Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Exploitatieverordening gemeente Zederik 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExploitatieverordening gemeente Zederik 2006
CiteertitelExploitatieverordening gemeente Zederik 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 42
 2. Gemeentewet, art. 222
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-200601-01-2021nieuwe regeling

09-10-2006

Het Kontakt, 19-10-2006

-1.732 ZED 7453

Tekst van de regeling

Intitulé

Exploitatieverordening gemeente Zederik 2006

Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Algehele herziening Exploitatieverordening gemeente Zederik.De Raad der gemeente Zederik;gelezen het voorstel van het college d.d. 1 september 2006;gelet op het instemmend advies van de Commissie Ruimte, Economie en Duurzaamheid;gelet op artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 222 Gemeentewet en deAlgemene Wet Bestuursrecht;besluit:vast te stellen de volgende verordening houdende voorwaarden, waaronder de gemeentemedewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden.Exploitatieverordening gemeente “Zederik 2006”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan ondera. medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden: het door of met medewerkingvan de gemeente treffen van voorzieningen van openbaar nut, waardoor de in hetexploitatiegebied gelegen onroerende zaken gebaat worden;b. exploitatiegebied: een als zodanig door de gemeenteraad aangewezen gebied, dat gebaat isdoor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut;c. exploitant: de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of anderszinsrechthebbende van een in het exploitatiegebied gelegen onroerende zaak welke door hettreffen van voorzieningen van openbaar nut gebaat is;d. exploitatieovereenkomst: de overeenkomst, onder welke naam dan ook gesloten, waarin degemeente met een exploitant de voorwaarden overeenkomt waaronder de gemeentevoorzieningen van openbaar nut zal treffen of daaraan medewerking zal verlenen;e. exploitatieopzet: begroting van kosten en opbrengsten, verband houdende met de uitvoeringvan een bestemmingsplan;f. voorzieningen van openbaar nut, waardoor de in het exploitatiegebied gelegenonroerende zaken gebaat worden:De volgende werken en werkzaamheden worden tenminste beschouwd als voorzieningen vanopenbaar nut in de zin van deze verordening:• De aanleg, vernieuwing en wijziging van riolering met inbegrip van het realiseren van dedaarbij behorende werken, alsmede waterhuishoudkundige werken zoals drainage;• Het realiseren van alle weg- en waterbouwkundige werken, waaronder wegen, al dan nietgebouwde parkeervoorzieningen, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden, straatmeubilair,alsmede waterpartijen, watergangen, waterbergingen, drainages, bruggen, tunnels,viaducten en alle andere rechtstreeks met de aanleg daarvan verband houdende werken;• De plaatsing van openbare verlichting, verkeers- en andere borden,verkeersregelinstallaties en brandkranen met de nodige aansluitingen;• Het verrichten van bodemonderzoek en –sanering van de ondergrond van openbarevoorzieningen, voor zover die niet op andere wijze verhaald of gesubsidieerd kunnenworden;• Het treffen van milieutechnisch en ecologisch noodzakelijke maatregelen envoorzieningen ter uitvoering van een bestemmingsplan, zoals geluidsvoorzieningen ennoodzakelijke verplaatsing/sanering van milieuhinderlijke bedrijven buiten hetexploitatiegebied;• Het dempen van sloten en verrichten van grondwerken met inbegrip van het egaliseren,ophogen en afgraven van percelen;• Het slopen van opstallen op, in of boven de ondergrond van voorzieningen van openbaarnut;• Alle overige werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor een doeltreffende aanleg vanvoorzieningen van openbaar nut.”g. afstand van gronden aan de gemeente: eigendomsoverdracht van gronden aan degemeente. 

Artikel 2 Kosten van exploitatie

Voor de berekening ten behoeve van de exploitatieopzet en ten behoeve van de vaststelling vanexploitatiebijdragen, wordt onder de kosten, verband houdende met het verlenen vanmedewerking aan het in exploitatie brengen van grond begrepen:1. De inbrengwaarde van alle binnen het exploitatiegebied gelegen gronden, zijnde:a. de waarde van de grond;b. de waarde van de opstallen, die voor de verwezenlijking van de bestemming nietgehandhaafd kunnen worden;c. de kosten van het vrijmaken van de gronden van opstallen;d. de kosten van vrijmaken van de grond van zich in de grond bevindende resten, zoalsfunderingen, leidingen en kabels, en van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit ofbeperkt recht, zakelijke lasten, alsmede de kosten van schadevergoedingen.2. De kosten van aanleg binnen een exploitatiegebied door de gemeente van de onder artikel 1,onder f omschreven voorzieningen van openbaar nut.3. De kosten van aanleg van voorzieningen van openbaar nut buiten het exploitatiegebied voorzover de binnen het exploitatiegebied liggende onroerende zaken door deze voorzieningendirect dan wel indirect gebaat zijn, waaronder voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 1 sub f.4. De kosten van:a. de verwerving van de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut buiten hetexploitatiegebied;b. alle overige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het verlenen van medewerking aanhet in exploitatie brengen van gronden, in ieder geval:1. de kosten van planontwikkeling, planvoorbereiding en planbeheer en plantoezicht.Onder deze kosten wordt ten minste verstaan: de kosten verband houdende met hetopstellen van structuurplannen en bestemmingsplannen, het opstellen van planmatigeuitwerkingen of wijzigingen, het vervaardigen van besluiten tot het verlenen vanvrijstelling van een bestemmingsplan alsmede van overige planologische maatregelenvoor zover deze nodig zijn voor het in exploitatie brengen van gronden binnen hetexploitatiegebied;2. de kosten verband houdende met onderzoeken, voorbereiding en toezicht ten behoevevan de voorzieningen van openbaar nut voor zover deze verband houden met het inexploitatie brengen van gronden binnen het exploitatiegebied;3. de kosten van het gemeentelijk apparaat, voor zover die rechtstreeks aan het inexploitatie brengen van gronden kunnen worden toegerekend;4. de rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten;5. de kosten van tijdelijk beheer van de ondergrond van voorzieningen, zijnde de kostendie tengevolge van een noodzakelijk actief verwervingsbeleid worden gemaakt en nietdan wel niet geheel door middel van tijdelijke verhuur worden gedekt;6. overige kosten die in beginsel ten laste van de grondexploitatie behoren te wordengebrach 

Hoofdstuk 2 Exploitatie

Artikel 3 Wijze van toerekening naar mate van profijt

 • 1.

  Ingeval er sprake is van een enkele exploitant in hetzelfde exploitatiegebied wordt debijdrage van de exploitant vastgesteld op het totaal van de op grond van de bepalingenvan deze verordening door de gemeente in rekening te brengen kosten, vergoedingen enbijdragen. 

 • 2.

  Ingeval er sprake is van meer exploitanten in hetzelfde exploitatiegebied wordt voor deberekening van ieders bijdrage een verdeelsleutel vastgesteld rekeninghoudende met deveronderstelde opbrengstcapaciteit (marktwaarde) van de gronden van de respectieveexploitanten na realisering, zoals geraamd in een vanwege de gemeente op te stellenexploitatieopzet. De exploitanten dragen bij in de totale kosten van het exploitatiegebiednaar rato van de opbrengstcapaciteit van hun gronden.

 • 3.

  Indien eigendomsoverdracht plaatsvindt van gronden van de gemeente aan de exploitantten behoeve van de exploitatie, is de exploitant terzake tevens een vergoedingverschuldigd, vast te stellen op basis van de opbrengstcapaciteit (marktwaarde) van diegronden, vermeerderd met de kosten terzake van de overdracht.

 • 4.

  Indien op de in dit artikel beschreven wijze de verschillen in profijt van de van gemeentewegegetroffen voorzieningen van openbaar nut niet voldoende tot uitdrukking komen inde wijze van toerekening, geschiedt de toerekening op basis van een nader doorburgemeester en wethouders te bepalen grondslag, die beter uitdrukking geeft aan deaanwezige verschillen in profijt.

Artikel 4 Vaststelling exploitatiebijdrage

 • 1.

  De exploitant betaalt als bijdrage in de kosten, verband houdende met het verlenen vanmedewerking aan het in exploitatie brengen van gronden, het bedrag dat volgens de in deexploitatieopzet als bedoeld in artikel 3, tweede lid uitgewerkte wijze aan zijn onroerende zaakwordt toegerekend, vermeerderd met de kosten op de afstand van de gronden bestemd voorde aanleg en/of aanpassing van voorzieningen van openbaar nut vallende en de kosten vankadastrale uitmeting, en verminderd met de inbrengwaarde van de bij de exploitant ineigendom zijnde en voor exploitatie bedoelde gronden en van de gronden welke zijn bestemdvoor het treffen van voorzieningen van openbaar nut en door exploitant aan de gemeenteworden afgestaan.

 • 2.

  De waarde van de in het eerste lid bedoelde grond die door de exploitant is ingebracht wordtdoor de gemeente en de exploitant gezamenlijk door middel van taxatie vastgesteld. Indienhierover geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt deze waarde vastgesteld door eencommissie van drie deskundigen, van wie een aan te wijzen door de gemeente, een door deexploitant en een derde door de beide reeds aangewezen deskundigen of, indien zij hetdaarover niet eens kunnen worden, door de ter zake bevoegde kantonrechter.

 • 3.

  Indien de exploitant zelf conform artikel 5, tweede lid, onder e voorzieningen van openbaar nutaanlegt bestaat de exploitatiebijdrage uit de bijdrage, zoals deze op grond van het eerste lidvan dit artikel wordt bepaald, verminderd met de kosten van de door exploitant uit te voerenwerkzaamheden, voor zover deze kosten corresponderen met de exploitatieopzet, als bedoeldin artikel 3, tweede lid.

Artikel 5 Inhoud exploitatieovereenkomst

 • 1.

  Het verhaal van kosten verband houdende met het verlenen van medewerking aan het inexploitatie brengen van gronden vindt plaats met inachtneming van de voorgaande artikelen.Van de exploitatieovereenkomst wordt een akte opgemaakt. Indien deexploitatieovereenkomst mede een grondtransactie betreft, is dit een notariële akte. 

 • 2.

  De exploitatieovereenkomst bevat in ieder geval bepalingen over:

  • a.

   de aard, omvang en kwaliteit van de door de gemeente of exploitant aan te leggenvoorzieningen van openbaar nut;

  • b.

   het tijdvak waarbinnen deze voorzieningen worden uitgevoerd;

  • c.

   de ten laste van de exploitant komende bijdrage als bedoelt in artikel 4, eerste lid;

  • d.

   in voorkomende gevallen de afstand van gronden aan de gemeente, voor zover diegronden zijn bestemd voor de aanleg of aanpassing van voorzieningen van openbaar nut,en in deze gevallen het verrichten van onderzoek naar bodemverontreiniging op kostenvan exploitant;

  • e.

   (in gevallen waarbij burgemeester en wethouders besluiten de gehele of gedeeltelijkeuitvoering van de door de gemeente aan te leggen voorzieningen van openbaar nut aande exploitant op te dragen) deze opdracht en de waarborging van een tijdige en kwalitatiefgoede uitvoering;

  • f.

   een betalingsregeling;

  • g.

   (in voorkomende gevallen) een taakverdeling;

  • h.

   (in voorkomende gevallen) een regeling voor gewijzigde omstandigheden, wanprestatie,aansprakelijkheid en faillissement;

  • i.

   in voorkomende gevallen de prijs voor de inbreng van de gronden door de exploitant danwel de gemeente;

  • j.

   aanvullende voorwaarden ter waarborging van een goede en tijdige uitvoering van debouwwerkzaamheden en van de door de gemeente vastgestelde beleidsdoeleinden metbetrekking tot het gebruik, de exploitatie en het beheer van het exploitatiegebied.

Artikel 6 Indiening aanvraag voor medewerking

 • 1.

  Een belanghebbende kan bij burgemeester en wethouders een aanvraag indienen voormedewerking aan het in exploitatie brengen van gronden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan het op aanvraag vanexploitant in bouwexploitatie brengen van gronden krachtens een exploitatieovereenkomst alsbedoeld in artikel 5.

 • 3.

  Bij de aanvraag dient in ieder geval te worden gevoegd:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van de in exploitatie te brengen onroerende zaken;

  • b.

   gegevens, waaruit blijkt dat de belanghebbende genothebbende krachtens eigendom, bezitof beperkt recht van de in exploitatie te brengen onroerende zaken is of kan worden;

  • c.

   gegevens omtrent de door belanghebbende te treffen (bouw)werkzaamheden.

 • 4.

  Ingeval door burgemeester en wethouders een aanvraag voor een bouwvergunning,eventueel in combinatie met een aanvraag voor vrijstelling wordt ontvangen, waarbij in gevalvan verlening van de vrijstelling en/of bouwvergunning van gemeentewege voorzieningen vanopenbaar nut moeten worden getroffen, wordt hiervan zo spoedig mogelijk, doch in iedergeval voor de beslissing op de aanvraag mededeling gedaan aan de aanvrager. Daarbij zaleen zo nauwkeurig mogelijke raming van de voor rekening van de exploitant komende kosten,verband houdende met het in exploitatie brengen van gronden, worden verstrekt. Tevens zaldaarbij aan de aanvrager de gelegenheid worden gegeven tot het indienen van een aanvraagvoor medewerking.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders reageren op de aanvraag om medewerking, hetzij met eenweigering hetzij met de aanbieding van een conceptovereenkomst, binnen zes maanden nade dag waarop het verzoek is ontvangen.

