Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent een procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering (Regeling procedure parafenbesluit FUMO)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent een procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering (Regeling procedure parafenbesluit FUMO)
CiteertitelRegeling procedure parafenbesluit FUMO
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR602786/CVDR602786_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2019nieuwe regeling

12-09-2019

bgr-2019-782

DB 20190912

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent een procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering (Regeling procedure parafenbesluit FUMO)

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO);

 

gelet op:

 • -

  de gemeenschappelijke regeling FUMO;

BESLUIT:

 

tot het vaststellen van een procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering, als volgt:

Artikel 1 Besluitvorming buiten de vergadering om

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan buiten de vergadering om een besluit nemen (het parafenbesluit).

 • 2.

  Het voorstel en de bijbehorende stukken worden door de secretaris ter parafering aan de leden van het dagelijks bestuur aangeboden.

 • 3.

  Elk lid van het dagelijks bestuur parafeert het voorstel in één van de volgende rubrieken: akkoord, niet akkoord of bespreken en vermeldt de datum van parafering.

 • 4.

  Een parafenbesluit komt uitsluitend tot stand als:

  • a.

   alle leden hebben geparafeerd;

  • b.

   door geen van de leden is aangegeven dat bespreking van het voorstel in een vergadering gewenst is; en

  • c.

   het voorstel door ten minste drie leden voor akkoord is geparafeerd.

 • 5.

  Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de laatste datum van parafering.

Artikel 2 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling procedure parafenbesluit FUMO.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regeling FUMO.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 september 2019,

Mevrouw M.C.M. Waanders,

voorzitter

P. Hofstra,

secretaris/directeur

Toelichting

Deze regeling voorziet in een procedure voor het dagelijks bestuur van de FUMO om – in voorkomende situaties – besluiten te nemen buiten de vergadering om. Anders dan in een reguliere vergadering is onderlinge beraadslaging voorafgaand aan het nemen van een besluit niet mogelijk.

Wanneer een lid van het dagelijks bestuur beraadslaging over het voorstel wenst kan hij dat aangeven door te paraferen in de rubriek ‘Bespreken’. Het voorstel wordt dan voor de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur geagendeerd.