9 – vergunningen”

Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met het RVV-bord E9. Daarbij is soms gekozen voor een zone om een groter gebied toe te wijzen. Binnen dit regime mogende parkeerplaatsen alleen gebruikt worden door voertuigen waarvoor een vergunning is verleend. Welk voertuig/persoon in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning staat beschreven in dit besluit.

 

De volgende vergunninghouders gebieden kennen we in de gemeente Eindhoven:

Lid 1. 111 Mariënhage

 

a. Een parkeervergunning voor Mariënhage (E9 gebied) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Aert Roelofsstraat

Gehele straat

Antonie van Hemertstraat

Gehele straat

Augustijnendreef

Gehele straat

Hubert Seijssemaeckerstraat

Gehele straat

Johanna van Rochefortstraat

Gehele straat

Nicolaas Clopperstraat

Gehele straat

Tramstraat

Tussen Dommelstraat en huisnummer 23

Willem Dicbierstraat

Gehele straat

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Mariënhage komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Aert Roelofsstraat

oneven 1 t/m 27

Antonie van Hemertstraat

oneven 1 t/m 53

Augustijnendreef

even 2 t/m 46

De Remise

oneven 1 t/m 31 en even 2 t/m 30 alleen bezoekersvergunning

Dommelstraat

oneven 1 t/m 3, even 2

Hubert Seijssemaeckerstraat

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Johanna van Rochefortstraat

oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 48

Nicolaas Clopperstraat

oneven 1 t/m 45

Tramstraat

oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 60

Willem Dicbierstraat

oneven 1 t/m 25

 

c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

232

290

 

Lid 2. 112 De Bergen

 

a. Een parkeervergunning voor De Bergen (E9 gebied) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Anna van Egmondstraat

Gehele straat

Bergstraat

Ter hoogte van huisnummers 2 t/m 36B

Heilige Geeststraat

Gehele straat

Julianastraat

Tussen Mauritsstraat en het Wilhelminaplein

Oranjestraat

Gehele straat

Prins Hendrikstraat

Gehele straat

Sint Catharinastraat

Gehele straat

Smitsstraat

Gehele straat

Spijndhof

Gehele straat

Wilhelminaplein

Tussen huisnummer 9 en huisnummer 25

Willem de Zwijgerstraat

Tussen St. Catharinastraat en Mauritsstraat

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied de Bergen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Anna van Egmondstraat

oneven 1 t/ 9, even 2 t/m 14. Even huisnummers alléén bezoekersvergunning

Bergstraat

oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 48

Charlotte van Bourbonhof

oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 50). Alléén bezoekersvergunning

Heilige Geeststraat

oneven 1 t/m 53, even 2 t/m 76

Julianahof

oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 18) alléén bezoekersvergunning

Julianastraat

oneven nummers 1 t/m 17, even 4 t/m 6.

even 6 t/m 12 alleen bezoekersvergunning

Kleine Berg

oneven 1 t/m 151, even 2 t/m 80 géén bedrijfsvergunningen en de huisnummers 24-02 t/m 24-48 alleen terreinvergunning

Mauritsstraat

oneven 1 t/m 85

Oranjestraat

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 22

Prins Hendrikstraat

oneven 1 t/m 105, even 2 t/m 60

Sint Catharinastraat

oneven 1 t/m 121, even 2 t/m 64).

Huisnummers 6 en 8 géén eerste bewonersvergunning

Smitsstraat

oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 16

Spijndhof

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Wilhelminaplein

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24

Willemstraat

35A (alléén bedrijfsvergunningen), 43A t/m 65

Willem de Zwijgerstraat

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 24

 

c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

309

387

 

Lid 3. 425 Rapenland

 

a. Een parkeervergunning voor gebied Rapenland (E9) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Michelangelolaan

Tussen Woenselsestraat en Dr. Cuyperslaan

Dupuislaan

Gehele straat

Rodinstraat

Tussen Michelangelolaan en Tetrodestraat noord

Tetrodestraat

Tussen Rodinstraat en het plein van de Tetrodestraat

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Rapenlandkomen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Dr. Cuyperslaan

even huisnummers 126 t/m 140

Dupuislaan

oneven 1 t/m 51, even 2

Michelangelolaan

oneven 1 t/m 69

Rodinstraat

oneven huisnummers 35 t/m 47

Tetrodestraat

alleen even huisnummers 2 t/m 10

 

c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

105

131

 

Lid 4. 515 Winkelcentrum Woensel

 

a. Een parkeervergunning voor gebied Winkelcentrum Woensel (E9) is geldig op parkeerplaatsen in de straat:

Straat

Details

Winkelcentrum Woensel

Ventweg tussen winkelcentrum Woensel en Winston Churchilllaan, nabij huisnr 13 t/m 33

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Winkelcentrum Woensel komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

Straat

Details

Winkelcentrum Woensel

oneven 13 t/m 33a en 241, even 2 t/m 34, 240 en 242

 

c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

24

30

 

Artikel 9 Locaties Parkeerplaatsen met plaatsgarantie

 

a. Deze parkeerplaatsen zijn afgesloten middels een klaphek, ketting of zijn aangegeven met een RVV-bord E9. De parkeerplaatsen mogen gebruikt worden door voertuigen waar de gemeente een vergunning voor heeft afgegeven. Daarbij wordt de parkeerplaats eenmalig vergeven aan 1 vergunninghouder, waardoor plaatsgarantie wordt verleend. De volgende locaties binnen de gemeente Eindhoven kennen dit regime:

Locatie

Achterom;

Annahof

Krabbendampad

terrein Stationsweg

Gedempte Gracht

 

 

 

b. Een parkeervergunning voor een parkeerplaats met plaatsgarantie is geldig op één fysiek afsluitbare danwel genummerde parkeerplaats.

 

c. Voor een parkeervergunning met plaatsgarantie voor de onder a. genoemde parkeerterreinen komen in aanmerking bedrijven (ongeacht waar deze gevestigd zijn) en de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

 

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

 

Naam

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

Achterom

7

7

Annahof

9

9

Krabbendampad

14

14

Stationsweg

60

60

Gedempte Gracht

1

1

 

Artikel 10 “Locaties deelauto”

 

Deze parkeerplaatsen zijn aangeduid met het RVV bord E9 met onderbord: autodate. De parkeerplaatsen mogen gebruikt worden door voertuigen die onderdeel uitmaken van het deelauto concept binnen de gemeente Eindhoven.

De volgende locaties binnen de gemeente Eindhoven zijn hiervoor aangewezen:

 

Buurtcode

Straatnaam

111 Binnenstad

Tramstraat (ter hoogte van huisnummer 14)

111Binnenstad

Tramstraat ( ter hoogte van huisnummer 52-54)

111 Binnenstad

Molenveld (tegenover nummer 14)

112 De bergen

Prins Hendrikstraat (ter hoogte van zijkant pand Kleine Berg 52)

112 Don Boscostraat

Zwembadweg thv parkeerterrein en huisnummer 22

113 Witte dame

Willemstraat (ter hoogte van huisnummer 14)

114 Fellenoord

Neckerspoel (NS Station) (2 parkeerplekken)

211 Irisbuurt

Havensingel( ter hoogte van nummer 33)

212 Rochusbuurt

Pastoor Dijkmansstraat (ter hoogte van huisnummer 44)

214 Tuindorp

Sint Hubertusstraat (ter hoogte van de zijkant van het pand aan de Sint Servaasweg 60)

216 Bloemenplein

Biesterweg (tegenover nummer 28)

221 Kerstroosplein

Kerstrooslaan (ter hoogte van huisnummer 7)

222 Gerardusplein

Hyacinthstraat ( ter hoogte van zijkant pand Roostenlaan 184)

233 Sintenbuurt

St. Gerlachstraat (ter hoogte van huisnummer 101)

311 Villapark

Valklaan (ten oosten van het pand Tongelresestraat 81)

321 Doornakkers-West

Kalverstraat (ter hoogte van huisnummer 2)

411 Limbeek-Noord

Metiuslaan( ter hoogte van zijkant pand Keersomstraat 5)

412 Hemelrijken

Boschdijk (ter hoogte van huisnummer 260)

412 Hemelrijken

Doctor Willem Dreesstraat

414 Woenselse Watermolen

Loondermolen (ter hoogte van huisnummer 53)

421 Woensel-West

2e Franklinstraat (ter hoogte van nummer 48)

 

 

431 Generalenbuurt

Generaal van Dedemlaan( ter hoogte van zijkant pand Generaal van Merlenstraat16)

515 Winkelcentrum

Winkelcentrum Woensel (parkeerterrein) (1 parkeerplek)

611 Eliasterrein, vonderkwartier

Lodewijk Napoleonlaan (ter hoogte van huisnummer 25)

612 Phiipsdorp

Essenstraat( ter hoogte van zijkant pand Frederiklaan 58)

624 Drents Dorp

Koenraadlaan ( ter hoogte van zijkant pand Halvemaanstraat 58)

625 Zwaanstraat

Achtseweg Zuid

633 Grasrijk

Grasbloem( ter hoogte van zijkant pand Grasland 2)

711 Schrijversbuurt

Helmerslaan (ter hoogte van huisnummer 63)

712 Oude spoorbaan

Hagenkampweg Zuid, ter hoogte van nummer 200

723 Rapelenburg

Franz Leharplein (parkeerterrein)

 

Artikel 11. Bewonersvergunning

1 Een bewonersvergunning kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in een vergunninggebied of betaald parkeren gebied.

2 De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basis Registratie Personen.

3 Het bezit van een voertuig wordt aangetoond via een geldig kenteken op naam (RDW) of via een bewijs van een leasemaatschappij of werkgever of via een ondertekende verklaring van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik

4 Een bewonersvergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

5 Per zelfstandige woning worden maximaal twee bewonersvergunningen verstrekt.

6 Een tweede bewonersvergunning wordt pas verstrekt als er voldoende parkeercapaciteit is in het gereguleerde vergunninggebied. De uitgifte verloopt via de prioriteitstelling conform artikel 22.

7 Indien de zelfstandige woning beschikt over eigen parkeervoorziening wordt deze parkeervoorziening afgetrokken van het maximaal aantal te verkrijgen vergunningen. Onder een eigen parkeervoorziening wordt verstaan zoals beschreven in artikel 21.

8 Een bewonersvergunning die wordt aangevraagd voor een zelfstandige woning die beschikt over één eigen parkeervoorziening zoals genoemd in artikel 21 lid 1 f en g wordt gezien als 2e bewonersvergunning, daarbij hoeft niet te worden aangetoond dat er meer dan 1 voertuig is geregistreerd (RDW) staat op hetzelfde adres.

9 Een bewonersvergunning die wordt aangevraagd voor een zelfstandige woning die beschikt over één eigen parkeervoorziening zoals genoemd in artikel 21 lid 1 a, b, c of d wordt gezien als 2e bewonersvergunning, waarbij wel moet worden aangetoond dat er meer dan 1 voertuig is geregistreerd (RDW) staat op hetzelfde adres.

10 Een bewonersvergunning wordt niet verstrekt indien de aanvrager in een woning woont waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

a. een parkeergelegenheid voor bewoners op eigen terrein wordt gerealiseerd;

b. en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

11 De eigenaar van een woning kan een bewonersvergunning aanvragen indien:

 • a.

  de aanvrager kan aantonen dat deze eigenaar is van de woning waarop de vergunning wordt aangevraagd;

 • b.

  er geen personen in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan op het adres waarop de vergunning wordt aangevraagd.

12 Aan een bewonersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 12. Bedrijfsvergunning

1 Een bedrijfsvergunning kan worden verleend aan een bedrijf of instelling dat gelegen is in een vergunninggebied of betaald parkeren gebied en beschikt over een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

2 Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat een bedrijf of instelling kan aanvragen, is gelijk aan 1/10 maal het aantal werknemers (in FTE) dat werkzaam is op de betreffende locatie minus het aantal parkeerplaatsen in een eigen parkeervoorziening zoals beschreven in artikel 21.

3 Een bedrijfsvergunning kan worden verleend:

a vervallen;

b Op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend;

4 Een bedrijfsvergunning wordt niet verstrekt indien het bedrijf gevestigd is op een adres waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

a een parkeergelegenheid voor gebruikers op eigen terrein wordt gerealiseerd;

b en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

5 Aan een bedrijfsvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 13a Hulpverlenersvergunning

1 Een hulpverlenersvergunning kan worden verleend aan zorgverleners, indien:

a Voor de uitoefening van de praktijk gebruik wordt gemaakt van een motorrijtuig, en

b De meerderheid van de patiënten van de praktijk woonachtig is in een gebied waar betaald parkeren is ingevoerd.

2 Een hulpverlenersvergunning kan worden verleend aan professionele zorg- of hulpverleningsinstellingen ten behoeve van een aldaar werkzame hulpverlener indien het motorrijtuig nodig is vanwege het geregeld met spoed of met groot materieel zorg of hulp verlenen aan personen of dieren op wisselende plaatsen in een gebied waar betaald parkeren is ingevoerd.

3 Aan een hulpverlenersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 13b Mantelzorgregeling

 

1 Een mantelzorgregeling kan worden verleend aan een bewoner waarvan het woonadres in een betaald parkeren gebied of vergunningengebied (E9 gebied) valt, indien:

a de bewoner mantelzorg behoevend is en dit aan kan tonen met:

i. een verklaring van de (huis)arts waarin staat dat de bewoner afhankelijk is van mantelzorg.

2 Een mantelzorgregeling heeft dezelfde werking als een bezoekersregeling zoals bedoeld in artikel 19 of bezoekersvergunning zoals bedoel in artikel 17, wat inhoudt:

a Voor een bewoner in een betaald parkeren gebied geldt dat de bewoner per kwartaal 200 uren tegen het gereduceerde tarief kan aanschaffen ten behoeve van het parkeren van een mantelzorger;

b Voor een bewoner in een E9 gebied geldt dat deze één kenteken aan kan melden ten behoeve van het parkeren van een mantelzorger.

 

 

Artikel 13c Bezoekersregeling verzorgingshuis

1 Een bezoekersregeling verzorgingshuis kan worden aangevraagd door een bedrijf (zijnde een verzorgingshuis), waarbij de bewoners van het verzorgingshuis per woning een eigen woonadres hebben.

2 Deze adressen dienen binnen een betaald parkeren gebied gelegen zijn.

3 Ieder woonadres heeft recht op een bezoekersregeling zoals bedoeld in artikel 19.

4 De bezoekersregeling van alle adressen samen wordt gebundeld en verstrekt op het hoofdadres van het verzorgingshuis.

 

Artikel 14 Bewonersvergunning parkeerterrein

1 Een bewonersvergunning parkeerterrein kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

2 Indien de zelfstandige woning beschikt over eigen parkeervoorziening wordt deze parkeervoorziening afgetrokken van het maximaal aantal te verkrijgen vergunningen. Onder een eigen parkeervoorziening wordt verstaan zoals beschreven in artikel 21.

3 De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basis registratie personen.

4 Het bezit van een voertuig wordt aangetoond via een geldig kenteken op naam (RDW) of via een bewijs van een leasemaatschappij of werkgever.

5 Een bewonersvergunning parkeerterrein wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

6 Per zelfstandige woning worden maximaal twee bewonersvergunningen verstrekt.

7 Een bewonersvergunning parkeerterrein wordt niet verstrekt indien de aanvrager in een woning woont waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

a een parkeergelegenheid voor bewoners op eigen terrein wordt gerealiseerd;

b en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

8 Aan een bewonersvergunning parkeerterreinen kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 15. Vergunning met plaatsgarantie

1 Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend aan een bedrijf of instelling dat beschikt over een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

2 Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

3 Aan een vergunning met plaatsgarantie kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is. Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend:

• Op naam van de rechtspersoon ten behoeve waarvan hij wordt uitgegeven;

• Op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

 

Artikel 16. Zevendaagse parkeervergunning

1 Een zevendaagse parkeervergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

2 Een zevendaagse parkeervergunning is geldig op betaalde parkeerplaatsen in een toegewezen zone.

3 Een zevendaagse parkeervergunning kan door iedereen worden aangevraagd, uitgifte is afhankelijk van beschikbare capaciteit.

4 Aan een zevendaagse parkeervergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 17. Bezoekersvergunning

1 Een bezoekersvergunning kan worden verleend aan de bewoners die in aanmerking komen voor een bewonersvergunning voor de gebieden de Bergen, Mariënhage, Rapenland en winkelcentrum Woensel (E9).

2 Van een bezoekersvergunning mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van het parkeren van bezoek aan bewoners.

3 Per zelfstandige woning wordt maximaal één bezoekersvergunning verstrekt.

4 Een bezoekersvergunning wordt niet verstrekt indien de aanvrager in een woning woont waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

a een parkeergelegenheid voor bezoekers op eigen terrein wordt gerealiseerd;

b en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

5 Aan een bezoekersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 18. (vervallen)

 

 

Artikel 19 Digitale bezoekersregeling

1 Bewoners die in aanmerking komen voor een bewonersvergunning in de gebieden waar sprake is van betaald parkeren, komen in aanmerking voor een digitale bezoekersregeling.

2 Van de bezoekersregeling mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van het parkeren van bezoek aan bewoners.

3 Per zelfstandige woning wordt maximaal één account verstrekt.

4 Een account voor een digitale bezoekersregeling wordt niet verstrekt indien de aanvrager in een woning woont waarvoor in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde is gesteld dat:

a een parkeergelegenheid voor bewoners op eigen terrein wordt gerealiseerd;

b en/ of er geen parkeergelegenheid op eigen terrein of in het gebouw wordt geboden.

5 Bezoekers van bewoners kunnen met de bezoekersregeling tegen gereduceerd tarief parkeren.

6 Onder parkeersessie wordt verstaan het gebruik van een parkeerplaats binnen een betaald parkeergebied door een bezoeker tussen 00.00 uur en 24.00 uur op een bepaalde dag;

7 De bewoner start een parkeersessie van zijn of haar bezoek via de digitale bezoekersregeling door het kenteken van het voertuig van de bezoeker in te voeren en de parkeersessie hiermee te starten vanaf het tijdstip dat de bezoeker zijn of haar voertuig parkeert.

8 De bewoner dient een parkeersessie van een bezoeker te beëindigen via de digitale bezoekersregeling door de parkeersessie van het betreffende kenteken te beëindigen, zodra het voertuig van de bezoeker niet meer geparkeerd staat;

9 Een parkeersessie van een bezoeker eindigt automatisch aan het einde van die dag.

10 Het parkeertegoed van de digitale bezoekersregeling kan per kwartaal via het verstrekte inlogaccount worden opgewaardeerd met een maximum gesteld bedrag zoals vermeld in de verordening parkeerbelasting.

11 Met een digitale bezoekersregeling kan door bezoek op parkeerplaatsen geparkeerd worden binnen een betaald parkeren gebied van de betreffende buurt.

 

Artikel 20 Deelauto vergunning

Een deelauto vergunning voor bedrijven met vaste parkeerplek kan worden verleend aan een door de sector Ruimtelijke Expertise, Verkeer en Milieu@ en duurzaamheid goedgekeurd deelautobedrijf;

De vergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd, de locatie van de deelauto wordt desgewenst voorzien van een verkeersbord model E08r uit bijlage 1 van het RVV1990. De aanbieder van de deelauto dient per kwartaal inzicht te geven over het gebruik van de deelauto. Als na een aanloopperiode het gebruik achter blijft kan de gemeente in overleg met de aanbieder verplichten de deelauto te verplaatsen of verwijderen.

Aan een deelauto vergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

Artikel 20a Deelauto vergunning voor bedrijven zonder vaste parkeerplek

 • 1.

  Een deelauto vergunning voor bedrijven zonder vaste parkeerplek kan worden verleend aan een door de sector Ruimtelijke Expertise, Verkeer en Milieu goedgekeurd deelautobedrijf, zonder dat deze deelauto een vaste parkeerplaats heeft in de openbare ruimte.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd.

 • 3.

  Een deelauto vergunning voor bedrijven zonder vaste parkeerplek is geldig in alle gebieden waar betaald parkeren is ingevoerd in combinatie met parkeervergunningen.

 • 4.

  De deelauto vergunning voor bedrijven zonder vaste parkeerplek is niet geldig in de E9-gebieden.

 • 5.

  Deze vergunning wordt in beginsel als experiment verleend met de volgende voorwaarden:

  • a.

   De startdatum van het experiment is 1 januari 2020 en de einddatum is 31 december 2020;

  • b.

   Deze periode is bedoeld om ervaring op te doen en bij een evaluatie eventueel de voorwaarden bij te stellen;

  • c.

   In het experiment is plaats voor maximaal 5 verschillende deelauto-aanbieders;

  • d.

   Per deelautoaanbieder is het aantal deelauto’s gelimiteerd tot 30 deelauto’s;

Artikel 20b Emissievrije deelauto vergunning voor bedrijven

 • 1.

  Een emissievrije deelauto vergunning voor bedrijven kan worden verleend aan een door de sector Ruimtelijke Expertise, Verkeer en Milieu goedgekeurd deelautobedrijf dat één of meerdere emissievrije deelauto’s exploiteert zonder dat deze emissievrije deelauto een vaste parkeerplaats heeft in de openbare ruimte.

 • 2.

  De deelauto waarvoor de vergunning verleend wordt, dient emissievrij te zijn, wat betekent dat de deelauto een CO2 uitstoot van 0 (nul) gram per kilometer heeft.

 • 3.

  De vergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd.

 • 4.

  De emissievrije deelauto vergunning voor bedrijven is geldig in alle gebieden waar betaald parkeren is ingevoerd in combinatie met parkeervergunningen.

 • 5.

  De emissievrije deelauto vergunning voor bedrijven is niet geldig in de E9-gebieden.

 • 6.

  Deze vergunning wordt in beginsel als experiment verleend met de volgende voorwaarden:

  • a.

   De startdatum van het experiment is 1 januari 2020 en de einddatum is 31 december 2020;

  • b.

   Deze periode is bedoeld om ervaring op te doen en bij een evaluatie eventueel de voorwaarden bij te stellen;

  • c.

   In het experiment is plaats voor maximaal 5 verschillende deelauto-aanbieders;

  • d.

   Per deelautoaanbieder is het aantal deelauto’s gelimiteerd tot 30 deelauto’s;

 

Artikel 20c Deelauto vergunning voor bewoners

 • 1.

  Een deelauto vergunning voor bewoners kan worden verleend aan de bewoner indien:

  • a.

   De aanvrager de eigenaar en beheerder is van de deelauto, of de hoofdgebruiker is van een private leaseauto die gedeeld wordt met minimaal twee bewoners die elk op een ander woonadres woonachtig zijn;

  • b.

   Alle autodelers lid zijn van de Vereniging voor gedeeld autogebruik (www.deelauto.nl) en dienen een bewijs van inschrijving te overleggen bij de aanvraag van de vergunning.

  • c.

   De aanvrager die tevens deel uit maakt van het contract moet op een adres wonen waar betaald parkeren is ingevoerd.

 • 2.

  De aanvrager dient een deelautocontract te overleggen conform het format van Vereniging voor gedeeld autogebruik, waarin de NAW gegevens van de deelautogebruikers zijn opgenomen;

 • 3.

  De vergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd;

 • 4.

  De vergunning is geldig in de betaald parkeren gebieden waar de bewoners woonachtig zijn, mits er sprake is van betaald parkeren, met een maximum van twee verschillende parkeergebieden;

 • 5.

  Een deelauto vergunning voor bewoners wordt niet verleend in dien er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein POET, zoals bedoeld in artikel 21;

 • 6.

  Deze vergunning wordt in beginsel als experiment verleend met de volgende voorwaarden:

  • a.

   De startdatum van het experiment is 1 januari 2019 en de einddatum is 31 december 2019;

  • b.

   Deze periode is bedoeld om ervaring op te doen en bij een evaluatie eventueel de voorwaarden bij te stellen;

  • c.

   Een deelauto vergunning voor bewoners is geldig voor maximaal 2 betaald parkeren gebieden;

  • d.

   Het tarief voor deze vergunning is gelijk aan het tarief van de eerste bewonersparkeervergunning (zoals bedoeld in artikel 11 van dit besluit);

 

Artikel 21 Parkeerplaats op eigen terrein (POET)

1 Onder een parkeerplaats op eigen terrein (POET) wordt verstaan:

a een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;

b een parkeerplaats –huur of koop– op het terrein of in de garage van een complex waarvan de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;

c een voormalige parkeerplaats op eigen terrein zoals benoemd onder a en b ;een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;

d een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst met een derde partij.

e Een reeds verstrekte bewonersvergunning op het betreffende adres zoals bedoeld in artikel 11

f Een reeds verstrekte bedrijfsvergunning op het betreffende adres zoals bedoeld in artikel 12;

g Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg;

2 Een parkeerplaats wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd indien deze daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden:

a Toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of toegang die minimaal 2,30 meter breed is;

b Een oprit op eigen terrein met een minimale lengte van 5,5 meter en een minimale breedte van 2,5 meter;

c Een parkeerplaats voor meerdere voertuigen op een terrein of in een garage dient per parkeervak ten minste 2,25 meter breed en minimaal 5,00 meter lang te zijn;

3 Parkeerplaatsen op eigen terrein (POET) staan vermeld in het overzicht van POET-plaatsen, dat ter inzage is op www.eindhoven.nl/parkeren

 

Artikel 22 Prioriteitstelling uitgifte vergunningen

1 De uitgifte van 1e bewonersvergunningen heeft 1e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 1e bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

2 De uitgifte van 1e bedrijfsvergunningen (één bedrijfsvergunning per zelfstandig bedrijf of instelling) heeft 2e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen en 1e bedrijfsvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 2e bewonersvergunningen worden verstrekt.

3 De uitgifte van 2e bewonersvergunningen heeft 3e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen, 1e bedrijfsvergunningen en 2e bewonersvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 2e en volgende bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

4 De uitgifte van 2e en volgende bedrijfsvergunningen heeft 4e prioriteit.

5 Indien het maximaal aantal uit te geven vergunningen is bereikt wordt gewerkt met een wachtlijst.

6 Indien een wachtlijst ontstaat voor vergunningen met een hoge prioriteit kunnen vergunningen met een lagere prioriteit worden ingetrokken.

7 Indien een vergunning wordt ingetrokken op grond van lid 6 wordt een opzegtermijn in acht genomen van minimaal 3 maanden tot het einde van de vergunningstermijn.

8 Bezoekersvergunningen, digitale bezoekersregelingen en hulpverlenersvergunningen kunnen ongeacht het aantal uitgegeven bewoners- en/of bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

 

Artikel 23. Inwerkingtreding en citeertitel

1 Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.  

2 Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren oktober 2019’

3 Het aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren juli 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de (belastbare) feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Eindhoven, 22 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

Uitgegeven, 22 oktober 2019

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,