Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Beleidsregel: subsidiëring Dorpshuizen en Wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk-instellingen, Jongerencentra, Dienstencentra Ouderen en/of Begeleidingscommissies Ouderen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel: subsidiëring Dorpshuizen en Wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk-instellingen, Jongerencentra, Dienstencentra Ouderen en/of Begeleidingscommissies Ouderen 2019
CiteertitelBeleidsregel: subsidiëring Dorpshuizen en Wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk-instellingen, Jongerencentra, Dienstencentra Ouderen en/of Begeleidingscommissies Ouderen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidiëring sociaal-cultureel werk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2019Beleidsregel: Subsidiëring dorpshuizen en wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk - instellingen, Jongerencentra, Dienstencentra Ouderen en/of Begeleidingscommissies Ouderen

17-09-2019

gmb-2019-244788

BW19.0471

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel: subsidiëring Dorpshuizen en Wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk-instellingen, Jongerencentra, Dienstencentra Ouderen en/of Begeleidingscommissies Ouderen 2019

 

De raad van Emmen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2019, BW 19.0471.

 

Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017.

 

Artikel 1: Bijzondere begripsbepaling

Dorpshuis en Wijkcentrum: Een daartoe aangewezen voorziening in een wijk of buurt waar activiteiten worden georganiseerd en waar informatie kan worden verkregen, gericht op actieve deelname binnen en buiten de eigen leefomgeving;

SCW-instelling: Een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met sociaal cultureel werk;

Sociaal cultureel werk: Activiteiten ten behoeve van het bevorderen van maatschappelijke participatie en activering, waarbij burgers elkaar ontmoeten en (samen)werken aan (zelf)ontplooiing;

Jongerencentrum: Een daartoe aangewezen voorziening in een wijk of buurt waar, voor jeugdigen tot en met 23 jaar, activiteiten worden georganiseerd en waar informatie kan worden verkregen, gericht op actieve deelname binnen en buiten de eigen leefomgeving;

Dienstencentrum Ouderen (hierna: DCO)/Begeleidingscommissie Ouderen (hierna BCO): Een daartoe aangewezen voorziening in een wijk of buurt waar voor ouderen activiteiten worden georganiseerd en waar informatie kan worden verkregen, gericht op actieve deelname binnen en buiten de eigen leefomgeving;

Subsidiabele kosten: kosten voor:

1. het beheer en de exploitatie van de accommodatie;

2. activiteiten die gericht zijn op het sociaal cultureel werk;

3. activiteiten die gericht zijn op het jongerenwerk;

4. activiteiten van de BCO/DCO en huisvestingskosten van de BCO/DCO.

 

Artikel 2: Doel Het doel van de subsidieverlening op basis van deze beleidsregel is een bijdrage te leveren aan instandhouding van accommodaties en activiteiten met betrekking tot:

  • a.

    maatschappelijke activering en participatie;

persoonlijke begeleiding;

sociale preventie;

een actieve deelname aan ontmoeting en recreatie;

het vergroten van de ontwikkelingskansen;

versterking van de ontmoetingsfunctie in wijken en dorpen ten behoeve van de sociale integratie en leefbaarheid.

Artikel 3: Doelgroep

Op de subsidie kan uitsluitend een beroep gedaan worden door rechtspersonen zonder winstoogmerk, die een initiatief ontplooien dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het in artikel 2 geformuleerde doel van de subsidie. Dit zijn de volgende instellingen:

a. Dorpshuizen en Wijkcentra

Stichting Wijkcentrum Angelslo * Angelslo

Stichting ’t Brinkenhoes * Bargeres

Stichting Welzijnswerk Emmermeer * Emmermeer

Stichting Maatschappelijk en Cultureel Centrum * Emmer-Compascuum

Stichting Noorderbreedte * Klazienaveen

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord * Nieuw-Amsterdam

Stichting Dorpshuis De Klink Nieuw-Dordrecht

Stichting Dorpshuis Roswinkel Roswinkel

Stichting Weerdinger Dorpshuis Weerdinge

Stichting Trefpunt Zandpol Zandpol

Stichting Dorpshuis Zwartemeer Zwartemeer

Stichting dienstverlening De Collink Barger- Compascuum

Stichting Sociaal Kultureel Werk Bargeroosterveld Bargeroosterveld

Stichting Sociaal Cultureel Centrum ’t Schienvat * Erica

Stichting d’Aole Turfstee Oranjedorp

Stichting De Schanskuil Emmerschans

Stichting Multifunctioneel Centrum Nieuw Weerdinge * Nieuw Weerdinge

Stichting Dienstencentrum voor ouderen Emmerhout Emmerhout

* = incl. DCO/BCO

 

b.SCW-instellingen:

Stichting Sociaal Cultureel Werk Emmer-Compascuum en Roswinkel Emmer-Compascuum

Stichting voor Sociaal Cultureel Werk Emmerhout“De Sprokkel” Emmerhout

Stichting Sociaal Kultureel Werk Zwartemeer Zwartemeer

Stichting Sociaal Kultureel Werk Schoonebeek Schoonebeek

Stichting Sociaal Kultureel Werk Klazienaveen Klazienaveen

Stichting Sociaal Kultureel Werk Weiteveen/Nieuw-Schoonebeek Weiteveen

Stichting Sociaal-Kultureel Werk Nieuw-Weerdinge en omgeving Nieuw-Weerdinge

 

c. Jongerencentra:

  • 1.

    Stichting Jeugdsoos Rumah Pemuda Nieuw-Schoonebeek

  • 2.

    Stichting J.C. Goeroe Schoonebeek

 

Artikel 4: De aanvraag

Aanvrager maakt gebruik van het door het college voorgeschreven (digitaal) aanvraagformulier.

 

Artikel 5: Toetsingscriteria

Aanvrager kan aanspraak maken op subsidie voor zover de activiteiten bijdragen aan de doelstelling zoals vastgelegd in artikel 2 van deze beleidsregel.

 

Artikel 6: Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen (hierna: ASV) en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd indien:

niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling;

voor deze of soortgelijke activiteiten door of namens het bestuursorgaan reeds subsidie(s) word (t)(en) verstrekt aan aanvrager.

De aanvraag kan worden geweigerd als het subsidieverzoek niet tijdig is ingediend.

 

Artikel 7: Maximale subsidiebedragen

 

De subsidie bedraagt maximaal het bedrag, zoals dit in het voorgaande jaar is verleend, met inachtneming van de op grond van de begrotingsrichtlijnen toegestane indexering.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag tot subsidieverlening kan het college bepalen een deel van het gevraagde subsidiebedrag toe te kennen gerelateerd aan de mate waarin wordt voldaan aan deze beleidsregel.

 

 

Artikel 8: Verlening, vaststelling en betaling

Verlening, vaststelling en betaling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ASV.

Artikel 9: Inwerkingtreding

 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 

Artikel 10: Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel: subsidiëring Dorpshuizen en Wijkcentra, Sociaal Cultureel Werk-instellingen, Jongerencentra, Dienstencentra Ouderen en/of Begeleidingscommissies Ouderen’.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 17 september 2019.

 

De wnd. gemeentesecretaris, De burgemeester,

 

 

 

J.R. Sloots H.F. van Oosterhout