Artikel 7 Aanhouding verzoek

De reactie op een aanvraag kan worden aangehouden:

 • a.

  ingeval de procedure tot goedkeuring van een van toepassing zijnd bestemmingsplan of eenherziening daarvan nog niet is afgerond, tot vier weken na het onherroepelijk worden van (hetbetreffende deel van) het bestemmingsplan of de herziening daarvan;

 • b.

  ingeval voorzienbaar is dat de in artikel 9 genoemde belemmeringen binnen afzienbare tijdzullen kunnen worden weggenomen, tot vier weken nadat deze belemmeringen zijnweggenomen

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 8 Weigeringsgronden voor een exploitatieovereenkomst

De medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden behoeft niet te worden verleend,indien:

 • a.

  de in exploitatie te brengen grond niet is gelegen in een gebied waarvoor eenbestemmingsplan geldt;

 • b.

  de door de exploitant aangegeven (bouw)werkzaamheden of de daartoe benodigdevoorzieningen van openbaar nut zouden leiden tot strijd met het bestemmingsplan of deWoningwet;

 • c.

  het treffen van de voorzieningen, hoewel overeenkomstig een bestemmingsplan, anderszinszou leiden tot strijd met belangen van een doeltreffende uitbreiding van bebouwing ofherinrichting;

 • d.

  het in exploitatie brengen van grond anderszins zou leiden tot ten laste van de gemeenteblijvende kosten van voorzieningen van openbaar nut of tot bezwaren ten aanzien van hetdoeltreffend voorzien in watervoorziening, openbare verlichting, riolering en anderevoorzieningen van openbaar nut;

 • e.

  exploitant geen afstand wil doen van gronden ten behoeve van aanleg van voorzieningen vanopenbaar nut;

 • f.

  exploitant de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut niet wil onderzoeken op deaanwezigheid van bodemverontreiniging, dan wel de bodem niet wil saneren wanneer datnoodzakelijk is;

 • g.

  exploitant niet in bereid of in staat is om sluitende waarborgen te stellen voor tijdige enkwalitatief goede uitvoering dan wel nakoming van zijn feitelijke en financiële verplichtingen.

Artikel 9 Relatie baatbelasting

Indien de exploitant een exploitatieovereenkomst aangaat, zal in de overeenkomst wordenbepaald dat, met betrekking tot de uitvoering van de in deze overeenkomst genoemdevoorzieningen van openbaar nut, geen aanvullend kostenverhaal op basis van baatbelasting tenlaste van de betreffende onroerende zaak zal plaatsvinden.

Artikel 10 Uitzonderingsbepalingen

 • 1.

  De artikelen 2, eerste lid, 5, en 6, eerste lid, van deze verordening zijn niet van toepassingvoor voorzieningen van openbaar nut van ondergeschikt belang, zoals een uitweg op deopenbare weg of een aansluiting op het openbare riool. In dergelijke gevallen besluitenburgemeester en wethouders onder welke voorwaarden deze voorzieningen van openbaar nutdoor of met medewerking van de gemeente zullen worden aangelegd. 

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 2, eerste lid en artikel 4, eerste en tweede lid, van deze verordeningkan buiten toepassing blijven ten aanzien van:

  • a.

   een exploitatiegebied dat in de naaste toekomst niet of niet geheel voor bebouwing inaanmerking komt;

  • b.

   de in een exploitatiegebied gelegen gronden die in de naaste toekomst niet voorbebouwing in aanmerking komen.

Artikel 11 Specifieke overeenkomsten

 • 1.

  In de gevallen waarin de betrokkenheid van de gemeente bij de (her)ontwikkeling vangebieden zodanig groot is, dat daarvoor specifieke projectontwikkelingsovereenkomsten metgrondeigenaren dienen te worden aangegaan, kan de raad besluiten in afwijking van hetbepaalde in de voorgaande artikelen van deze verordening om bijzondere voorwaarden teverbinden aan het verlenen van medewerking in de zin van deze verordening, zoals dezevoortvloeien uit de door de gemeente geformuleerde beleidsdoelstellingen. De raad geeftalsdan de redenen aan welke tot toepassing van dit artikel leiden. 

 • 2.

  Een door de raad op grond van het bepaalde in het eerste lid genomen besluit dientovereenkomstig artikel 139 van de Gemeentewet te worden bekend gemaakt. 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12 Overgangsbepalingen

Ten aanzien van exploitatiegebieden waarvoor geldt dat voor het moment van inwerkingtredingvan deze verordening een bekostigingsbesluit is genomen of de voorzieningen van openbaar nutreeds in uitvoering zijn, vinden de bepalingen van deze verordening voor dat exploitatiegebied,voor zover nodig, op een aan die situatie aangepaste wijze, toepassing. 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking als opde wijze als bedoeld in artikel 139 Gemeentewet. 

 • 2.

  De Exploitatieverordening gemeente Zederik 1996 vervalt op de datum, zoals vastgesteld inhet eerste lid. 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Exploitatieverordening gemeente Zederik 2006”. 

Aldus vastgesteld in de openbarevergadering van de raad van degemeente Zederik, gehouden op 9oktober 2006.De griffier,                     De voorzitter,