Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Zederik 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Zederik 2005
CiteertitelBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Zederik 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inburgering nieuwkomers, art. 18, lid 7
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Gemeentewet, art. 108, lid 2
 4. Gemeentewet, art. 147, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-200501-01-200501-01-2021nieuwe regeling

10-10-2005

onbekend

-1.844.843 ZED 6942

Tekst van de regeling

Intitulé

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Zederik 2005

Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Zederik 2005.De Raad der gemeente Zederik;gezien het voorstel van het college d.d. 20 juli 2005;gelet op artikel 18, zevende lid, van de Wet inburgering nieuwkomers, de bepalingen vande Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 108, lid 2 en 147, lid 3, van deGemeentewet;overwegende dat de hoogte van het opleggen van boetes bij het niet nakomen van uitde Wet inburgering nieuwkomers voortvloeiende verplichtingen bij verordening geregelddient te worden;b e s l u i t :vast te stellen de volgende:Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Zederik 2005Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: “ Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeenteZederik2005”;

 • b.

  Win: Wet inburgering nieuwkomers;

 • c.

  WWB: Wet Werk en Bijstand;

 • d.

  nieuwkomer: een persoon als genoemd in artikel 1, aanhef en onder a van de Win;

 • e.

  college: het college van de gemeente Zederik ;

 • f.

  bijstandsnorm: de op grond van de WWB op de belanghebbende van toepassingzijnde norm, vermeerderd of verminderd met de door het college vastgesteldeverhoging of verlaging;

 • g.

  boete: de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Win;

 • h.

  sanctie: een verlaging van de bijstandsnorm voor een bepaalde periode, die door deRSD, kan worden opgelegd op grond van artikel 18 tweede lid WWB indiengeconstateerd is dat er sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van een aan deuitkering verbonden verplichting of het tonen van onvoldoende besef vanverantwoordelijkheid;

 • i.

  gedraging: een doen of nalaten, zoals bedoeld in artikel 2 van de Win

Artikel 2 Opdracht

Het college kan de nieuwkomer die in strijd handelt met artikel 2, artikel 4, vierde lid,artikel 8, eerste volzin, artikel 9, eerste lid, artikel 10, derde lid, of artikel 12, eerste lid,van de Win een boete opleggen. 

Artikel 3 Afstemming en dringende redenen

 • 1.

  De hoogte van een boete wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de matewaarin de nieuwkomer de gedraging kan worden verweten en de omstandighedenwaarin de nieuwkomer verkeert. 

 • 2.

  Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt kan het college besluiten geen boete opte leggen. 

Artikel 4 Hoogte van de boete

 • 1.

  De hoogte van de boete is gebaseerd op de bijstandsnorm die voor de nieuwkomergeldt of zou gelden als hij belanghebbende in de zin van de WWB zou zijn.

 • 2.

  Ten aanzien van de hoogte van de boete geldt het volgende:

  • a.

   De boete bedraagt bij een eerste gedraging, gedurende één maand:i. 10% van de geldende bijstandsnorm bij het niet verlenen van medewerking aan een inburgingsonderzoek als bedoeld in artikel 4, vierde lid, Win;ii. 20% van de geldende bijstandsnorm bij het niet of in onvoldoende mate (minder dan tachtig procent) aanwezig zijn bij het educatieve programma als bedoelt in artikel 9 Win;iii.50% van de geldende bijstandsnorm bij het weigeren te voldoen aan de inburgeringsplicht als bedoeld in artikel 18, lid 1, Win.b. De boete bedraagt bij een terugkerende gedraging, gedurende één maand:i. 20% van de geldende bijstandsnorm bij het niet verlenen van medewerking aan een inburgingsonderzoek als bedoeld in artikel 4, vierde lid, Win;ii. 40% van de geldende bijstandsnorm bij het niet of in onvoldoende mate (minder dan tachtig procent) aanwezig zijn bij het educatieve programma, als bedoelt in artikel 9 Win;iii. 100% van de geldende bijstandsnorm bij het weigeren te voldoen aan de inburgeringsplicht als bedoeld in artikel 18, lid 1, Win.

Artikel 5 Samenloop

 • 1.

  Indien de nieuwkomer zich in dezelfde maand schuldig maakt aan meer dan ééngedraging als beschreven in artikel 4 van deze verordening, wordt voor de bepalingvan de hoogte en de duur van de boete uitgegaan van de gedraging waarop dezwaarste sanctie is gesteld.

 • 2.

  6Indien de nieuwkomer een uitkering ingevolge de WWB ontvangt, blijft een boeteachterwege als voor dezelfde gedraging een sanctie op grond van de WWB isopgelegd.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de nieuwkomer afwijken van het indeze verordening bepaalde, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden vanoverwegende aard zou leiden.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2005.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Boeteverordening Wet inburgeringnieuwkomers gemeente Zederik 2005”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Zederik,gehouden op 10 oktober 2005.De griffier,                                    De voorzitter,