Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019
CiteertitelSubsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2019Nieuwe regeling

24-10-2019

gmb-2019-260615

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

1. Subsidieplafond: bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie

op grond van deze verordening;

2. College: Burgemeester en wethouders van Velsen;

3. Aanvrager: Een rechtspersoon die een aanvraag indient en eerste aanspreekpunt is en

verantwoordelijkheid draagt over het collectieve energieproject waarvoor een aanvraag

wordt ingediend. De aanvrager dient direct belanghebbende te zijn bij de uitvoering van het

project en zelfstandig aan alle eisen en criteria als genoemd in deze verordening te

voldoen;

4. ASV: Algemene subsidieverordening Velsen 2017;

5. Betrokkene: betrokkene als bedoeld in artikel 1 van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

6. Collectief energieproject: afgebakende activiteiten gericht op het realiseren van

duurzaamheidsmaatregelen ter ondersteuning van het doel van deze verordening;

7. Cofinanciering: het percentage van de kosten in de begroting van het projectplan dat op grond van deze verordening wordt gesubsidieerd

 

Artikel 1 Doel

Het doel van deze verordening is het stimuleren van:

 • a.

  De opwekking van duurzame energie en het besparen van energie waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de reductie van emissies van CO2

 • b.

  Het streven naar de reductie van woonlasten van huurders of eigenaren van (gedeelten van) bestaande woningen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Het college kan subsidies verstrekken aan aanvragers die invulling geven aan het doel en voldoen aan de criteria van deze verordening.

 • 2.

  Op deze verordening zijn de bepalingen van de ASV van toepassing voor zover deze hier niet van afwijken.

 

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op in de gemeente Velsen gelegen twee of meer bestaande woningen.

Artikel 4 Doelgroepen

 • 1.

  De volgende rechtspersonen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie:

  a. Verenigingen die bestaande woningen beheren en eventueel in eigendom hebben;

  b. Stichtingen die bestaande woningen beheren en eventueel in eigendom hebben;

  c. Andere rechtspersonen die bestaande woningen beheren en eventueel in eigendom hebben;

  d. Coöperaties als bedoeld in artikel 53 Burgerlijk wetboek Boek 2 werkzaam op het gebied van energiebesparing ten behoeve van inwoners van de Gemeente Velsen.

 • 2.

  De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Het college stelt een lijst met duurzaamheidsmaatregelen vast waarvoor subsidies aangevraagd kunnen worden en maakt deze voor een ieder bekend

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst met duurzaamheidsmaatregelen wijzigen

Artikel 6 subsidie

 • 1.

  Deze verordening kent een subsidie ten behoeve van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen waarbij maximaal 50% van de aanvaardbare werkelijke kosten van de maatregelen als cofinanciering worden vergoed, te weten minimaal E. 5.000,- en maximaal E. 25.000,-.

 • 2.

  Gedurende de looptijd van deze verordening kan één rechtspersoon maximaal E. 25.000,- per project ontvangen.

 • 3.

  De ontvanger van de subsidie is verplicht twee keer per jaar te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het collectief energieproject.

 • 4.

  De ontvanger van de subsidie is verplicht om het gesubsidieerde collectief energieproject binnen 2 jaar na verlening te realiseren tenzij bij subsidieverlening anders is bepaald.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt E. 300.000,-

Artikel 8 Beoordelingscriteria projectplan

 • 1.

  Het bij de aanvraag ingediende projectplan wordt getoetst op de volgende criteria:

  a. aansluiting bij het doel en toepassingsbereik van deze verordening

  b. financiële haalbaarheid van het collectief energieproject

Artikel 9 Vereisten aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend op het daartoe ingerichte communicatieplatform door middel van een formulier voor aanvang van de activiteiten.

 • 2.

  Naast de gegevens als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de ASV bevat de aanvraag een projectplan waarin wordt aangegeven:

  a. een omschrijving van de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd (het collectief energieproject);

  b. een gespecificeerde begroting en offerte (s) van de aan de maatregelen verbonden kosten inclusief BTW en eventuele baten, onder opgave van het bedrag dat als eigen bijdrage beschikbaar wordt gesteld en van het bedrag dat door derden is of zal worden bijgedragen;

  c. een toelichting op de wijze waarop en de mate waarin het collectief energieproject energieproject een bijdrage levert aan het doel van de verordening;

  d. een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer de activiteiten en maatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd worden uitgevoerd en afgerond, inclusief een startdatum en tussenresultaten.

Artikel 10 Verdeelregels

 • 1.

  De aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Indien door storing elektronisch verkeer niet mogelijk is gebleken, rangschikt het college de in deze periode aantoonbaar verzonden aanvragen door middel van loting.

 • 2.

  Gedurende de looptijd van deze verordening kan door één rechtspersoon per kalenderjaar voor één project maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 3.

  Indien een aanvraag onvolledig is of anderszins niet voldoet aan de wettelijke vereisten, wordt voor de vaststelling van de volgorde uitgegaan van het tijdstip waarop de aanvraag volledig is en/of het gebrek is hersteld.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert, naast de in de ASV en Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, de aanvraag indien:

  a. de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zijn vermeld op de lijst van artikel 5.

  b. niet voldaan wordt aan het bepaalde in deze verordening.

  c. het College weigert een aanvraag gedeeltelijk indien een volledige toekenning van de aanvraag leidt tot een overschrijding van het subsidieplafond.

  d. Het college kan de aanvraag, naast de in de ASV en de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, afwijzen indien:

  a. Het projectplan niet voldoet aan de beoordelingscriteria van artikel 8;

  b. het project reeds subsidie ontvangt op grond van een andere Velsense subsidieregeling;

  c. het project in strijd is met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijk beleid, verordeningen of bestemmingsplannen;

  d. maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn uitgevoerd voordat de aanvraag is ingediend of de uitvoering van het collectief energieproject voor dit moment is gestart;

  e. er sprake is van een negatief advies ingevolge de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur waarbij de aanvrager of een andere betrokkene betrokken is.

Artikel 12 Beslissen op aanvraag

 • 1.

  Het college kan voor de boordeling van de aanvraag een extern advies bij één of meerdere deskundigen inwinnen.

 • 2.

  Het college beslist op aanvragen binnen 12 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd.

 • 3.

  Subsidies tot en met E. 10.000,- worden direct vastgesteld.

Artikel 13 Voorschot

De subsidie wordt voor 100 project bevoorschot. Bij subsidieverlening kan bepaald worden dat de subsidie in één keer vooraf wordt uitbetaald of dat bevoorschotting in gedeeltes plaatsvindt.

Artikel 14 Gereed melding en verantwoording

 • 1.

  De aanvrager meldt binnen vier weken het gereedkomen van de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor subsidie is gevraagd op een formulier.

 • 2.

  Binnen drie maanden na de gereed melding dient de aanvrager een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie met een gespecificeerd overzicht in van de werkelijk gemaakte kosten, vergezeld van de hierop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen.

 • 3.

  De verantwoording bevat een opgaaf van alle eventuele wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de gegevens vermeld op de aanvraag als bedoeld in artikel …

 • 4.

  De verantwoording bevat een verklaring dat de activiteiten en maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende projectplan.

 • 5.

  Het college kan verruiming verlenen van de in het tweede lid genoemde termijn.

Artikel 15 Vaststelling

Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag de subsidie vast op basis van de aanvaardbare werkelijk gemaakte kosten. Deze termijn kan eenmaal met maximaal acht weken worden verdaagd.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college schriftelijk en gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding en looptijd

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en is van kracht tot 1 januari 2024.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening collectieve energievoorzieningsprojecten Velsen 2019”.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ……….

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales