Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Besluit van de interim-directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent ondermandaat gemeentelijke bevoegdheden (Ondermandaatbesluit OMWB gemeentelijke bevoegdheden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de interim-directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent ondermandaat gemeentelijke bevoegdheden (Ondermandaatbesluit OMWB gemeentelijke bevoegdheden)
CiteertitelOndermandaatbesluit OMWB gemeentelijke bevoegdheden
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201916-04-201602-10-2019nieuwe regeling

04-04-2016

bgr-2019-749

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de interim-directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent ondermandaat gemeentelijke bevoegdheden (Ondermandaatbesluit OMWB gemeentelijke bevoegdheden)

De interim-directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; overwegende dat:

 

 • door colleges van burgemeester en wethouders en/of burgemeesters van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant mandaat, volmacht en/of machtiging is verleend om namens het college of de burgemeester bevoegdheden uit te oefenen ieder voor zover het mandaat, volmacht en/of machtiging op de datum van dit besluit in werking is getreden of later in werking treden;

 • deze bevoegdheden vastliggen in de mandaatbesluiten van de betreffende colleges cq. burgemeesters;

 • in bepaalde gevallen de mandaatbesluiten de mogelijkheid bieden om bevoegdheden te ondermandateren;

 • het wenselijk is om gebruik te maken van die bevoegdheid om een doelmatige en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken;

gelet op paragraaf 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit

 

vast te stellen:

Artikel 1. Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging

 • 1.

  Aan alle directieleden/teammanagers van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant het ondermandaat te verlenen voor:

  • a.

   de uitoefening van de bij de mandaatbesluiten toegekende bevoegdheden;

  • b.

   de ondertekening van de stukken bij de uitoefening van de onder a. genoemde be- voegdheden.

  Een en ander binnen de grenzen van de taken die aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn opgedragen en onder borging van de kwaliteit conform de voorwaarden gesteld in de aan de omgevingsdienst verleende opdracht (gemeentelijk werkprogramma);

 • 2.

  Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met onder- mandaat gelijk gesteld ondervolmacht en ondermachtiging.

Artikel 2. Beperkingen

De bevoegdheden genoemd in artikel 1 worden uitgeoefend binnen de kaders van de mandaat- besluiten van voornoemde colleges,

Artikel 3. Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit OMWB gemeentelijke bevoegdheden”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt van rechtswege terug tot 15 april 2016 ten aanzien van elk besluit dat in de periode van 15 april 2016 tot de dag van inwerkingtreding is genomen door een functionaris die aan dit besluit de bevoegdheden ontleent om die beslissing in mandaat te nemen.

Tilburg, 4 april 2016

De interim-directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,