Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Algemene bepalingen betreffende de kermissen gemeente Roosendaal 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene bepalingen betreffende de kermissen gemeente Roosendaal 2020
CiteertitelVerhuurvoorwaarden kermissen 2020 gemeente Roosendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algmene bepalingen betreffende de kermissen gemeente Roosendaal 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2019Nieuwe regeling

22-10-2019

gmb-2019-258688

214014

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene bepalingen betreffende de kermissen gemeente Roosendaal 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Algemene bepalingen betreffende de kermissen gemeente Roosendaal 2020

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  Kermis:

 • het culturele evenement, dat jaarlijks in de gemeente Roosendaal wordt gehouden, waarbij door middel van kermiszaken: een samenstel van bewegende en stilstaande vermaakattracties, daarbij passende mobiele verkoopzaken en gelegenheden tot het deelnemen aan spelen of tot het bezichtigen van het zogenaamde kijkwerk, de bezoekers van dat evenement geamuseerd worden.

 • b.

  Exploitant:

 • een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf heeft gemaakt van de exploitatie van een onder a. bedoelde kermiszaak.

 • c.

  BOVAK:

 • de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders.

 • d.

  NKB:

 • de Nederlandse Kermisbond.

 • e.

  Hulpdiensten:

 • Politie, Brandweer, GHOR.

Artikel 2 Plaats en tijd

 • 1.

  De Roosendaalse binnenstadskermis zal worden gehouden rondom de kerk St. Jan, Tongerloplein, Bloemenmarkt, Markt, Kade, Kadeplein, Oostelijke Havendijk:

  • a.

   De kermis zal worden gehouden van de vrijdag voorafgaande aan de eerste zaterdag in september tot en met de donderdag daaropvolgend (7 dagen);

  • b.

   De openingstijden van de kermis zijn:

   • 1.

    Vrijdag van 16.00 uur (opening) tot 01.00 uur;

   • 2.

    Zaterdag van 13.00 tot 01.00 uur.

   • 3.

    Zondag t/m Donderdag van 13.00 tot 23.30 uur.

 • 2.

  Kermis Wouwse Plantage zal worden gehouden op de Plantagebaan:

  • a.

   De kermis zal worden gehouden van de eerste zondag in augustus t/m de dinsdag daaropvolgend;

  • b.

   De openingstijden zijn van zaterdag t/m dinsdag van 13.30 tot 23.00 uur.

 • 3.

  Nostalgische kermis binnenstad zal worden gehouden rondom Tongerloplein, Bloemenmarkt en Markt.

  • a.

   De nostalgische kermis zal gehouden worden van vrijdag voorafgaande aan Pasen tot en met woensdag (6 dagen).

  • b.

   De openingstijden zijn van vrijdag t/m woensdag van 13.00 tot 22.00 uur.

 • 4.

  Kermis Heerle kan worden gehouden op het Kerkplein:

  • a.

   De kermis zal worden gehouden van de zaterdag voorafgaande aan de tweede zondag in juli tot en met de maandag daaropvolgend;

  • b.

   De openingstijden zijn van zaterdag t/m maandag van 13.30 tot 23.00 uur.

 • 5.

  Kermis Wouw zal worden gehouden op de Markt:

  • a.

   De kermis zal worden gehouden van de zaterdag voorafgaande aan de tweede zondag in september t/m de dinsdag daaropvolgend;

  • b.

   Indien 1 september op zondag valt, zal de kermis worden gehouden in het derde(vierde) weekend van september;

  • c.

   De openingstijden zijn zaterdag t/m dinsdag van 13.00 tot 23.00 uur.

Artikel 3 Rit- en entreeprijzen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een maximale rit- en entreeprijs vast voor alle vermaakinrichtingen, kinderzaken en nostalgische kermis. Zij zijn bevoegd hierin een diversificatie aan te brengen, al naar gelang de aard, omvang en kostprijs van een inrichting.

 • 2.

  De rit- en entreeprijzen worden vermeld op van gemeentewege beschikbaar te stellen kaarten, welke gedurende de gehele kermis goed zichtbaar voor het publiek op de kassa aanwezig dienen te zijn. Deze kaarten mogen door of vanwege de exploitant niet gewijzigd of verwijderd worden.

 • 3.

  De maximale ritprijzen voor de kermissen in 2020 zijn als volgt vastgesteld:

  • Nostalgische kermis: € 1,00

  • Kinderzaken: € 2,00

  • Attractie op tijd: € 1,50 max. per minuut.

  • Alle groot vermaak-inrichtingen: € 3,00

 • 4.

  Voor attracties in de categorie spectaculaire publiekstrekkers kunnen in nader overleg afwijkende ritprijzen worden overeengekomen.

Artikel 4 Advertentie

 • 1.

  In november/december wordt van gemeentewege een advertentie geplaatst in periodieke uitgaven van de kermisvakbonden NKB, BOVAK en kermiswebsite de Kermiscaroussel.

 • 2.

  In de advertentie wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn kan worden ingeschreven voor een standplaats op de betreffende kermis.

Artikel 5 Eisen aan de inschrijving

 • 1.

  De verhuur van de standplaatsen voor de kermis geschiedt uitsluitend aan de hand van inschrijving. Voor het doen van inschrijvingen moet gebruik worden gemaakt van de daartoe van gemeentewege vastgestelde en/of aangewezen inschrijfformulieren. Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

 • 2.

  Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie, dan wel door hun gemachtigden.

 • 3.

  De bevoegdheid van de gemachtigde moet blijken uit een aan het inschrijfformulier aangehangen, door de exploitant ondertekende, volmacht. Niemand kan optreden als gemachtigde van meer dan één exploitant.

 • 4.

  Op het inschrijfformulier moeten ten minste worden vermeld:

  • a.

   naam, voornaam, huisadres, correspondentieadres, e-mailadres,(mobiel)telefoonnummer, alsmede handtekening van de exploitant;

  • b.

   naam en omschrijving van de inrichting;

  • c.

   het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat geboden wordt;

  • d.

   de juiste afmetingen van de hoogte, frontbreedte en diepte of doorsnede van de inrichting, alsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa e.d., wanneer deze buiten de maten van breedte, diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor-, zij- en achterschoren en voorts de exacte plaats van de eventuele voor-/zij- en achteringangen, kant of open zaak;

  • e.

   de juiste afmetingen van de kassa-woonwagen, indien het noodzakelijk is voor de exploitatie dat hiervan gebruik wordt gemaakt;

  • f.

   de benodigde aansluitwaarde in KWH en PK tijdens opbouw, kermis en afbouw;

  • g.

   het aantal salonwagens dat gebruik maakt van gemeentelijk salonwagenterrein;

  • h.

   Drankenverkoop wordt uitsluitend toegestaan vanuit kermiscafés en snackbars.

  • i.

   Rasnummer (Register Attractie en Speeltoestellen) verplicht CvG bij NVWA.

 • 5.

  Bij de inschrijving dienen te worden gevoegd:

  • a.

   een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie, welke niet ouder is dan 1 jaar;

  • b.

   voor zover van toepassing, de volmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel;

  • c.

   een recente foto, waarop het uiterlijke aanzien van de inrichting kan worden beoordeeld;

  • d.

   een kopie van het bewijs van (goed)keuring, als bedoeld in het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen;

  • e.

   een kopie van de geldende polis van de aansprakelijkheidsverzekering;

  • f.

   Wettelijke verplichting een geldig keuringscertificaat (C v G) van N.V.W.A. bij te voegen;

 • 6.

  Indien het inschrijvingsbedrag in letters afwijkt van het daarbij vermelde bedrag in cijfers, zal het bedrag in letters worden aangenomen als de geboden som.

 • 7.

  Indien tussen burgemeester en wethouders en de exploitant verschil van mening bestaat over de aard van een bepaalde inrichting in verband met de concurrentie, beslissen burgemeester en wethouders na advies te hebben ingewonnen van de kermisvakbond NKB en/of Bovak of andere deskundige.

 • 8.

  Onvolledige en onduidelijke inschrijvingen, evenals inschrijvingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, zullen door burgemeester en wethouders terzijde worden gelegd. De exploitant zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 6 Inzending inschrijfformulieren

 • 1.

  De inschrijfformulieren moeten (in een gesloten omslag) vóór een door of vanwege burgemeester en wethouders bepaalde datum en bepaald tijdstip ten stadskantoor of op een andere aangegeven plaats zijn ingeleverd. Deze datum en het tijdstip zijn bekendgemaakt in de advertentie, waarin de te houden kermis is aangekondigd en de inschrijving is opengesteld. Te laat ingeleverde formulieren kunnen terzijde worden gelegd, de gemeente behoud de mogelijkheid om een na plaatsing te doen.

 • 2.

  Inschrijvingen per fax of per mail worden alleen geaccepteerd als het originele inschrijfformulier binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde datum is ingeleverd.

Artikel 7 Gehouden aan bod

 • 1.

  De exploitant is gehouden zijn bod tot en met de datum van gunning gestand te doen. Bij niet verschijnen en/of innemen van standplaats met ingeschreven attractie, zal een boete van tienmaal de inschrijfsom in rekening worden gebracht. Tevens wordt de exploitant uitgesloten van inschrijving als bedoeld in artikel 5 voor de eerstvolgende drie jaren.

 • 2.

  Ingeval van niet verschijnen en/of innemen van standplaats met ingeschreven attractie als bedoeld in lid 1 zal de betreffende ondernemersorganisatie hiervan door de gemeente op de hoogte worden gesteld.

Artikel 8 Gunning standplaatsen

 • 1.

  De gunning zal geschieden middels een gesloten verpachtingsysteem. Naast de beoordeling van de inschrijfsom zullen de inschrijvingen onderling worden vergeleken worden op de onderdelen: kwaliteit, vernieuwend / innovatief en bijdrage aan reclame.

 • 2.

  Voor de kleine kernen (Wouwse plantage, Heerle) kunnen contracten met 1 exploitant worden afgesloten.

 • 3.

  Uiterlijk 31 januari 2020 beslissen burgemeester en wethouders betreffende de gunning van de standplaatsen. Zij hebben daarbij de bevoegdheid om uit de inschrijvingen een keuze te doen, om standplaatsen al dan niet aan de hoogste inschrijvers te gunnen.

 • 4.

  De kermisexploitanten die een voordracht krijgen voor kermis 2020 zullen uiterlijk voor 1 februari 2020 schriftelijk bericht ontvangen, of de standplaats(en), waarvoor hij/zij heeft ingeschreven, hem al dan niet is (zijn) gegund.

 • 5.

  Aan de inschrijving kunnen op geen enkele wijze rechten of plichten worden ontleend. Het inschrijfformulier is geen opdracht, impliceert het niet en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd. De gemeente behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet tot gunning over te gaan.

Artikel 9 Financiële bepalingen

 • 1.

  De geboden huursom dient als volgt te worden betaald: de huursom (inclusief promotiegelden en de kosten voor het stallen van salonwagen(s) dient 1 maand vóór aanvang van de kermis via toegezonden acceptgiro te worden betaald. Over de totale huursom zal 21 % B.T.W. worden geheven.

 • 2.

  Indien de betaling van de totale huursom niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, zoals wordt vermeld op de gunning en acceptgiro, dan is de exploitant van de inrichting in verzuim, zonder dat daarvoor ingebrekestelling nodig is en verliest hij/zij het recht op de hem toegewezen plaats.

 • 3.

  De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt de door hem reeds geboden volledige huursom en is verplicht tot betaling van de volledige huursom inclusief de wettelijke rente.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen.

 • 5.

  Alle pachtsommen zijn exclusief de kosten voor de stroomvoorziening. De kosten voor de stroomvoorziening worden door de gemeente geïncasseerd. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de betaling van de kosten voor de stroomvoorziening.

 • 6.

  Kosten voor gebruik salonwagenterrein worden per salonwagen berekend en gefactureerd op de te betalen nota. Kosten zijn € 150,- excl. btw.

Artikel 10 Restitutie huursom

Wanneer als gevolg van overmacht de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan dan wel als gevolg van overmacht aan de zijde van de exploitant de gehuurde standplaats niet ingenomen kan worden, wordt de (gedeeltelijk) betaalde huursom teruggegeven, dan wel gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen, waarop de standplaatsen niet kunnen worden gebruikt, gerestitueerd.

Artikel 11 Woon- en werkklimaat

De gemeente draagt zorg voor een goed woon- en werkklimaat voor de exploitanten die een standplaats hebben op de kermis.

Artikel 12 Voorzieningen op de terreinen

 • 1.

  Op het kermisterrein, evenals op het terrein waar de salonwagens worden geplaatst, zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende afvalcontainers, wateraftappunten, stroomtoevoercontacten, (riool)afvoeren (salonwagenterrein Roosendaal). Dit geldt niet voor Nispen, Heerle en Wouwse Plantage. Hier dienen de exploitanten zelf voor de voorzieningen zorg te dragen.

 • 2.

  Voor de voorzieningen op het salonwagenterrein (Roosendaal) zal per standplaats een vergoeding in rekening worden gebracht. Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een vergoeding vast. De vergoeding voor 2020 is vastgesteld op € 150,00 per standplaats. De toegang om gebruik te maken van dit terrein is vanaf maandagmiddag 13.00 uur voorafgaand aan opening van kermis.

 • 3.

  Kermisexploitanten zijn zelf verantwoordelijk voor het schoon houden van de terreinen rondom attracties vóór, tijdens en na afloop van de kermis. De kermiscoördinator houdt hierop toezicht.

 • 4.

  De exploitant draagt zorg voor ten minste 50 meter aansluitkabel met de benodigde stekkers en contrastekkers bij de inrichting.

 • 5.

  Pakwagens dienen op een ander afzonderlijk terrein te worden gestald, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 13 Promotie van de kermis

 • 1.

  De gemeente draagt zorg voor een goede actieve promotie van de kermis. Dit zal onder meer geschieden in de vorm van:

  • a.

   Personele ondersteuning van de "Promotiecommissie kermis Roosendaal" en kermis Wouw;

  • b.

   Personele inzet ten behoeve van de overige kermispromotie, en promotie op breed vlak van verschillende communicatiedoeleinden;

 • 2.

  Bij de inschrijving doet de exploitant een verplichte bijdrage van € 250,- per zaak aan promotiegelden. De promotie zal (deels) worden betaald uit een bijdrage van deze promotiegelden. Dinsdagmiddag tijdens de kermis zal een bijdrage worden gevraagd aan kermisexploitanten voor invulling van o.a.de Sterrenmiddag (voorheen gehandicapten/ouderenmiddag). Tijdens deze middag zijn er bonnen die ingeleverd kunnen worden door de doelgroep, die na afloop inwisselbaar zijn en een bepaalde waarde vertegenwoordigen bij de kermisorganisatie.

 • 3.

  Winnaars in een jaar in de categorieën publieksprijzen krijgen de mogelijkheid om in te schrijven en een standplaats in te nemen het eerstvolgende jaar onder dezelfde voorwaarden als het jaar waarin de publieksprijs is gewonnen.

Artikel 14 Kermisattracties bij evenementen

 • 1.

  Voor zover zulks wettelijk en juridisch mogelijk is, zal de gemeente in een periode van 4 weken voorafgaande aan de kermis bij evenementen geen kermisattracties toestaan, met uitzondering van 2 verkoop- en kinderzaken.

 • 2.

  De gemeente zal geen grond in gebruik geven ten behoeve van een circus of een andere kermis in een periode van 3 weken voorafgaande aan de kermis.

 • 3.

  Tot twee weken na de kermis zal geen vergunning worden verleend voor een circus of een andere kermis, teneinde te voorkomen dat tijdens de kermis al promotie wordt gemaakt.

Artikel 15 Innemen standplaats

 • 1.

  Geen standplaats mag worden bezet:

  • a.

   dan nadat deze eerst van gemeentewege op het terrein is aangewezen;

  • b.

   tot een ander doel dan waarvoor zij is uitgegeven;

  • c.

   dan nadat aan de kermiscoördinator is aangetoond, dat de huursom volledig is betaald;

  • d.

   dan nadat is aangetoond dat de inrichting, waarvoor is ingeschreven, door de exploitant zelf of door een bij deze in dienst zijnde bedrijfsleider wordt geëxploiteerd.

 • 2.

  Indien van gemeentewege daarom wordt verzocht, dient de exploitant, onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 5, sub e, de verzekeringspolis over te leggen, teneinde inzicht in de betreffende verzekering te verschaffen.

 • 3.

  De exploitant mag de aan hem verhuurde standplaats alleen gebruiken voor de plaatsing en de exploitatie van de inrichting als waarvoor is ingeschreven.

 • 4.

  De exploitatie van de inrichting moet geheel in overeenstemming zijn met de daarvan in het desbetreffende door de exploitant ingezonden inschrijfformulier gegeven benaming of omschrijving.

 • 5.

  Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, dient de exploitant zijn inrichting voor het publiek open te houden en, geheel verlicht, te exploiteren, behoudens toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 6.

  De minimale leeftijdeis voor bediening van een attractie is 18 jaar.

 • 7.

  Indien niet voldaan wordt aan een van de voorwaarden in dit artikel, en de exploitant wordt verboden de standplaats in te nemen, blijft de exploitant verplicht tot het betalen van overeengekomen huursom, reeds betaalde huursom wordt niet gerestitueerd.

Artikel 16 Geen overdracht gunning

Afstand of overdracht van de huur c.q. de gunning aan een derde en ruiling of verwisseling van een standplaats met een andere exploitant mag alleen geschieden met toestemming van burgemeester en wethouders.

Artikel 17 Opbouwen en afbreken

 • 1.

  Met het opbouwen der inrichtingen mag in principe niet eerder worden begonnen dan voorafgaande de woensdag (Roosendaal), donderdag (Wouw), donderdag (Nispen) en vrijdag (Heerle en Wouwse Plantage) voor de kermis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan, na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders, worden afgeweken. Voorts mag pas worden opgebouwd nadat de kermiscoördinator hiertoe toestemming heeft gegeven.

 • 2.

  Na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudens toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Met het afbreken der inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de laatste dag van de kermis te weten 23.30 uur, behoudens toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Behalve voor opbouw- en afbraakactiviteiten mogen gedurende de kermis op het kermisterrein geen salon-, vracht- en pakwagens staan. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan, na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders, worden afgeweken.

 • 5.

  Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, mag er geen proviandering plaatsvinden.

 • 6.

  De inrichting dient uiterlijk op de eerste dag na de kermis om 15.00 uur te zijn afgebroken. De vracht- en pakwagens dienen op dat moment van het kermisterrein te zijn verwijderd. Burgemeester en wethouders kunnen toestemming geven van het bepaalde in dit lid af te wijken.

Artikel 18 Vervallen standplaats indien niet op tijd

 • 1.

  Een standplaats die 48 uur vóór de aanvang van de kermis door de betreffende exploitant niet is ingenomen en waarbij de desbetreffende exploitant zich niet heeft gemeld bij de kermiscoördinator vervalt aan burgemeester en wethouders en kan aan een ander worden toegewezen.

 • 2.

  Toewijzing aan een ander laat onverlet de verplichting van degene, wiens recht vervallen is, tot betaling van de geboden huursom.

 

Artikel 19 Vervallen standplaats indien te groot

 • 1.

  Indien bij het opbouwen van een inrichting blijkt, dat de afmetingen ervan groter zijn dan bij de inschrijving is opgegeven en hiermee de standplaats van andere exploitanten, de totale opstelling van de kermis of de (brand)veiligheid in het gedrang komt, verliest degene, aan wie de standplaats is toegewezen het recht op de plaats en de huursom die door hem reeds is betaald.

 • 2.

  De exploitant zal dan binnen 6 uur, na constatering van de afwijking, de standplaats ontruimd dienen te hebben, opdat burgemeester en wethouders deze standplaats zo mogelijk aan een ander kunnen gunnen.

Artikel 20 Geen eigen stroommotoren en LPG(tanks)

 • 1.

  Diesel-, benzine- of andere motoren, welke dienen tot opwekking van energie voor verlichting en/of het in werking brengen of houden van de inrichting worden niet toegelaten. Voor de kermis Wouw kan hierin mogelijk een uitzondering worden gemaakt, tenzij daartoe voor het begin van de kermis toestemming aan burgemeester en wethouders is gevraagd en verkregen.

 • 2.

  Het gebruik van L.P.G. en L.P.G.-tanks, anders dan voor motortractie, is verboden. Dit verbod geldt eveneens voor pakwagens, woonwagens en caravans, welke op de daarvoor aangewezen terreinen worden opgesteld.

 • 3.

  Aan nader te stellen eisen van de brandweer dient te allen tijde te worden voldaan.

Artikel 21 Niets in de bestrating

In de bestrating mogen geen pennen, wiggen of andere soortgelijke voorwerpen worden geslagen, gedreven of op welke andere wijze ook ingebracht, noch mogen gaten of kuilen worden gemaakt.

Artikel 22 Bescherming tegen druipende olie e.d.

Onder alle stroom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en/of machinerieën, waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipen, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem en/of beschadiging van de bestrating.

Artikel 23 Zorgplicht veiligheid inrichting

De exploitant verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de inrichting in zodanige staat is, alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt, redelijkerwijs is gewaarborgd.

Artikel 24 Opvolgen voorschriften

De exploitant is verplicht te allen tijde in zijn inrichting toe te laten ambtenaren van politie, team veiligheid, toezicht en handhaving van de gemeente, brandweer, alsmede andere vertegenwoordigers van de gemeente, en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven.

Artikel 24a Takken en bomen niet beschadigen

De exploitant dient er voor zorg te dragen, dat noch hijzelf, noch personen die in zijn opdracht of onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn takken, bomen, struiken en/of andere groenvoorziening beschadigen. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van burgemeester en wethouders, een - kleine of grote - tak van een boom te verwijderen of anderszins groenvoorziening aan te tasten.

Artikel 24b Geen (steek)wapens en smartshopartikelen of wat daarop lijkt

Het is niet toegestaan om vuur- en steekwapens en daarop gelijkende voorwerpen als prijzen uit te geven. Er worden derhalve geen messen, dolken, vlindermessen, geweren, revolvers en dergelijke geduld, ook al betreft het namaak. Tevens is het niet toegestaan om smartshop producten zoals softdrugs, hennep en andere aanverwante artikelen te doen uitgeven. Het is evenmin toegestaan om zakmessen, hoe klein ook, als prijs te geven aan kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar.

Artikel 24c Plaatsen en aansluiten woonwagens

 • 1.

  Salonwagens dienen te worden geplaatst op de daarvoor bestemde terrein aan de Stokweg (recreatiepark De Stok) in Roosendaal. Dit dient te geschieden op aanwijzing van de kwartiermaker. Parkeren aan de doorgaande weg De Stok is aan beiden zijden ten strengste verboden.

 • 2.

  Afvoerslangen van de salonwagens dienen op een deugdelijke manier te worden aangebracht in de daarvoor bestemde afvoerput of straatkolk.

 • 3.

  Afval, afkomstig van de salonwagen, dient in een afgesloten vuilniszak te worden gedeponeerd in een van de grote containers die op het salonwagenterrein staan.

 • 4.

  De exploitant dient er zorg voor te dragen dat er geen (geluids)overlast voor de woonomgeving wordt veroorzaakt.

 • 5.

  Honden dienen te zijn aangelijnd en zoveel als mogelijk binnen te worden gehouden.

 • 6.

  Alle aanwijzingen van de kermiscoördinator, of de politie dienen direct te worden opgevolgd.

Artikel 24d Parkeren pakwagens

Vracht- en pakwagens moeten worden geparkeerd op het daartoe aangewezen gedeelte. Het afgesloten vrachtwagenparkeerterrein aan de Jan Vermeerlaan 196, 4703 LE in Roosendaal is direct aangewezen als parkeerterrein voor vracht- en pakwagens (onder voorbehoud). Parkeren op een andere locatie is niet toegestaan voor vracht en pakwagens. Het is ten strengste verboden om vracht- en pakwagens te parkeren aan de toegangsweg naar de Stok, dit in verband met veiligheidsbepalingen.

Artikel 24e Geluid van de inrichting

 • 1.

  De exploitant dient er zorg voor te dragen, dat de exploitatie van de inrichting op een zodanige wijze geschiedt, dat voor het publiek, andere exploitanten of omwonenden geen (geluid)hinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aan de exploitatie van een of meerdere inrichtingen voorschriften op te leggen. Deze voorschriften kunnen onder meer betreffen:

  • -

   het maximale geluidsniveau;

  • -

   de situering van geluidsbronnen;

  • -

   de frequentie en tijden van gebruik;

  • -

   het verplichte gebruik van een geluidsbegrenzer.

 • 3.

  Aanwijzingen van de kermiscoördinator, van andere medewerkers van de gemeente of van de hulpdiensten dienen direct te worden opgevolgd.

Artikel 24f Elektrische installatie

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan de voor aanleg van elektrische kermisinstallaties geldende "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (Installatievoorschriften 1)", vervat in publicatie NEN 1010. De opgegeven aansluitwaarde van de elektrische installatie van de inrichting mag niet worden overschreden.

Artikel 24g Blusapparatuur

In of nabij elke kermisattractie dient een blusapparaat met een inhoud van tenminste 6kg bluspoeder aanwezig te zijn. De blusapparaten dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren, steeds bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed te zijn. In attracties, waarin gebakken of gebraden wordt dienen goed passende deksels aanwezig te zijn.

Artikel 24h Kook- en bakinrichtingen

Kook- en bakinrichtingen op elektrische energie dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Het gebruik van frituurvet en spijsolie is alleen toegestaan in thermisch beveiligde kooktoestellen;

 • b.

  De kooktoestellen dienen vast op de vloer dan wel op tafel opgesteld te staan en dienen tegen omvallen en omstoten beschermd te zijn;

 • c.

  De kooktoestellen dienen ten minste 1.50 meter van tentdoek of andere brandbare materialen opgesteld te staan;

 • d.

  Indien de kooktoestellen binnen 1.50 meter van tentdoek of andere brandbare materialen opgesteld staan, dient er een brandwerende bescherming te worden aangebracht.

Artikel 24i Aantal gasflessen/verbindingen

 • 1.

  In of nabij een kook- en /of bakinrichting, salonwagen of caravan mogen niet meer 4 gasflessen aanwezig zijn als voor het dagelijks gebruik noodzakelijk zijn. De gasflessen dienen zodanig te zijn opgeslagen, dat de gasflessen niet voor het publiek bereikbaar zijn en bij brand gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

 • 2.

  Propaan- en butaanflessen dienen tegen opwarming door zonnestraling te zijn beschermd. Lege gasflessen dienen beschouwd te worden als volle en dienen derhalve direct afgevoerd te worden.

 • 3.

  Verbindingen dienen te bestaan uit koperen leidingen c.q. goedgekeurde propaanslangen, welke niet ouder zijn dan 2 jaar. De slangen dienen aangesloten te worden door middel van slangenklemmen en mogen niet langer zijn dan 1.50 meter. Het gebruik van andere gassen dan butaan en propaan is niet toegestaan.

Artikel 24j Ballonnen

Voor het vullen van ballonnen mag slechts gebruik worden gemaakt van heliumgas.

Artikel 24k Noodverlichting (NEN 1010 en A.R.O.R. 1.13 en 1.14 geheel)

In inrichtingen die verstoken zijn van daglicht dient een nood- en transparantverlichtingsinstallatie aanwezig te zijn, die een zodanige capaciteit heeft, dat de noodverlichting gedurende een half uur op volle sterkte kan branden.

 

Artikel 24l Aantal personen

In inrichtingen waar voorstellen of tentoonstellingen worden gegeven, is het maximum aantal personen dat tegelijkertijd mag worden binnengelaten gelijk aan het beschikbare vloeroppervlakte van de inrichting in vierkante meters. Het maximum aantal personen wordt eveneens bepaald door de aanwezige totale uitgangsbreedte.

Artikel 24m Vloeibare stoffen

 • 1.

  K1-opslag dient plaats te vinden in daarvoor goedgekeurde vaatwerk in vaten van max. 20 liter. De totale hoeveelheid, welke aanwezig mag zijn, bedraagt 80 liter.

 • 2.

  K2-K3-opslag dient te geschieden in daarvoor vaten of tanks. Maximale hoeveelheid per vat 200 liter. De totale hoeveelheid mag niet meer bedragen dan 400 liter.

 • 3.

  K1-K2-K-3-opslag dient zodanig te geschieden, dat brandbare vloeistoffen niet direct bij een brand betrokken kunne raken. Tijdens het vullen c.q. overvullen mag er geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Er dienen maatregelen genomen te worden, dat het publiek niet bij de opslag kan komen.

Artikel 24n Voorschriften Brandweer

De brandweer kan voor artikel 24g t/m 24m nadere eisen stellen die stipt en onmiddellijk opgevolgd dienen te worden indien de situatie dit vereist.

Artikel 25 Verzekeringsplicht

De exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen (daaronder begrepen het gehuurde), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting, in toereikende mate te verzekeren.

Artikel 26 Schade

 • 1.

  De exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen van zijn personeel en van door hem bij de exploitatie ingeschakelde derden.

 • 2.

  De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij deze schade het gevolg is van door of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.

 • 3.

  De exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de bestrating, aan andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken van kermisinrichtingen, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, of door welke andere oorzaak ook.

Artikel 27 Niet-nakoming verhuurvoorwaarden

 • 1.

  Indien één van beide partijen de verplichtingen op grond van deze verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt is deze partij, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, tenzij zulks op grond van deze voorwaarden, het contract of de wet niet nodig is, en in geval van termijnstelling, nakoming binnen die termijn uitblijft, aansprakelijk voor alle schade die hieruit voor de andere partij en/of derden voortvloeit en is de andere partij gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

 • 2.

  De verplichting tot betaling van een schadevergoeding op grond van het vorige lid laat onverlet de verplichting tot betaling van de huursom door de exploitant dan wel het verval van de huursom aan de gemeente.

 • 3.

  Bij overtreding van die voorwaarden, waarvan naleving - in het belang van de veiligheid van het publiek of in het algemeen belang van de kermis - bij voortduring gewaarborgd dient te zijn, zijn burgemeester en wethouders, onverminderd het bepaalde in lid 1, bevoegd:

  • a.

   de inrichting van de exploitant met onmiddellijke ingang te sluiten, zonodig onder het gelijktijdig staken van de levering van elektriciteit;

  • b.

   aan de exploitant een boete op te leggen van € 2.300,00 per overtreding en/of voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding duurt.

 • 4.

  Voorwaarden waarvan de naleving bij voortduring gewaarborgd dient te zijn, als bedoeld in lid 3, zijn in ieder geval artikel 3, lid 1 (rit- en entreeprijzen) en artikel 23 (zorgplicht veiligheid inrichting).

Artikel 28 Geschillenregeling

Alle geschillen, die naar aanleiding van de verhuur van de standplaatsen mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen terzake van die geschillen arbitrage overeenkomen.

Artikel 29 Intrekking

De Algemene bepalingen betreffende de kermissen gemeente Roosendaal 2019, vastgesteld op 23 oktober 2018, wordt ingetrokken.

Artikel 30 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 31 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Verhuurvoorwaarden kermissen 2020 gemeente Roosendaal".

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 22 oktober 2019,

de secretaris, de burgemeester,