Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

de Verordening Commissie Ontwikkelingssamenwerking Zederik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingde Verordening Commissie Ontwikkelingssamenwerking Zederik
Citeertitelde Verordening Commissie Ontwikkelingssamenwerking Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-200101-01-2021nieuwe regeling

24-09-2001

Het Kontakt, 08-11-2001

-1.888 ZED 4480

Tekst van de regeling

Intitulé

de Verordening Commissie Ontwikkelingssamenwerking Zederik

Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Verordening Commissie OntwikkelingssamenwerkingZederik.De Raad der gemeente Zederik;overwegende dat het gewenst is de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Zederik om tevormen tot een commissie ex artikel 82 Gemeentewet;overwegende dat daartoe vereist is vast te stellen de Verordening CommissieOntwikkelingssamenwerking Zederik;gelet op het door de commissie Bestuur en Cultuur daartoe verstrekte advies;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2001;gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de Verordening Commissie Ontwikkelingssamenwerking Zederik

Artikel 1 Instelling

Ter bevordering van de voorlichting en bewustwording van de inwoners van de gemeente Zederikten aanzien van de problematiek in ontwikkelingslanden alsmede de steunverlening aanprojecten in ontwikkelingslanden wordt een commissie ontwikkelingssamenwerking ingesteld.Bovengenoemde commissie wordt in deze verordening verder aangeduid als "de commissie".

Artikel 2 Taak

De commissie heeft tot taak:

 • 1.

  het bevorderen van de voorlichting en bewustwording van de inwoners van de gemeenteZederik ten aanzien van de problemen van de ontwikkelingslanden;

 • 2.

  het bestuderen van vraagstukken die verband houden met de ontwikkelingen ten aanzienvan gemeenten in relatie tot ontwikkelingssamenwerking;

 • 3.

  uitvoering geven aan het gemeentelijke beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking;

 • 4.

  het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders;

 • 5.

  het beheer over de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde gelden ten aanzien vanontwikkelingssamenwerking.

Artikel 3 Bevoegdheden

Aan de commissie worden de volgende bevoegdheden toegekend:

 • a.

  het indienen van een ontwerpbegroting bij burgemeester en wethouders voor de uitgavenverbonden aan de taakuitvoering;

 • b.

  het toekennen van subsidie aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking uit de door degemeenteraad beschikbaar gestelde gelden.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden, waarvan:

  • a.

   een lid, door burgemeester en wethouders uit hun midden aan te wijzen;

  • b.

   de overige leden, zijnde personen die kunnen worden aangemerkt als deskundigen c.q.geïnteresseerden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, door burgemeester enwethouders worden benoemd.

 • 2.

  De commissie is bevoegd deskundigen tot het bijwonen van haar vergadering uit te nodigen.Zij hebben een adviserende stem.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders benoemen op voordracht van de commissieplaatsvervangende leden:

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  Als voorzitter van de commissie treedt op het door burgemeester en wethouders uit hunmidden aangewezen lid als bedoeld in artikel 4 onder a.

 • 2.

  Een plaatsvervangend voorzitter wordt door de commissie uit haar midden aangewezen.

 • 3.

  De voorzitter tekent alle stukken die van de commissie uitgaan.

Artikel 6 Leden

Leden van de commissie kunnen alleen zijn degenen, die voldoen aan de vereisten, zoalsvermeld in artikel 10 en 13 van de Gemeentewet ten aanzien van het raadslidmaatschap.

Artikel 7 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag, waarop de leden van degemeenteraad aftreden. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.

 • 2.

  De voorzitter of de leden die aftreden of tussentijds ontslag nemen, blijven hun functiewaarnemen totdat in hun opvolging is voorzien. Het vorenstaande vindt geen toepassingindien ontslag wordt verleend op grond van het bepaalde in artikel 8, 2e lid.

Artikel 8 Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de voorzitter eindigt wanneer hij ophoudt lid van het college vanburgemeester en wethouders te zijn.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een lid ontslaan, wanneer betrokkene zonder opgaafvan deugdelijke redenen drie of meer achtereenvolgende vergaderingen verzuimt bij tewonen.

 • 3.

  Het in het 2e lid genoemde ontslag gaat pas in nadat het lid in de gelegenheid is gesteld zichin een vergadering van het college te verweren.

Artikel 9 Reglement van orde

Voor de vergaderingen van de commissie is van toepassing het reglement van orde voor devaste commissies van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Secretaris

 • 1.

  Als secretaris van de commissie treedt op de door burgemeester en wethouders aan tewijzen ambtenaar.

 • 2.

  Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van de secretaris wordt hij vervangen door een doorburgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar

 • 3.

  De secretaris staat de commissie bij in de haar opgedragen taak.

 • 4.

  De secretaris heeft een adviserende stem.

 • 5.

  Door de secretaris worden alle stukken die uitgaan van de commissie, mede-ondertekend.

 • 6.

  De secretaris zorgt dat de agenda van de vergadering tijdig en zo volledig mogelijk onder het“gemeente-nieuws” wordt gepubliceerd.

Artikel 11 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter nodigoordeelt.

 • 2.

  Indien ten minste 3 leden een vergadering nodig achten, dienen zij dit schriftelijk en metredenen omkleed aan de voorzitter mede te delen. De voorzitter is verplicht bedoeldevergadering binnen veertien dagen te houden.

 • 3.

  De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit tot het bijwonen van de vergadering en draagt erzorg voor dat plaats, dag en uur van de vergadering ter openbare kennis worden gebracht.

 • 4.

  De uitnodigingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste vier maalvierentwintig uur voor het houden van de vergadering aan de leden toegezonden. Zijvermelden zoveel mogelijk de te behandelen zaken.

Artikel 12 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  De deuren van de vergaderzaal kunnen evenwel worden gesloten, wanneer twee van deaanwezige leden dat verlangen of de voorzitter het nodig acht. De commissie beslistvervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 3.

  Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat nietopenbaar wordt gemaakt, tenzij de commissie anders besluit.

Artikel 13 Quorum, stemming, besluiten

 • 1.

  De vergadering van de commissie wordt niet gehouden indien blijkens de presentielijst nietmeer dan de helft van het aantal der zitting hebbende leden is opgekomen.

 • 2.

  Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering belegdop de in artikel 12 voorgeschreven wijze, met aanhaling in de oproepingsbriefjes van debepalingen van dit artikel. Er behoeven evenwel slechts vierentwintig uren tussen derondzending van de oproepingsbriefjes en het uur der vergadering te verlopen.

 • 3.

  Deze laatste vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.

 • 4.

  In de vergadering heeft ieder lid één stem.

 • 5.

  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming is de volstrekte meerderheid vanstemmen vereist. De mening van een eventuele minderheid wordt, indien ze dit wenst, in eenvoorstel, advies of rapport vermeld.

Artikel 14  

 • 1.

  Over alle zaken wordt mondeling hoofdelijk gestemd.

 • 2.

  Bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen wordt schriftelijk metgesloten en ongetekende briefjes gestemd.

 • 3.

  Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden een stemming wordtverlangd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

Artikel 15  

 • 1.

  Bij staking van stemmen wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergaderinguitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.

 • 2.

  In deze en evenzo in een voltallige vergadering wordt bij staken van stemmen het voorstelgeacht niet te zijn aangenomen.

 • 3.

  Ingeval omtrent het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen de stemmen bijherstemming staken, beslist terstond het lot.

Artikel 16  

In een besloten vergadering kan niet beraadslaagd noch een besluit genomen worden over:

 • a.

  voorstellen waaruit financiële verplichtingen voortvloeien met de daarbij behorendeontwerpen tot wijziging van de begroting, zoals bedoeld in artikel 23.;

 • b.

  het toekennen van subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b.

Artikel 17 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris maakt van het verhandelde in de vergadering een verslag dat kort en zakelijkhet besprokene, de adviezen en hetgeen besloten is, vermeldt.

 • 2.

  De secretaris zorgt dat het verslag aan de commissie wordt aangeboden ter vaststelling inhaar eerstvolgende vergadering.

 • 3.

  De concept-verslagen worden ter kennis gebracht aan burgemeester en wethouders,commissie I en gemeenteraad.

Artikel 18 Rechten en verplichtingen

 • 1.

  Aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad wordt schriftelijkmededeling gedaan van de werkwijze van de commissie en de opgestelde criteria tenaanzien van subsidieverlening welke door de commissie worden vastgesteld.

 • 2.

  De notulen van de vergaderingen van de commissie worden ter kennisneming aangebodenaan de gemeenteraad en aan burgemeester en wethouders.

Artikel 19 Informatie

 • 1.

  De commissie verstrekt de gemeenteraad en burgemeester en wethouders de door hengevraagde gegevens en inlichtingen omtrent de haar opgedragen taak.

 • 2.

  Jaarlijks voor 1 juli verstrekt de commissie aan burgemeester en wethouders de nodigegegevens voor het opstellen van de gemeentebegroting voor het volgende dienstjaar.

Artikel 20 Verslag en rekening

Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar doet de commissie aan de gemeenteraadschriftelijk verslag van haar werkzaamheden over dat jaar en legt zij verantwoording af van hetgevoerde beheer, onder overlegging van een rekening.

Artikel 21 Openbaarmaking besluiten

Indien krachtens enige wettelijke bepaling besluiten van de commissie openbaar gemaaktmoeten worden, geschiedt dit door de zorg van de voorzitter op de wijze die in de gemeentegebruikelijk is.

Artikel 22 Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de commissieen het bijwonen van de vergaderingen geen vergoeding.

Artikel 23 Verantwoording

De leden van de commissie zijn aan de gemeenteraad verantwoording verschuldigd over deuitoefening van de in artikel 3 toegekende bevoegdheden; zij geven te dien aanzien alle door degemeenteraad verlangde inlichtingen.

Artikel 24 Wijzigingen

Omtrent voorgenomen wijzigingen van deze verordening wordt de commissie gehoord.

Artikel 25 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, decommissie gehoord hebbende.

Artikel 26 Benaming en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “de Verordening CommissieOntwikkelingssamenwerking Zederik”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij is afgekondigd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Zederik,gehouden op 24 september 2001.De secretaris,                                De voorzitter,