Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels voor subsidiëring reiskosten gehandicaptensport Amstelveen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels voor subsidiëring reiskosten gehandicaptensport Amstelveen 2019
CiteertitelNadere regels voor subsidiëring reiskosten gehandicaptensport Amstelveen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota van toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Amstelveen/422300/422300_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2019Nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-240680

Z19-049411

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels voor subsidiëring reiskosten gehandicaptensport Amstelveen 2019

Z19-049441

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van Jeugd en Samenleving van 1 augustus 2019;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels voor subsidiëring reiskosten gehandicaptensport Amstelveen 2019

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • algemene subsidieverordening: de vigerende Algemene subsidieverordening 2016 Amstelveen;

 • beweegorganisatie: een rechtspersoon die sport- en beweegactiviteiten aanbiedt voor gehandicapten in Amstelveen waarvan een deel van de activiteiten buiten Amstelveen zijn, welke daardoor niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet langdurige zorg of door zorgverzekeraar kunnen worden vergoed of gedekt;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • gehandicapten: mensen met een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme en chronisch zieken;

 • sporten: sport- en bewegingsactiviteiten die in de vrije tijd worden beoefend anders dan op medisch voorschrift.

Artikel 2 Doelstelling

De Nadere regels zijn van toepassing op het beleidsterrein sport en bewegen zoals in artikel 1 en volgende artikelen van deze nadere regels staat omschreven. Het doel van deze nadere regels is de sportdeelname van gehandicapten enerzijds te verhogen en beweegorganisaties te stimuleren om (structureel) sportaanbod voor gehandicapten te realiseren.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt voor aanvragen van extra reiskosten die een beweegorganisatie maakt voor activiteiten buiten Amstelveen om gehandicaptensport binnen hun organisatie mogelijk te maken. De bijdrage voor vervoer naar uitwedstrijden en/of toernooien buiten Amstelveen is maximaal € 300 per uitwedstrijd. Beweegorganisaties met sportaanbod voor gehandicapten met een hoge dwarslaesie kunnen per uitwedstrijd maximaal een bijdrage ontvangen van € 700 per uitwedstrijd.

Vervoer naar trainingen en thuiswedstrijden is de verantwoordelijkheid van de sporter zelf.

Artikel 4 Aanvrager

Om voor subsidie reiskosten sportactiviteiten buiten Amstelveen in aanmerking te komen dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvrager is een beweegorganisatie en statutair gevestigd in Amstelveen waar Amstelveense leden sporten en bewegen;

 • b.

  de aanvrager maakt voor de aanvraag gebruik van een door het college vastgesteld formulier.

Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

 • Vastgesteld aanvraagformulier met NAW gegevens;

 • Bankafschrift met daarop het IBAN rekeningnummer en organisatienaam (als men voor de eerste keer subsidie aanvraagt);

 • Handtekening(en) van tekenbevoegde(n)

 • Begroting waaruit duidelijk blijkt welke meerkosten de beweegorganisatie maakt.

 • Het aantal leden uit Amstelveen binnen de organisatie waarop deze regeling van toepassing is.

Artikel 5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt alleen verstrekt voor reiskosten van activiteiten buiten Amstelveen die zijn opgenomen in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt per subsidiejaar € 15.000.

 • 2.

  Als het bedrag van het subsidieplafond lager is dan de som van de maximaal toe te kennen subsidiebedragen, kent het college alle aanvragen gedeeltelijk toe met een gelijk percentage.

Artikel 7 Bevoegdheid van het college

Het college besluit met in achtneming van de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels over het verstrekken van subsidies voor extra reiskosten voor gehandicaptensport.

Hoofdstuk 2 Subsidieverstrekking

Artikel 8 Subsidieverlening

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend vóór 1 november van het jaar, voorafgaand aan het (boek)jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 moet uit de begroting blijken wat de extra kosten van vervoer zijn ten opzichte van de kosten voor vervoer voor niet gehandicapten.

 • 3.

  Voor uitwedstrijden moet het aantal begrote uitwedstrijden worden opgegeven en de begrote kosten per wedstrijd inclusief een overzicht van het aantal uitwedstrijden en de daadwerkelijke kosten van vervoer van het jaar ervoor.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt uiterlijk 5 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten ingediend.

 • 2.

  Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een door het college vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3.

  De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van een jaarrekening / begroting waaruit duidelijk de meerkosten van het vervoer blijken.

 • 4.

  Bij de aanvraag voor vaststelling moeten de volgende stukken worden meegestuurd:

 • Door het college vastgesteld aanvraagformulier met NAW gegevens;

 • Een overzicht van totaal aantal uitwedstrijden, toernooien en evenementen voorzien van de meerkosten;

 • Een jaarrekening (en begroting als er sprake is van gebroken boekjaren);

 • Handtekening(en) van tekenbevoegde(n).

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt in ieder geval niet verleend indien:

  • a.

   de doelstelling of activiteiten van de subsidieaanvrager, dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie opleveren of op zullen leveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook, of,

  • b.

   binnen de organisatie van de subsidieaanvrager of binnen de activiteiten waarvoor de aanvrager (mede-)verantwoordelijkheid draagt, discriminatie als omschreven onder a. plaatsvindt of zal plaatsvinden, en de aanvrager ter voorkoming of beperking hiervan niet die maatregelen treft welke onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de aanvrager mogen worden verwacht.

 • 2.

  Onder discriminatie, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van deze bepaling niet begrepen het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand of om participatie van groepen te bevorderen.

Artikel 11 Verplichtingen aan de subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger spant zich in om te voldoen aan een veilig sportklimaat en een rookvrije en toegankelijke sportaccommodatie.

 • 2.

  Het college kan bij de verlening van een subsidie nadere verplichtingen opleggen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking een dag na de bekendmaking en hebben betrekking op de jaren 2020 en 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Nadere regels voor subsidiëring reiskosten gehandicaptensport Amstelveen 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens