Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels voor Mantelzorgwaardering Aalsmeer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels voor Mantelzorgwaardering Aalsmeer 2019
CiteertitelNadere regels voor Mantelzorgwaardering Aalsmeer 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpNadere regels voor Mantelzorgwaardering Aalsmeer 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Aalsmeer/CVDR460221.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2019nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-246039

Z19-052627

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels voor Mantelzorgwaardering Aalsmeer 2019

Zaaknummer:Z19-052627

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van 24 september 2019;

gelet op artikel 15 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2017;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels voor Mantelzorgwaardering Aalsmeer 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • b.

  mantelzorg: Langdurige en onbetaalde zorg, als bedoeld in artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;

 • c.

  mantelzorgwaardering: jaarlijkse waardering van de inzet van mantelzorgers door de gemeente;

 • d.

  Mantelzorg & Meer: steunpunt voor mantelzorgers dat ondersteuning, begeleiding, advies en training biedt aan mantelzorgers, vrijwilligers, werkgevers en organisaties in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

 • e.

  verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2017;

 • f.

  VVV Cadeaukaart: cadeaukaart in Nederland die de ontvanger naar eigen keuze kan besteden bij diverse aangesloten acceptatiepunten, waaronder webshops en winkels, en die ook voor het boeken van vakanties, uitjes of het steunen van een goed doel te gebruiken is;

 • g.

  zorgbehoevende: natuurlijke persoon, woonachtig in de gemeente Aalsmeer, die mantelzorg ontvangt.

 

Artikel 2 Doelstelling

 • a.

  het belang dat mantelzorg heeft voor de samenleving, voor het welzijn van de zorgbehoevende en voor het betaalbaar houden van de maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  het belang om de belangrijke bijdrage van mantelzorgers te erkennen en;

 • c.

  het belang dat mantelzorgers via Mantelzorg & Meer inzicht kunnen krijgen in de mogelijkheden van het ondersteuningsaanbod.

   

Artikel 3 Doelgroep

De mantelzorgwaardering wordt uitsluitend verstrekt aan mantelzorgers die:

 • a.

  in het jaar waarin de mantelzorgwaardering wordt verstrekt, staan ingeschreven bij Mantelzorg & Meer en wiens adresgegevens daar bekend zijn en;

 • b.

  mantelzorg verlenen aan een in Aalsmeer woonachtige zorgbehoevende.

   

Artikel 4 Vorm mantelzorgwaardering

 • a.

  De mantelzorgwaardering, die het college jaarlijks op grond van artikel 15 van de verordening beschikbaar stelt, bestaat uit een VVV Cadeaukaart ter waarde van € 20,-.

 • b.

  Iedere mantelzorger die voldoet aan de vereisten van artikel 3 ontvangt de VVV Cadeaukaart automatisch.

 • c.

  De mantelzorger ontvangt per kalenderjaar maximaal één VVV Cadeaukaart ter waarde van € 20,-, ongeacht voor hoeveel zorgbehoevenden hij mantelzorger is.

 • d.

  Mantelzorg & Meer verstuurt de VVV Cadeaukaart met een brief van het college jaarlijks voor het college rond de Dag van de Mantelzorg (10 november).

 • e.

  Mantelzorg & Meer gaat bij het versturen van de VVV Cadeaukaart uit van de bij haar bekende adresgegevens van de mantelzorger.

   

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van deze nadere regels als strikte toepassing daarvan leidt tot een onaanvaardbare situatie.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 • a.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • b.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor Mantelzorgwaardering Aalsmeer 2019.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019.

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte