Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Wijkontmoetingscentra gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Wijkontmoetingscentra gemeente Elburg
CiteertitelSubsidieregeling wijkontmoetingscentra gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/CVDR365720/CVDR365720_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2019nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-236178

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Wijkontmoetingscentra gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Elburg;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Elburg 2015,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling wijkontmoetingscentra gemeente Elburg

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Wijkontmoetingscentrum: een algemene voorziening, zoals omschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, voor inwoners met beperkingen van de gemeente Elburg. Een wijkontmoetingscentrum is een laagdrempelige voorziening gericht op inloop, ontmoeting en verbinding met de wijk, die toegankelijk is zonder dat daar een voorafgaand onderzoek voor nodig is.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het bieden/exploiteren van een Wijk Ontmoetingscentrum (WOC).

 

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtspersoonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk inloopactiviteiten en dagactiviteiten te verrichten.

 

Artikel 5. Verplichtingen

 • a.

  De WOC’s bieden inloop, ontmoeting en dagactiviteiten op basis van de maatschappelijke vraag.

 • b.

  De activiteiten hebben als doel dat mensen met beperkingen meedoen in de buurt en niet vereenzamen, sociale contacten aangaan, structuur aangeboden krijgen en bezig zijn met zingeving (kwaliteit van leven). Daarbij worden zij uitgedaagd om hun talenten in te zetten.

 • c.

  De WOC’s bieden een laagdrempelige toegang.

 • d.

  Op de achtergrond zijn altijd professionals aanwezig, maar vrijwilligers bieden het grootste deel van de activiteiten.

 • e.

  Bij de uitvoering van activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrijwillige inzet.

 

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de inloopfunctie, activiteiten en dagbegeleiding met bijbehorend vervoer.

 

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks de voor het betreffende subsidiejaar opgenomen budget onder kostenplaats 665515 Wijkontmoetingscentra.

 

Artikel 8. Wijze van indiening

Iedere aanbieder dient een aanvraag in voor de subsidie, maar er dient een gezamenlijk opgestelde begroting besproken te worden in het overleg werkgroep WOC voorafgaand aan de indiening van de aanvraag.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2019.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling wijkontmoetingscentra gemeente Elburg.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 20 augustus 2019,

De burgemeester, ir J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij